Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání

Hudba začíná tam, kde slova končí...

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium oboru sleduje vzdělání výrazných talentově vybavených osobností pro budoucí uplatnění v ZŠ, ZUŠ i v oblasti zájmové činnosti, které budou schopny podílet se na zvyšování kulturního povědomí dětské populace, výchově kultivovaného posluchače prostřednictvím vlastní interpretační zkušenosti, vyhledávání a výchově adeptů profesionálního (umělecky nebo umělecko-výchovně orientovaného) uplatnění. Oborovou odbornost tvoří interpretačně orientované disciplíny, základní metodicko-didaktická orientace, historie oboru.

Cílem studia je

- rozvíjet dovednosti a schopnosti v oboru hlasové a pěvecké výchovy s cílem dalšího rozvoje v praxi – např. v oblasti zájmové umělecké činnosti;

- vychovat absolventa, který je schopen plnit roli garanta kulturního dění ve svém působišti;

- vychovat absolventa, který disponuje základním odborným vzděláním s oborově didaktickou složkou a je připraven ke studiu navazujícího magisterského studia učitelství hlasové výchovy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • hudebně interpretační pěvecké dovednosti umožňující veřejnou prezentaci na profesionální úrovni;
  • základní vědomosti praktické, teoretické i metodické povahy umožňující budovat technicko-interpretační dovednosti žáků;
  • organizační schopnosti při organizování školních veřejných vystoupení;
  • schopnost reflexe hudebního života uplatňující samostatný hodnotící soud se snahou inspirovat žáky v tomto smyslu;
  • schopnost vychovávat zainteresované aktéry regionálního hudebního života.
(?)

Absolvent je plně kvalifikován jako asistent pedagoga, instruktor ve střediscích volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině z nabídky katedry pro daný stupeň studia.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí. K reflexi praxí slouží semináře Sebezkušenostní příprava na profesi I a II taktéž ve 3. a 4. semestru. Asistentské praxe i semináře jsou realizovány ve spolupráci s Katedrou pedagogiky.

(?)

Studium je ukončeno Státní závěrečnou zkouškou, která sestává z části praktické a teoretické.

Část praktickou představuje bakalářský koncert, součástí zkoušky je rozprava o problematice jeho organizační, propagační, dramaturgické a interpretační přípravy.

Část teoretická obsahuje následující okruhy:

Dějiny a literatura zpěvu;

Fyziologie a hygiena hlasu;

Úvod do didaktiky výuky zpěvu.

(?)

Absolvent bakalářského studia kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní a střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání
Zkratka: HL3S
Kód: 7504R230
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Vladimír Richter

Studijní obor lze studovat v kombinaci s Hudební výchovou se zaměřením na vzdělávání, jejímž obsahem je nutná základní hudebně teoretická průprava (harmonie, všeobecné dějiny hudby, intonace, základy sbormistrovství, hudební analýza).

Nejčastěji zapisované předměty