Chemie konzervování - restaurování

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Bakalářský studijní obor Chemie konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají základní přehled o disciplinách chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální) a současně získají informace o chemii, materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které jsou vyrobené z vybraných materiálů - anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo) i organických (textil, kůže a useň, dřevo, papír). Studenti dále získají doplňující vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění, naučí se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří se budou při dodržování profesní etiky schopni zapojit do procesu konzervování - restaurování, tj. provést nebo navrhnout vhodný postup materiálového průzkumu, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní zásah a vést odpovídající dokumentaci. Se znalostí chemické a fyzikální podstaty dějů se mohou absolventi stát cennými pomocníky při řešení konkrétních technologických problémů. Na základě znalostí jednotlivých předmětů kulturního dědictví mohou navrhovat řešení ochrany celků sbírkových fondů.

Student bakalářského studijního programu Chemie získá teoretické a praktické vědomosti odpovídající soudobému stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje ve všech základních oblastech chemie (anorganické, organické, analytické a fyzikální), doplněné teoretickou i praktickou znalostí metodik konzervování - restaurování vybraných materiálů a přehledem v oblasti dějin umění, muzeologie a profesní etiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vykonávat experimentální práci v chemické laboratoři včetně manipulace s chemickými látkami;
  • navrhovat a provádět analýzy, a to i s využitím přístrojové techniky;
  • pracovat s odbornou literaturou a databázemi;
  • dodržovat profesní etiku a normy;
  • orientovat se v oblasti dějin umění a muzeologie;
  • navrhovat a provádět (základní) techniky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech vyrobených z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo) i organických (textil, kůže, dřevo, papír) materiálů;
  • navrhovat postupy k ochraně předmětů a sbírek (preventivní konzervace);
  • vytvářet odbornou dokumentaci včetně fotodokumentace.
(?)

Absolventi mohou najít uplatnění primárně v institucích, které se věnují péči o kulturní dědictví, jakými jsou muzea, galerie, archivy, depozitáře atd. Široký přehled v materiálech a postupech jim dává výhodu oproti úzce specializovaným odborníkům. Jako vystudovaní chemici ale mohou absolventi najít práci i v běžných chemických laboratořích nebo zkušebních ústavech. Uplatní se všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými problémy a postupy.

(?)
  • Laboratorní asistent
  • Laboratorní pracovník
(?)

Při sestavování studijního plánu musí student dodržet ustanovení studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro vytváření studijního plánu v daném studijním programu.

Výuka je tvořena předměty povinnými (142 kreditů) a doporučeně volitelnými, příp. ostatními, přičemž student musí za dobu celého studia získat minimálně 180 kreditů.

Součástí bakalářského studia je rovněž povinnost složit zkoušku z anglického jazyka nejpozději v 5. semestru a rovněž se účastnit některé sportovní aktivity. Za tyto povinné položky pak student získá celkem 4 kredity (2+2).

V každém ročníku studia je nutno absolvovat kurs školení C7777 Zacházení s chemickými látkami, v 1. ročníku studia přednášku a test, v dalších ročnících je účast na přednášce fakultativní, test je však nutno vykonat každoročně. Předmět není kreditově ohodnocen.

Zbytek volných kreditů (34) do 180 je určen pro doporučeně volitelnou výuku. Vzhledem k multidisciplinaritě studijního oboru je výběr volitelných předmětů velmi široký.

Součástí studijního plánu je absolvování exkurze a praxe v muzeu.

(?)

Povinnou součástí výuky je odborná praxe v muzeu (nebo podobné instituci), jejíž trvání musí být alespoň dva týdny.

(?)

1) Úspěšné ukončení všech předepsaných předmětů dle studijního plánu.

2) Obhajoba vlastní bakalářské práce.

3) Složení písemné bakalářské státní závěrečné zkoušky. Zkouška je rozdělena na tři části - chemie (obecná a fyzikální, anorganická, analytická, organická a užitá), metodiky konzervování-restaurování (kámen-keramika-sklo, papír, dřevo, kůže, textil, plazma, kovy), muzeologie.

(?)

Závěrečná zkouška je zároveň přijímací zkouškou do navazujícího magisterského studia oboru Chemie konzervování - restaurování. Absolventi mohou pokračovat ve studiu i v jiném příbuzném magisterském studijním oboru (po splnění příslušných požadavků daného oboru).

(?)
0
Aktivní studenti
87

Specifikace oboru

Obor: Chemie konzervování - restaurování
Zkratka: ChKR
Kód: 1407R013
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1407 B-CH Chemie

Nejčastěji zapisované předměty