Chemie se zaměřením na vzdělávání

Připravujeme učitele i pro vaše děti.

Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o základních oblastech chemie, jako je obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Nedílnou součástí jsou rovněž přednášky matematicko-fyzikálního základu. Je koncipován jako studium tříleté a dvouoborové, zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce z jednoho ze zvolených oborů. Absolvent bakalářského stupně studia ovládá základy chemických disciplín a dále disciplín pedagogicko-psychologických a didaktických (filozofie, psychologie, pedagogika, obecná didaktika). V dostatečné míře je seznámen s metodikou praktické laboratorní práce, je schopen pracovat s odbornou literaturou i s počítačem, sestavit odbornou práci a prezentovat její výsledky ústní i písemnou formou. Není však plně kvalifikovaným učitelem.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně provádět chemické experimenty;
  • analyzovat experimentální výsledky instrumentálními metodami;
  • účelně používat zdroje chemických informací;
  • bezpečně nakládat s chemickými látkami;
  • chápat environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby;
  • chápat a pracovat v souladu s etickými zásadami vědecké práce;
  • chápat psychologické a pedagogické aspekty vzdělávání.
(?)

Absolventi tohoto studia nezískávají způsobilost k výkonu učitelského povolání na středních školách. Mohou se však uplatnit při popularizační činnosti, na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu. Díky své odborné kvalifikaci se mohou uplatnit též v základním i aplikovaném výzkumu, v laboratorních a měřicích provozech.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Laboratorní asistent
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů a pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty v obou oborech studia. Povinné předměty jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba studované obory, součástí studijního plánu jsou též povinné předměty pedagogicko-psychologického základu a asistentská praxe. Bakalářskou práci student volí vždy jen z jednoho oboru. Přesné rozdělení kreditů mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty a doporučené studijní plány studenti naleznou ve studijním katalogu svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Student povinně absolvuje asistentskou praxi na jedné z vybraných brněnských středních škol. Součástí praxe jsou krátká vystoupení, náslechy a podíl na provozu školy.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z písemného testu z předmětu chemie; náplň testu tvoří odborné znalosti z pěti základních chemických disciplín - obecné a fyzikální chemie, anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie a biochemie. Pokud si student zvolil bakalářskou práci z chemie, je součástí SZZ také její obhajoba.

(?)

K získání plné aprobace k výuce na SŠ je nutno pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství chemie pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: UCH
Kód: 7504R009
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta