Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Připravujeme učitele zeměpisu i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné geografické vzdělání, které je doplněné i o vzdělání kartografické.

Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené geografické a kartografické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět a vysvětlit fyzickogeografické a sociálněgeografické jevy a procesy;
  • zvládnout základy geografické kartografie a geoinformatiky;
  • používat metody a techniky zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat;
  • se dobře orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie;
  • je připraven ke studiu aplikovaných partií těchto disciplín v navazujícím magisterském studiu.
(?)

Absolvent je primárně připraven pokračovat v magisterském studiu. Přestože není plně kvalifikován jako učitel, jeho vzdělání je dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, může se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů a pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v obou oborech studia. V oboru Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání je 72 kreditů za povinné předměty, společnou součástí dvouoborového studia je 12 povinných kreditů za pedagogicko-psychologický základ a 2 kredity za asistentskou praxi. Bakalářskou práci student volí vždy jen z jednoho oboru a za její vypracování získá 10 kreditů.

Student se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku a Studijním a zkušebním řádem MU: https://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations.

Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků

naleznete na stránkách http://www.sci.muni.cz/cz/BcMgrStudium/Studijni-katalogy

(?)

Student povinně absolvuje asistentskou praxi na jedné z vybraných brněnských středních škol. Součástí praxe jsou krátká vystoupení, náslechy a podíl na provozu školy.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou před zkušební komisí. Státní závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky (http://geogr.muni.cz/okruhy-bakalarske-zkousky#zaklady).

Pokud si student zvolil bakalářskou práci z geografie, je součástí SZZ také její obhajoba. Vlastní obhajoba bakalářské práce se děje rozpravou, během níž uchazeč seznámí komisi s tématem práce, řešenými problémy, použitými metodami řešení a získanými výsledky. Reaguje na připomínky obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce, vyjadřuje se k předem zadaným námětům v diskuzi a odpovídá na dotazy vznesené v průběhu obhajoby.

Vzhledem k tomu, že obor je součástí dvouoborového studia, musí student

vykonat státní závěrečnou zkoušku i z druhého oboru.

(?)

Absolvent oboru má všeobecné základní znalosti z geografických a kartografických disciplín, které mu poskytují solidní základ pro přímo navazující obor 7504T056 UZ Učitelství geografie a kartografie pro střední školy. Po jeho absolvování (v kombinaci s druhým oborem) se absolvent stává plně kvalifikovaným středoškolským učitelem.

(?)
0
Aktivní studenti
11

Specifikace oboru

Obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: UZ
Kód: 7504R007
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1101 B-MA Matematika
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta