Speciální pedagogika (něm.)

Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je připravit vysoce kvalifikované odborníky erudované pro výzkumnou, odbornou činnost v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedie, etopedii nebo specifické poruchy učení a připravit je pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás i v zahraničí. Cílem je umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve zvolené specializaci v doktorském studijním programu Speciální pedagogika a umožnit jim realizovat vědeckovýzkumnou činnost, které se mnozí věnují již od magisterského studia. Připravit tak vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědeckovýzkumných pracovištích u nás a v zahraničí. Studijní program/obor speciální pedagogiky je pojímán interdisciplinárně a realizován ve spolupráci s katedrami pedagogiky, psychologie a filozofie na PdF MU a s dalšími fakultami MU (LF, FSS) a mimo MU (UK Praha, OU Ostrava, UP Olomouc, KU Bratislava).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • poznat hluboce a systematicky předmět a rozsah svého pedagogického oboru a pedagogiky jako celku, a v historických i současných širších souvislostech a na úrovni soudobého stavu poznání;
  • poznat hluboce a systematicky významné teorie, koncepty a metody, které jsou v popředí poznání oboru, a to v národním i mezinárodním kontextu;
  • poznat systém věd a jeho vývoj i výzkumné problémy na pomezí pedagogiky a dalších oborů;
  • umět samostatně i v komunikaci a spolupráci s druhými volit, plánovat, realizovat a hodnotit tvůrčí výzkumné postupy ve svém pedagogickém oboru i v pedagogice jako takové, prostřednictvím těchto postupů poznávat procesy a jevy pedagogické reality, obohac
  • znát způsob organizace života vědecké komunity v jeho mnohovrstevnatosti, a to národně i mezinárodně;
  • se plnohodnotně zapojovat do života národní i mezinárodní vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci.
(?)

Příprava vědeckých pracovníků erudovaných pro výzkumnou, odbornou a výukovou činnost ve speciální pedagogice - logopedie, surdopedie, psychopedie, somatopedie, oftalmopedie, etopedie a specifické poruchy učení nebo chování.

(?)
  • Speciální pedagog
  • Učitel střední školy
  • Učitel vyšší odborné školy
(?)

Studovaný program / obor speciální pedagogiky je pojímán interdisciplinárně a multidisciplinárně. Při realizaci DSP Speciální pedagogika spolupracujeme velmi úzce s katedrami na PdF MU (pedagogika, psychologie, filozofie, jazykovými katedrami), i s dalšími fakultami MU. Především se jedná o specializovaná pracoviště Lékařské fakulty MU, mezi která patří zejména ORL Klinika Dětské nemocnice a ORL katedra MU (prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc., kde pro výuku logopedie byla vybudovaná s podporou grantového projektu z FRVŠ společná výuková laboratoř poruch sluchu, hlasu a řeči, a Klinika dětská neurologie Dětské nemocnice (doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Další úzké vazby jsou na Fakultu filozofickou, zejména ve výzkumné činnosti (prof. PhDr. Milan Pol, Ph.D., děkan FF MU).

V průběhu studia je povinností doktoranda publikovat autorsky nebo spoluautorsky čtyři články v recenzovaných odborných časopisech evidovaných v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice nebo v časopisech evidovaných v databázích ERIH, Scopus nebo Web of Science) nebo kapitoly v odborných knihách. Aktivně vystoupit na třech odborných seminářích nebo konferencích u nás i v zahraničí, publikace ve sborníku. Podílet se na výuce v předmětu inkluzivní speciální pedagogika a vybrané specializaci (2 semestry).

V disertačních pracích jsou řešena následující výzkumná témata:

uplatnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení,výuka cizího jazyka u dětí s narušenou komunikační schopností, přístupy v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení ve srovnání se zahraničím, zajištění poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole, hodnoty u dětí s poruchami chování.

(?)

Státní doktorskou zkoušku vykoná student v termínu stanoveném individuálním studijním plánem z širšího vědního základu příslušného oboru a zvolené specializace. Při státní doktorské zkoušce se ověřuje, zda si student osvojil vědomosti potřebné k práci na výzkumných úkolech, zda je schopen syntézy poznatků z příbuzných oblastí vědy a jejich praktického využití a zda má znalosti obecně metodologických postupů v příslušném oboru DSP. Obsah státní zkoušky navrhne příslušná OR a schvaluje děkan PdF MU. Státní doktorská zkouška se koná před zkušební komisí schválenou oborovou radou sestávající z docentů a profesorů příslušného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedu komise jmenuje rektor. Komise je nejméně sedmičlenná, z toho nejméně dva členové nejsou v pracovním poměru k MU. Jedním z členů komise je školitel. Státní doktorská zkouška je ústní a je veřejná.

(?)

Po splnění příslušných podmínek možnost habilitačního řízení v oboru Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Speciální pedagogika (něm.)
Zkratka: SPZPN
Kód: 7506V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P7506 D-SPD Speciální pedagogika