Evropská studia

Studujte Evropu bez bariér

Rozbalit vše

Obor Evropská studia se orientuje na politické aspekty evropského integračního procesu a na další problematiku spjatou s fungováním Evropské unie a její rolí v oblasti mezinárodních vztahů. Obor poskytuje studentům podrobné znalosti politického vývoje EU, institucionální struktury a rozhodovacích mechanismů v EU. Zabývá se politickými systémy členských zemí EU, vztahy vybraných zemí k EU, procesem rozšiřování a přehledem společných politik ES/EU.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět teoriím evropské integrace a správně používat terminologii oboru;
  • srovnat role a funkce institucí Evropské unie;
  • vysvětlit pozici a roli členských států a nevládních aktérů evropské integrace;
  • interpretovat nynější politický vývoj v EU, jednání o rozšíření či postup prosazování národních zájmů členských států EU.
(?)

Absolventi oboru Evropská studia se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, zejména ve státní správě a v diplomatických službách, zvláště pak na půdě mezinárodních organizací včetně Evropské unie, a to jak z hlediska politické reprezentace České republiky, tak i v oblasti ekonomických zájmů. Významný prostor pro absolventy tohoto oboru představuje pracovní uplatnění na analytických pracovištích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, v aparátu politických stran či v žurnalistických profesích. Tato škála se přirozeně rozšiřuje v závislosti na zvolené oborové kombinaci u dvouoborového studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia je šest semestrů. Studenti bakalářského prezenčního dvouoborového studia jsou povinni dosáhnout na oboru Evropská studia 90 ECTS (zbylých 90 kreditů do nezbytných 180 ECTS získávají na druhém oboru), z toho 60 ECTS za povinné předměty v případě uzavření oboru bakalářskou prací a 52 ECTS, pokud odevzdávají bakalářskou práci na druhém oboru. Studenti jednooborového studia jsou povinni dosáhnout 180 ECTS, z toho 60 ECTS za povinné předměty. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace.

Ke státní závěrečné zkoušce studenti přistupují po dosažení 180 ECTS a splnění společných celouniverzitních požadavků. Podmínkou účasti u bakalářské zkoušky je také povinnost absolvovat v rámci studia minimálně jeden předmět přednášený v anglickém jazyce.

Studentům je doporučeno řídit se studijním plánem, který je zveřejněn ve studijním katalogu.

(?)

Praxe jsou součástí oboru a jsou volitelné. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií zprostředkovává studentům několikaměsíční pracovní stáže v Bruselu, například v  bruselské kanceláři CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development), v bruselských zastoupeních českých krajů, ale i v institucích na domácím poli jako například JMK.

(?)

Státní závěrečná zkouška v oboru Evropská studia je písemná a skládá se ze dvou okruhů - Evropská integrace a Evropská politika. Zkouška má povahu testu s otevřenými otázkami. Studenti mají předem k dispozici témata, z nichž v rámci státní závěrečné zkoušky dostanou konkrétně formulované otázky, na které odpovídají. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské práce o rozsahu 30-40 stran textu, minimálně tedy 54 tisíc znaků.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v přímo navazujícím magisterském oboru Evropská studia nebo libovolném navazujícím magisterském studiu.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Evropská studia
Zkratka: EVSK
Kód: 6702R002
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7701 B-PS Psychologie
Fakulta sociálních studií
Obor zajišťuje:
Fakulta sociálních studií