Sociální politika a sociální práce

Rozbalit vše

Studium sociální politiky a sociální práce je věnováno soudobým metodám sociální intervence a institucím sociální práce a sociální politiky. Studentovi podá obraz moderního vývoje veřejné sociální politiky, práce s klientem a jejich myšlenkového a politického zázemí. Seznámí ho s metodami praktické sociální práce s jedincem i se sociálními skupinami. Poučí ho o tvorbě programů sociální politiky a sociálních služeb a o metodách kontroly jejich účinnosti. Uvede ho do současného stavu sociálního zákonodárství. Studiem metod výzkumné práce získá student schopnosti potřebné pro prakticky využitelnou reflexi sociálních problémů, životních situací klientů a způsobů jejich zvládání.

Obecné poznatky a dovednosti absolventa bakalářského stupně Bakalářské studium SPSP nabízí poznatky a dovednosti všech disciplín, které jsou součástí Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci ASVSP (se kterým se mohou uchazeči blíže seznámit na internetové adrese http://www.asvsp.org) a dalších disciplín v oblasti společenských věd, které jsou potřebné pro výkon činností uvedených výše.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Podílet se na analytické a koncepční práci při přípravě opatření sociální politiky, politiky zaměstnanosti a sociálních služeb jak na celospolečenské a místní úrovni, tak v organizacích sociálních služeb.
  • Samostatně koncipovat intervence sociální práce.
  • Samostatně vykonávat činnosti sociálního pracovníka zaměřené na podporu lidí, kteří nejsou schopni zvládat své životní situace a na posilování jejich schopnosti zvládat obtížné životní situace vlastními silami, na koordinaci komplexní pomoci klientům a n
  • V praxi a dalším vzděláváním rozvíjet svoji schopnost aplikovat získané obecné poznatky a dovednosti specializovaným způsobem – ve vybrané oblasti sociální politiky a sociální práce.
  • Koncipovat činnosti sociální politiky a sociální práce s porozuměním širšímu sociálnímu a sociálně politickému kontextu sociálních problémů a životních situací klientů.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit jako samostatní sociální pracovníci. Po získání potřebné praxe se mohou ucházet o místa koncepčních nebo vedoucích pracovníků v organizacích sociálních služeb, služeb sociální práce, sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, a to ve státním i nestátním sektoru. Mohou se uplatnit jako tvůrci a koordinátoři programů sociální politiky, zejména politiky sociálních služeb na ústřední a regionální úrovni a v rámci samosprávných obcí, zejména větších měst.

(?)
  • Sociální pracovník
(?)

Státní zkouška v bakalářském dvouoborovém studiu SPSP se koná v každém semestru a má tři části: obhajoba bakalářské diplomové práce, písemná zkouška I: "Projekt řešení případu v sociální práci", písemná zkouška II: "Souhrnný test", který obsahuje po pěti otázkách ze sociální politiky, sociálního státu, práva, teorie a metod sociální práce, filosofie a etiky sociální práce, celkem 25 otázek. Podmínkou přístupu ke dvěma písemným částem státní zkoušky je odevzdání bakalářské diplomové práce, přičemž její doporučení k obhajobě posuzovateli není podmínkou. Všechny tři části státní zkoušky se konají ve stejném semestru, každá část probíhá v jiný den. Písemná státní bakalářská zkouška: Písemná zkouška I: "Projekt řešení případu v sociální práci" Tato část zkoušky bude skládána podle následujících pravidel: studenti si vyberou jeden ze tří až pěti nabídnutých případů, na základě jejich rámcové charakteristiky a dalších instrukcí, které dodá katedra na začátku zkoušky, studenti vypracují písemný projekt (v rozsahu cca 10000 znaků), zadání studenti zpracují na místě během 3,5 hodin (210 minut), studenti nemají k dispozici literaturu (odkazy na literaturu stačí orientační), výsledek zkoušky bude stanoven na základě písemného výkonu. Písemná zkouška II: "Souhrnný test" Tato část bude obsahovat po pěti otázkách ze sociální politiky, sociálního státu, práva, teorie a metod sociální práce, filosofie a etiky sociální práce, celkem 25 otázek. Při hodnocení písemné zkoušky II "Souhrnný test" komise posuzuje úroveň znalostí z: Teorie sociální politiky a sociálního státu; Teorie práva a sociální právo; Teorie a metody sociální práce; Filosofie a etika v sociální práci.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Sociální politika a sociální práce
Zkratka: SPK
Kód: 6731R011
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 21. 5. 2015
Program: B7701 B-PS Psychologie
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií