Biologie se zaměřením na vzdělávání

Biologie pod školní lupou

Rozbalit vše

Obor je součástí dvouoborového studia směřujícího k získání znalostí a dovedností umožňujících pokračování v dalším (magisterském) studiu a v jeho rámci pak profesní profilaci studenta směřující k povolání učitele biologie na středních školách. Cílem oboru je poskytnout obecné znalosti a kvalitní orientaci v obou zvolených oborech i základy v oblasti pedagogicko-psychologické, aby se staly základem pro úspěšné studium oboru Učitelství biologie pro střední školy v navazujícím magisterském programu Ekologická a evoluční biologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • má kvalitní odborné a metodické poznatky ze základních biologických disciplín;
  • determinovat a identifikovat typické zástupce flóry a fauny České republiky;
  • pracovat se základní laboratorní technikou využívanou v biologii, připravit biologický preparát;
  • naplánovat a vést biologický experiment;
  • orientovat se v problematice ochrany přírody ve vybraném regionu a aplikovat získané poznatky pro svou učitelskou praxi.
(?)

Kromě připravenosti pokračovat v magisterském studiu, k níž je směrován primárně, se dobře uplatní v základním i aplikovaném výzkumu celostátního i resortního charakteru, v institucích využívajících informatiky, po krátké praxi i v laboratorních a měřicích provozech. Přestože není plně kvalifikován jako učitel, je jeho vzdělání dobře využitelné při popularizační činnosti, může se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu.

(?)
  • Biomedicínský technik
(?)

Forma studia je prezenční, standardní doba studia 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti absolvovat všechny povinné či povinně volitelné předměty a získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Pedagogická praxe není povinnou součástí studia.

(?)

Státní závěrečná zkouška se skládá z následujících jednotlivě klasifikovaných částí:

Obhajoba bakalářské práce (s výjimkou případu, kdy student oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání vypracoval a obhajuje tuto práci ve druhém souběžně studovaném oboru). Minimální rozsah bakalářské práce je 30 stran souvislého textu.

Písemná zkouška z biologie (zkouška se provádí formou testu, ve kterém má uchazeč prokázat schopnost orientace v základních disciplínách obecné a systematické biologie, fyziologie a ekologie).

Témata otázek vycházejí ze zadaných okruhů a literatury. Více informací lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/studyrequirements/szz_biologie_ucitelska_bc.pdf

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Na Přírodovědecké fakultě MU (po splnění podmínek přijetí) absolvent může pokračovat ve studiu v přímo navazujícím magisterském oboru Učitelství biologie pro střední školy v navazujícím magisterském programu Ekologická a evoluční biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: UB
Kód: 7504R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1201 B-GE Geologie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Více informací o studijním oboru lze nalézt na stránce Ústavu botaniky a zoologie: http://botzool.sci.muni.cz/