Hlasová výchova

Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cílem vzdělávání v oboru hlasová výchova v kombinaci s hudební výchovou je připravit plně kvalifikovaného učitele základní, základní umělecké a střední školy i víceletého gymnázia, vychovat osobnost schopnou plnit roli garanta kulturního a uměleckého života školy, obce, regionu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • erudice učitele hlasové výchovy a sólového zpěvu, tvůrce a propagátora základních estetických hodnot v hudebním umění;
  • schopnost rozvíjet povědomí o důležitosti role hudebního umění v širším vzdělávacím kontextu;
  • schopnost hodnotící reflexe hudebního života ve všech současných podobách a formách a schopnost přenášet tuto dovednost na své žáky;
  • schopnost využití hudebních interpretačních aktivit k podpoře sekundárních výchovných efektů – rozvoj komunikačních, kombinačních, paměťových schopností, emocionality, sociální kultivace apod.
(?)

Absolvent oborové kombinace Hlasová výchova a Hudební výchova je plně kvalifikován k výkonu profese učitele hlasové výchovy, sólového zpěvu, sborového zpěvu v základních uměleckých školách, hudební výchovy v základních školách, středních školách i víceletých gymnáziích. Mimo to je kvalifikován pro působení v mimoškolních vzdělávacích institucích.

(?)
  • Učitel druhého stupně základní školy
  • Učitel střední školy
  • Učitel uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SOŠ a konzervatoře
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí. V rámci navazujícího magisterského studia student postupně projde Učitelskou praxí I, II a III. Učitelská praxe I a II jsou praxe průběžné zasazené do prvního a druhého semestru, Učitelská praxe III je praxí souvislou v semestru třetím. K reflexi praxí slouží předměty Seminář k učitelské praxi I a II v prvním a druhém semestru.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Diplomovou práci tvoří praktická část - absolventský koncert a textová část - analýza problematiky jeho organizační, propagační, dramaturgické a interpretační přípravy, metodicko-interpretační analýza problematiky studia prezentovaného repertoáru. Obě součásti a jejich vzájemné propojení jsou jako celek podrobeny oponentnímu řízení.

Teoretická část státní závěrečné zkoušky:

- Metodika výuky zpěvu;

- Historie a literatura zpěvu.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu (titul Ph.D.). Na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty MU lze pokračovat ve studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hlasová výchova
Zkratka: HL2S
Kód: 7504T237
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Vladimír Richter