Politologie

Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Rozbalit vše

Koncepce bakalářského studia politologie se snaží studentům poskytnout orientaci především ve sféře politických teorií a metod, politických systémů, politických stran a stranických systémů a české politiky. Důraz je kladen na získání faktografických znalostí a rozvoj dovedností analyzovat politické fenomény a procesy v českém, evropském i mimoevropském kontextu. Studium také nabízí řadu specializovaných předmětů věnujících se veřejné správě, politické filozofii, politickým režimům, politické geografii, volbám nebo politické komunikaci. Bakalářský základ mají studenti možnost rozvinout volbou jedné ze čtyř studijních profilací: a) Politické myšlení a současná demokracie, b) Komunikace v politice, c) Volební studia, d) Politika v západních demokraciích.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát základní politologické teorie, pojmy a koncepty, dokázat s nimi pracovat a aplikovat je;
  • rozumět významným politickým doktrínám a orientovat se v myšlení klíčových osobností politické filozofie;
  • vysvětlit moderní politický vývoj ve významných evropských zemích, orientovat se ve světových dějinách ve 20. století a chápat proces evropské integrace, genezi EU a její současnou podobu;
  • mít podrobný vhled a kompetenci v oblasti politických a stranických systémů evropských a vybraných mimoevropských zemí;
  • orientovat se v české politice a v její historii a vývoji;
  • ovládat základní metodologii politické vědy;
  • analyzovat data z různých zdrojů.
(?)

Absolventi oboru politologie se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, především v politicko-analytické činnosti pro veřejné a soukromé subjekty, v politologických servisních a poradenských aktivitách, ve státní správě, v politických stranách, v nevládních organizacích, a také ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách a v pedagogické práci na středních školách. Možné uplatnění se rozšiřuje vzhledem k oborovým kombinacím.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Jednooborové studium:

Standardní doba studia je 6 semestrů. Pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) musí student získat na oboru 180 ECTS kreditů. Z tohoto počtu 61 kreditů za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 119 kreditů, vyhrazených pro povinně volitelné předměty, je možné nejvýše 10 kreditů získat absolvováním volitelných předmětů. Dále student musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci (4 kredity) a tělesnou výchovu (2 kredity), které se rovněž započítávají do celkového počtu 180 kreditů. Pro přístup k SZZ je nutné také splnit alespoň jeden předmět vyučovaný v anglickém jazyce.

Dvouoborové studium:

Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 90 ECTS kreditů. Z tohoto počtu 61 kreditů (v případě vypracování a odevzdání bakalářské práce), nebo 55 kreditů (v případě, že je bakalářská práce zpracovávána na druhém oboru) za absolvování povinných předmětů. Ze zbývajících 29, resp. 35 kreditů, vyhrazených pro povinně volitelné předměty, je možné nejvýše získat 5 kreditů absolvováním volitelných předmětů. Dále student(ka) musí mít splněny celouniverzitní požadavky na minimální jazykovou kompetenci (2 kredity na každém oboru) a tělesnou výchovu (1 kredit na každém oboru), které se rovněž započítávají do celkového počtu 90 kreditů. Pro přístup k SZZ je nutné také na každém oboru splnit předmět vedený v anglickém jazyce.

Studenti studující kombinaci politologie a evropská studia nemohou absolvovat povinný předmět POL359 (Současná Evropská unie) a chybějící kredity nahrazují z nabídky povinně volitelných předmětů.

Studenti se řídí pravidly svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům naleznete zde: "http://www.fss.muni.cz/students/bachelor_and_master_studies/regulations_and_guidance?lang=cs".

(?)

SZZ v oboru politologie je písemná a skládá se ze dvou předmětů: 1) Politická filozofie a teorie, 2) Komparace politických systémů. Studenti mají předem k dispozici okruhy, z nichž v rámci SZZ dostanou konkrétně formulované otázky. Okruhy jsou navázány na povinné předměty a mají přiřazenu vybranou odbornou literaturu. V případě bakalářské zkoušky studenti dostanou pět otázek z každého státnicového předmětu, přičemž odpovídají na čtyři z nich dle vlastního výběru. Součástí SZZ je také obhajoba bakalářské práce v rozsahu 63 - 81 tisíc znaků (v případě, že práci student nepředkládá na jiném oboru v rámci dvouoborového studia).

(?)

Absolvent bakalářského studia může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném magisterském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze pokračovat v magisterském studiu politologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Politologie
Zkratka: PLK
Kód: 6701R008
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií