Geologie pro kombinaci s archeologií

Odkryj dějiny Země a lidské společnosti!

Rozbalit vše

Cílem dvouoborového bakalářského studia geologie-archeologie je příprava interdisciplinárního odborníka s možnou geologickou či archeologickou specializací v navazujícím magisterském studiu.

Absolvent bude mít základní přehled z geologických věd s důrazem na všeobecnou geologii, paleontologii, mineralogii, historickou geologii, petrologii a regionální geologii. Bude seznámen se základní problematikou a metodikou výzkumu materiálů neživé přírody a s problematikou geologického vývoje Země s důrazem na nejmladší historii Země. V archeologické části získá znalost pramenů hmotné kultury pravěkého a středověkého osídlení střední Evropy (zejména Moravy). Bude znát geologické i archeologické metody terénního výzkumu a jeho dokumentace včetně dokumentace archeologického mobiliáře.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou;
  • ovládat v dostatečné míře běžné metody terénních i laboratorních prací;
  • při zpracování získaných dat vhodně využívat výpočetní techniku;
  • výsledky terénních i laboratorních prací vhodně prezentovat písemnou i ústní formou.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit v institucích geologického výzkumu, na vysokých školách, v kulturně osvětových institucích, v institucích zabývajících se ochranou životního prostředí a ve státní správě.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Jedná se o studium dvouoborové, jedním z oborů je Geologie a druhý Archeologie.

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné a určitý počet volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty obou oborů činil nejméně 180. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia jsou praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení z oboru oborů zpravidla písemným testem a 2) z obhajoby závěrečné práce (na téma z jednoho z oborů). Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

Bakalářské práce z geologického oboru mohou být odevzdány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Po absolvování bakalářského studia oboru Geologie pro kombinaci s archeologií lze pokračovat ve stejnojmenném navazujícím magisterském oboru nebo v ostatních oborech programu Geologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Zkratka: GARCH
Kód: 1201R007
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie