Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Rozbalit vše

Cílem studia asistentství učitele zeměpisu je připravit takové absolventy, kteří se dobře orientují v geografických disciplinách, znají terminologii a metody geografie, získali praktické dovednosti a dokáží znalosti a schopnosti aplikovat pro potřeby kvalitního a moderního geografického vzdělávání na základní škole. S těmito kvalitami se mohou úspěšně zhostit pozice asistenta učitele zeměpisu na daném stupni školm případně v dalších pozicích uplatnění absolventů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Znát hloubku a šíři geografie jako akademické disciplíny, její paradigmata, rozumí geografickým vědomostem, dovednostem a postojům.
  • Chápat, jak je obsah jednotlivých geografických disciplín zařazen v současném kurikulu základní školy
  • Disponovat širokými znalostmi a dovednostmi z dílčích disciplín fyzické a socioekonomické geografie.
  • Ovládat znalosti a dovednosti z oblasti kartografie a geoinformatiky a dálkového průzkumu Země.
  • Zvládat základní dovednosti práce s geografickými informačními systémy, navigačními systémy, mapovými servery, při interpretaci leteckých a družicových dat ve vztahu k objektům a jevům krajinné sféry.
  • Používat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích zeměpisných témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit.
(?)

Základy geografických disciplín fyzické a socioekonomické geografie spolu se solidními základy oborů kartografie, geoinformatika, statistika a regionální rozvoj umožňují absolventům bakalářského programu najít uplatnění v státním sektoru v obl. regionálního rozvoje, specialistů na GIS technologie, v oblasti ochrany přírody, v centrech volného času,v soukromých firmách specializujících se na geoinformační technologie a rozvojové programy.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

(?)

Důraz je kladen na získávání znalostí a dovedností přímo v terénu, významnou součástí studia jsou proto odborné praxe v terénu: kartografické, fyzickogeografické a socioekonomické. Struktura studia reflektuje dlouhodobě zaměření výuky cílené k problematice výzkumu krajiny, terénní výuky v zeměpise a využívání geoinformačních technologií ve vzdělávání. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu a případně nástupu a do povolání.

(?)

Studium uzavírá složení státní závěrečné zkoušky. Ta sestává ze zodpovězení tří otázek vázaných na jednotlivé studované analytické geografické obory a pomocné technické disciplíny. Váha jednotlivých otázek je stejná. Nevyhovění jedné z otázek znamená nesložení státní závěrené zkoušky. Temata otázek jsou v podobě zkušebních okruhů studentům známa v dostatečném předstihu, aby v případě potřeby mohli kontaktovat příslušného vyučujícího a nejasnosti projednat.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů pedagogického asistentství může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro základní školy.

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Zkratka: ZE3
Kód: 7507R019
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta