EN

Sociologie (angl.) – Katalog oborů MU

Sociologie (angl.)

„Posláním sociologie jako vědy je odhalit to, co zůstává běžně neviditelné. (Pierre Bourdieu)“

Rozbalit vše

Cílem navazujícího magisterského studia sociologie je prohloubit znalosti bakalářského studia, rozšířit je o pochopení složitějších teoretických výkladových schémat, a o znalost mocnějších výzkumných a analytických metod. Skladba předmětů již není vedena snahou o pokrytí všeobecného základu disciplíny, jde především o rozvíjení schopnosti samostatně získávat, kriticky zpracovávat a dále reprodukovat různé druhy sociologicky významných informací.

Pro magisterské navazující studium sociologie je charakteristická intenzivní výuka v menším počtu náročných předmětů s relativně vysokou kreditovou hodnotou, namísto extenzivní výuky ve vysokém počtu méně náročných předmětů. Odpovídá to modelu výuky na předních světových univerzitách a zároveň reaguje na požadavek flexibility absolventů a absolventek, včetně další vědecké přípravy v rámci doktorského studia. Klade se důraz na soustředěnou samostatnou přípravu a práci studujících pod konzultačním vedením zkušených pedagogů, tj. na kultivaci schopnosti přistupovat samostatně, důkladně a kreativně k řešení různých druhů problémů či úkolů. Metodice zpracování problémů či úkolů je dávána přednost před širokými věcnými znalostmi, které v dané oblasti mohou rychle zastarávat, jejich potenciální šíře není rozumně zvládnutelná během dvou let magisterského studia a jsou zpravidla snadno dostupné s rozšiřováním

elektronických a jiných databází či informačních zdrojů. Kvalifikovaná práce s takovými databázemi (např. rozeznání relevance či spolehlivosti dat a informací) je součástí odborné přípravy během magisterského studia.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Osvojit si základní mechanismy fungování sociálních systémů a toho, jak se sociální systémy reprodukují, jak jsou ovládány, jakými pravidelnostmi se řídí, jaké typy aktérů formují a jaké vyžadují, co je drží pohromadě a co naopak narušuje sociální kohezi
  • Chápat, jak lidé vnímají sociální realitu a jak toto vnímání ovlivňuje jejich jednání.
  • Rozpoznat a analyticky využít různých druhů sociologicky relevantních informací: např. statistických dat, textových a obrazových záznamů, vlastního pozorování, atd. Identifikovat základní hodnotové postoje, vzorce sociálního jednání a základní sociální p
  • Rozpoznat specifické sociální charakteristiky různých typů prostředí a sociálních skupin (etnických, náboženských, sociálně třídních, generačních, národních, atd.) a umět je analyzovat sociologickými prostředky ve vztahu k jejich okolí.
  • Analyticky popsat specifické sociální situace (např. hodnotové krize, sociální desintegraci či konflikt, zlomy a stádia individuálního, skupinového či organizačního vývoje, atd.) a dokázat je zasadit do širších institucionálních či kulturních kontextů.
  • Identifikovat povahu, sociální zdroje a důsledky specifických procesů či problémů (např. migrace, urbanizace, sociální exkluze, či proměny životních stylů, ale také třeba korupce, asymetrické komunikace, autoritářství, pedagogického či mediálního působen
  • Uvážlivě navrhovat řešení specifických problémů, tj. také odhadnout důsledky (zejména nezamýšlené) různých způsobů řešení sociálních problémů, odhadnout možné způsoby reakcí sociálních aktérů či celých institucí.
  • Porozumět nástrojům statistického zpracování dat, odhadnout výpovědní hodnotu sebraných dat, zvládnout základy počítačového zpracování statistických dat (SPSS, STATA) a využívat jeho možností, atd.
(?)

