EN

Chemie životního prostředí – Katalog oborů MU

Chemie životního prostředí

„Learn, discover, prove and apply“

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků. Absolvent oboru Chemie životního prostředí získá znalosti chemických disciplín, společných všem chemických oborům a vytvářejících teoretický i praktický základ pro další studium. Tyto obecně chemické vědomosti jsou dále prohloubeny v oblastech zaměřených na chemii životního prostředí, analytické metody využívané při stanovení chemických látek v prostředí a studium procesů v prostředí a účinků chemických látek na živé organismy. Absolvent studuje předměty, jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí spojené se studiem zdrojů, výskytu, chování a osudu chemických látek v jednotlivých složkách prostředí a studium vztahů mezi chemickými látkami v prostředí a jejich biologickými účinky. Značnou pozornost věnuje problematice odběrů, zpracování, analýzy a vyhodnocení získaných dat jako základu analytické chemie životního prostředí a také kvalitě získávaných laboratorních chemických dat a především komplexní interpretaci výsledků laboratorních i terénních experimentů. Má zkušenosti s moderními separačními a frakcionačními postupy a analytickými metodami umožňujícími stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích. Nedílnou součástí studia jsou předměty zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, analýzu rizik, environmentální technologie, informatiku a modelování environmentálních procesů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • samostatně a tvořivě formulovat a řešit problémy;
 • využít znalosti ze základních chemických disciplin pro porozumění výskytu, osudu a účinkům chemikálií v prostředí;
 • rozumět environmentálním aspektům lidské činnosti a hodnotit environmentální vlivy technologií;
 • identifikovat, analyzovat a navrhovat řešení pro široké spektrum environmentálních problémů;
 • bezpečně a nezávisle pracovat s chemikáliemi v laboratoři včetně obsluhy řady přístrojů;
 • využívat metody environmentálního vzorkování a analýzy pro řešení konkrétních problémů;
 • navrhovat a realizovat chemické experimenty pro poznání environmentálních procesů, osudu chemických látek a jejich účinků;
 • analyzovat získaná data, interpretovat a diskutovat výsledky monitorovacích studií a laboratorních experimentů;
 • kombinovat vlastní informace s údaji z databází, hodnotit získané informace a připravovat odborné články a zprávy;
 • předpovídat a modelovat distribuce chemikálií v prostředí, jejich účinky a rizika;
 • prezentovat výsledky vlastní práce, diskutovat a komunikovat environmentální problémy (včetně anglického jazyka).
(?)

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně jak přímo ve státních a soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředím, tak v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, aj. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Absolventi jsou schopni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni: zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních.

(?)

Standardní doba studia je 2 roky. Povinné předměty a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu a zahrnují také Oborový seminář a Diplomovou práci. Volitelné předměty může student vybírat z nabídky PřF i dalších fakult MU (minimum 112 kreditů za předměty přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd a z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd).

Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:

> Každý akademický rok je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami.

> Musí do termínu konání magisterské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou ve studijním programu povinné.

> Získat 8 kreditů za oborový seminář.

> Získat za celé studium nejméně 120 kreditů.

> Zpracovat diplomovou práci na zadané téma.

> Úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA002 Pokročilá odborná angličtina.

(?)

Kromě cvičení, která jsou součástí kurzů, je v rámci studia automaticky integrována praktická odborná činnost, tj. práce na vlastním magisterském projektu. V rámci studia se studenti zúčastňují exkurzí do chemických podniků a jsou motivováni pro další stáže a praxe. Vybrané kurzy přednáší přední odborníci z environmentální praxe a podniků.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří předmětů, které jsou koncipovány na základě teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných v profilových předmětech studijního oboru Chemie životního prostředí: (1) Chemie životního prostředí, (2) Analytická chemie životního prostředí, (3) Toxikologie a analýza rizik. Součástí státní závěrečné zkoušky je též obhajoba diplomové práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba diplomové práce má formu ústní prezentace, během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy, použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

(?)

Studijní obor Chemie životního prostředí jako součást magisterského studijního programu Chemie navazuje na bakalářský studijní program Chemie, v kterém studenti ve třetím ročníku studia mohou výběrem volitelných předmětů z oblasti chemie životního prostředí modifikovat své studium. Obor je efektivně výukově a tématy diplomových prací propojen s obory Ekotoxikologie a Matematická biologie studijního programu Biologie.

Absolventi chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání v doktorských programech oborů chemických nebo jiných příbuzných přírodních nebo technických věd na univerzitách nebo ústavech Akademie věd nebo jim mohou rovněž umožnit studovat na zahraničních univerzitách.

(?)
10
Aktivní studenti
143

Specifikace oboru

Obor: Chemie životního prostředí
Zkratka: CHZP
Kód: 2805T003
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1407 N-CH Chemie

Další informace

Kontaktní osoba: prof. Jana Klánová (klanova(zavináč/atsign)recetox(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz)

http://www.recetox.muni.cz