Geologie pro kombinaci s archeologií

Unikátní komplet prehistorie a historie

Rozbalit vše

Specializovaný obor Geologie s archeologií je založen na znalostech uchazeče v geologických oborech potřebných pro archeologický výzkum, jako paleontologie, stratigrafie, mineralogie, petrologie, regionální geologie, geologie kvartéru a krasologie s osteologií.

Cílem studia v navazujícím magisterském programu je nezávisle na zvoleném oboru upevnit a prohloubit vzdělání získané v předchozím bakalářském programu a získat profesní kvalifikaci geologa připraveného pro samostatnou tvůrčí práci v geologických oborech, a to jak teoretickou a praktickou, tak i v oblasti geologického vzdělávání.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatného a tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů;
  • vysvětlit a používat geologickou terminologii v logickém kontextu a odvozovat nové informace;
  • poznávat základní minerály, horniny a fosílie používané v pravěku, interpretovat je z geologického hlediska na navrhovat vhodné analytické metody;
  • používat geologické metody výzkumu včetně geologické dokumentace archeologických lokalit;
  • samostatně řešit archeologické problémy s použítím geologických metod.
(?)

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geologie s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně v ústavech archeologické památkové péče, v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR a dalších archeologických institucích, Českém geologickém ústavu, ve školství, na odborech kultury nebo životního prostředí či v muzeích.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Jedná se o studium dvouoborové, jedním z oborů je Geologie a druhý Archeologie.

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Posluchač musí splnit všechny povinné a určitý počet volitelných předmětů tak, aby součet kreditů za všechny předměty obou oborů činil nejméně 120. Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia jsou praktická cvičení k povinným předmětům, volitelnou součástí jsou terénní cvičení a exkurze.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: 1) z teoretického přezkoušení z oboru oborů zpravidla ústně a 2) z obhajoby závěrečné práce (na téma z jednoho z oborů). Teoretický test pokrývá znalosti povinných předmětů.

Diplomové práce z geologického oboru mohou být odevzdány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

(?)

Někteří z absolventů budou pokračovat ve studiu v některém z doktorských studijních programů.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologie pro kombinaci s archeologií
Zkratka: GARCH
Kód: 1201T007
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1201 N-GE Geologie