Mohou se účastnit činnosti řídicí, pedagogické nebo poradenské, a to i v podnikatelské sféře. Uplatňují se zejména na úseku sociálního a územního rozvoje (v rámci podniků, obecních úřadů, úřadů práce ap.) a v agenturách pro výzkum veřejného mínění a trhu. Jsou připraveni pro výkon funkce v rámci středního managementu v podnicích. V hromadných sdělovacích prostředcích najdou uplatnění ve výzkumných odděleních i v redakční práci. Mohou působit i ve státním aparátu a v činnosti společenských a výchovně-vzdělávacích organizací.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Magisterské studium sociologie je jednooborové a jeho standardní doba je 4 semestry. Aby se studující mohli přihlásit ke státní závěrečné magisterské zkoušce, musí získat celkem 120 ECTS. Z toho 60 ECTS získají studující za povinné předměty (z toho 12 ECTS za absolvování Projektu k diplomové práci a 24 ECTS za absolvování Semináře k diplomové práci) a 60 ECTS za povinně volitelné předměty (z toho 12 ECTS mohou získat za volitelné předměty). Studující všech imatrikulačních ročníků musí absolvovat nejméně 1 předmět vedený v angličtině, a z oborového curricula tuto podmínku lze splnit také absolvováním předmětu vedeného v angličtině na zahraniční univerzitě. Zároveň se předpokládá schopnost studia a odborné komunikace v angličtině v průběhu celého studia, tj. v případě předmětů vyučovaných v češtině. Podmínkou účasti u magisterské státní závěrečné zkoušky je doložení univerzitou stanovené minimální jazykové kompetence pro absolventa magisterského studia. Doporučený studijní plán počítá s absolvováním dvou povinných předmětů během prvních dvou semestrů studia. Toto však není povinné a zápis do většiny povinně volitelných předmětů není podmíněn absolvováním povinných předmětů. Podmínka absolvování specifické sady povinných a povinně volitelných předmětů se však objevuje v případě, když se studující rozhodne pro absolvování některého ze specializačních směrů studia (Sociální antropologie, Genderová studia, Urbánní studia).

(?)

Magisterská státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá z písemné části a z obhajoby magisterské práce. Diplomová práce může mít charakter samostatného empirického výzkumu (s využitím kvalitativních nebo kvantitativních metodologických postupů) nebo teoretické práce. V diplomové práci (v rozsahu 126 000 - 162 000 znaků) osvědčují studující schopnost aplikovat získané dovednosti sociologické analýzy na konkrétních případech (problémech, tématech, atd.) a formulovat relevantní argumenty poučeným, přesným a kriticky reflexivním způsobem. Důraz je kladen na správnou volbu a použití metodologického přístupu a konceptuálního aparátu.

Písemná část závěrečné zkoušky má formu eseje ze tří předmětů:

(i) Teoretická sociologie, (ii) Oborová sociologie I., (iii) Oborová sociologie II.

Katedra určuje nejméně tři měsíce před SZZ tematické okruhy jednotlivých předmětů. Z nich si studující před zkouškou vybírají podle vlastního zájmu a zaměření jeden okruh pro předmět Oborová sociologie I. a jeden okruh pro předmět Oborová sociologie II. (např. Sociologie rodiny, Sociologie kultury nebo Sociologie migrace). K jednotlivým okruhům podobně jako k Sociologické teorii je přiřazena literatura dostupná v knihovně FSS. Písemná zkouška formou eseje z oborových sociologií testuje zejména schopnost pochopit základní mechanismy fungování různých (vybraných) sociálních institucí a na obecné úrovni porozumět základním sociálním procesům v různých institucionálních kontextech, včetně jejich sociálně-kulturní podmíněnosti. Na konkrétních příkladech potom mají studující osvědčit základní schopnost kritické sociologické (zejména konceptuální) reflexe a analýzy klíčových prvků sledovaných sociálních procesů či vztahů. Zkouška ze sociologické teorie testuje znalosti různých paradigmatických tradic a výkladových perspektiv v sociologii a zároveň schopnost přesně a zároveň kriticky používat teoretické koncepty při analýze sociálních jevů, vztahů či procesů na základě pochopení širších sociálně-kulturních či historických souvislostí.

Každá součást SZZ (Teoretická sociologie, Oborová sociologie I, Oborová sociologie II) je hodnocena samostatně komisí SZZ na základě návrhů hodnocení, které komisi předkládají v případě diplomové práce vedoucí a oponent, v případě písemných částí zkoušející jednotlivých předmětů.

(?)

Absolventi magisterského programu sociologie mohou dále studovat v doktorských programech na VŠ v ČR i v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sociologie (angl.)
Zkratka: SOA
Kód: 6703T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 5. 2023
Program: N6703 N-SO Sociologie

Další informace

soc.fss.muni.cz