Učitelství matematiky pro střední školy

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Cílem studia je vzdělat středoškolské učitele matematiky. Toto studium je nabízeno absolventům bakalářského studia "Matematika se zaměřením na vzdělávání". Obor je součástí dvouoborového studia a po jeho absolvování získá student dvouoborové profesní kvalifikace učitele na středních školách. Kromě nadstavby matematického vzdělání poskytuje studentům i vzdělání v odborných didakticko-metodických předmětech a prostřednictvím předmětů všeobecného pedagogicko-psychologického zaměření je dále profiluje pro povolání pedagoga a pracovníka s mládeží.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • učit matematiku na středních školách;
  • volit vhodné didaktické metody a techniky pro zefektivnění výukového procesu;
  • volit a rutinně používat vhodné metody hodnocení studentů;
  • používat didaktickou techniku a adaptovat se na její vývoj;
  • srozumitelně a kultivovaně formulovat s přihlédnutím k úrovni publika.
(?)

Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a pro druhý stupeň základní školy nebo nižší gymnázia. Má vlastní praktické zkušenosti s výukou matematiky na střední škole a základní znalosti o organizaci a provozu této školy. Kombinace získaných schopností rozšiřuje možnost uplatnění absolventa i na řadu dalších pozic vyžadujících přesné myšlení, zodpovědnou práci s fakty, vysokou formulační způsobilost a dobrou komunikaci s lidmi (instituce zaměřené na základní a aplikovaný výzkum, vysoké školy, práce s mládeží i mimo školskou oblast, popularizace, odborná publicistika, osvětová činnost apod.).

Absolvent tohoto oboru získá všechny potřebné předpoklady k tomu, aby mohl na patřičné odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolský učitel matematiky. Má také dobrou úroveň počítačové gramotnosti, získal základní učitelské dovednosti během pedagogické praxe vykonané v průběhu studia.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat v obou oborech tohoto dvouoborového studia minimálně 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. V oboru učitelství matematiky pro střední školy musí student získat 26 kreditů za předměty z oboru Matematika. V rámci celého studia pak musí získat minimálně 18 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů společného pedagogicko-psychologického základu a 12 kreditů z přírodovědného a společenskovědního bloku univerzitního základu. Diplomová práce je hodnocena 26 kredity bez ohledu na to, ze kterého oboru si student diplomovou práci zvolí.

Studenti se řídí při průchodu studiem Studijním katalogem a Studijním a zkušebním řádem MU. Přístup k těmto dokumentům lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Součástí studia jsou dvě pedagogické praxe z matematiky, každá hodnocena 2 kredity. První pedagogickou praxi z matematiky student povinně absolvuje na vybraných brněnských středních školách, druhou pak může absolvovat na střední škole podle vlastního výběru. Během praxe je student veden zkušeným středoškolským učitelem a součástí praxe jsou náslechy, výstupy a aktivní účast na provozu školy. Vzhledem k tomu, že studium je nutně dvouoborové, student povinně absolvuje také praxi z druhého oboru ve stejném rozsahu.

(?)

Odborná státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí: z matematiky a didaktiky matematiky. Několik dní po písemné části zkoušky následuje její ústní část. Pokud si student zvolil diplomovou práci z matematiky, je součástí státní závěrečné zkoušky také její obhajoba. Povinnou součástí ukončení studia je také státní závěrečná zkouška ze společného pedagogicko-psychologického základu, která má formu písemného testu. Vzhledem k tomu, že se jedná o součást dvouoborového studia, studenti musí vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

(?)

Po absolvování magisterského studia může absolvent pokračovat v doktorském studiu. Nejvhodnějším je obor Obecné otázky matematiky.

(?)
0
Aktivní studenti
7

Specifikace oboru

Obor: Učitelství matematiky pro střední školy
Zkratka: UM
Kód: 7504T089
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta