Politologie

Mocenské vztahy, zájmy, hierarchie a řád pod drobnohledem

Rozbalit vše

Magisterské studium politologie rozvíjí znalosti a dovednosti studentů ve sféře politických teorií, politických institucí a jejich fungování, v problematice volebních systémů, politického marketingu, politického zprostředkování zájmů, české politiky nebo na poli politického managementu. Je kladen důraz na schopnost analýzy politických fenoménů a procesů, a také kritického myšlení. Studenti získají hlubší rozhled v konkrétních politologických podoborech a dále budou (ve vybraných případech) aktivně zapojeni ve výzkumných projektech katedry.

Studenti si mohou vybrat ze dvou studijních plánů – jednooborového studia s možností dále se profilovat, nebo jednooborového studia se specializací Volební studia a politický marketing. U jednooborového studia s možností profilace mají studenti možnost (nikoli povinnost) se v průběhu studia profilovat (ke společnému základu si vybírají profilační předměty), a to v jedné z následujících studijních profilací:

1) Česká politika a aktuální politické výzvy,

2) Demokratizace a lidská práva.

K profilacím není třeba se hlásit, studenti si sami zapisují předměty dle jejich zájmu. Pokud absolvují předepsané profilační předměty a diplomovou práci zpracují na téma, které do profilace spadá, získají kromě magisterského diplomu z oboru politologie také speciální potvrzení k diplomu, které detailně popíše obsah studia, znalosti a dovednosti, které v průběhu studia nabyli.

U jednooborového studia se specializací Volební studia a politický marketing se studenti přímo hlásí do specializačního studijního plánu a následně si vedle společného politologického základu zapisují předměty, které jsou v rámci specializace vyučovány.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • nezávisle analyzovat politické fenomény a procesy;
  • rozumět a analyzovat klíčové instituce moderní doby a jejich vývoj;
  • připravit design politologického výzkumu konkrétního politického fenoménu a tento výzkum provést;
  • ovládat kvalitativní i kvantitativní metody a konkrétní techniky výzkumu v sociálních vědách;
  • připravit návrh politické kampaně;
  • analyzovat data a kriticky zhodnotit relevanci, kvalitu a důvěryhodnost jejich zdrojů.
(?)

Absolventi magisterského studia se mohou uplatnit v profesních oblastech zmíněných u bakalářského studia, a to s důležitým rozdílem získaného úplného vysokoškolského vzdělání, čímž se jejich možnosti významně rozšiřují. Jde tedy o pozice analytiků a konzultantů ve veřejné a soukromé sféře, ve školství, ve státní správě a samosprávě, v nevládních organizacích nebo při přípravě a realizaci volebních a politických kampaní. Další výbornou možností profesní realizace jsou instituce Evropské unie, stejně jako další mezinárodní organizace. Absolventi také mohou pokračovat ve specializovaných vědeckých projektech v rámci doktorského studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru a jejich podíl je 47 kreditů (včetně kreditů za předmět zaměřený na přípravu diplomové práce). Povinně volitelné předměty, jež tvoří 57 kreditů, si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Dalších 12 kreditů studenti získají za absolvování libovolných předmětů z aktuální nabídky volitelných předmětů oboru nebo z nabídky jiných oborů. Pro všechny studenty dále platí povinnost absolvovat nejméně jeden předmět vedený v angličtině pro daný stupeň studia a získat 4 kredity za absolvování minimální jazykové kompetence.

(?)

Studenti nemají za povinnost vykonat během studia povinnou praxi (neplatí pro specializaci Volební studia a politický marketing, kde je stáž povinná).

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která má ústní formu. Témata otázek u ústní zkoušky vychází ze zadaných okruhů (vycházejících z obsahu povinných kurzů) a literatury. Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba diplomové práce v rozsahu 144.000 - 180.000 znaků.

(?)

Absolvent magisterského studia může pokračovat v doktorském studiu. Na Fakultě sociálních studií MU lze pokračovat ve studiu v doktorském oboru Politologie.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Politologie
Zkratka: PLK
Kód: 6701T008
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N6701 N-PL Politologie