Organická chemie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Magisterský studijní program Organická chemie připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o všech oblastech chemie s rozsáhlými znalostmi v oblasti organické chemie. Cílem studia je aktivní osvojení teoretických znalostí v oboru a praktické zvládnutí dovedností umožňujících samostatné řešení náročných problémů.

Studenti získají znalosti o struktuře a stereochemii organických sloučenin, jejich reaktivitě a mechanismech chemických přeměn. Seznámí se s moderními i klasickými metodami syntézy organických sloučenin, způsoby určování jejich struktury, zejména pomocí fyzikálně chemických metod, s využitím separačních technik a metod určování průběhu chemických reakcí. Samozřejmostí je využití základních databází chemických informací a seznámení s metodami počítačového modelování vlastností molekul.

Nedílnou součástí studia je praktická práce v laboratoři směřující k osvojení moderních laboratorních postupů jak organické syntézy, tak měření a zpracování dat.

Absolventi studia jsou jak po stránce teoretické přípravy, tak praktického zvládnutí laboratorních dovedností a technik velmi dobře připravení k plnění náročných úkolů chemického výzkumu i praxe.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komplexního přístupu k řešení chemických problémů;
  • vysvětlit základní teoretické a metodologické aspekty organické chemie, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin a komplexně zkoumat jejich vzájemné přeměny;
  • prakticky zvládnout základní fyzikálně chemické metody analýzy, separace a identifikace organických sloučenin;
  • orientovat se v laboratorní technice pokročilé organické syntézy a využívat ji v praxi;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • využít pro řešení zadaných problémů základní zdroje chemických informací, orientovat se v chemické literatuře a vyhledávat v ní požadovaná data;
  • o výsledcích své práce sepsat zprávu a výsledky přednést na odborném fóru s použitím moderní počítačové techniky presentace.
(?)

Absolventi se uplatňují ve všech oborech činnosti, kde se využívají poznatky organické chemie. Jsou to zejména výzkumné a vývojové laboratoře zabývající se syntézou, separacemi a analýzou organických látek: chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, kontrolní laboratoře v průmyslu, laboratoře v ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, projekce a různé komerční instituce, domácí i zahraniční. Absolventi oboru Organická chemie jsou dobře připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 112 kreditů za předměty přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd, z toho minimálně 100 kreditů za předměty z oboru chemických věd.

Pro všechny studenty platí povinnost každý akademický rok studia absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 Zacházení s chemickými látkami a získat 8 kreditů za předmět Oborový seminář, který absolvují na pracovišti školitele své diplomové práce.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku, který je přístupný na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je třítýdenní odborná praxe, jejímž cílem je seznámení se s provozem chemického pracoviště výzkumného charakteru nebo výrobního provozu/laboratoře mimo Masarykovu univerzitu. Pracoviště student vybírá buď z nabídky Ústavu chemie nebo podle vlastního návrhu, který podléhá schválení ústavu.

Konkrétní náplň odborné praxe je stanovena ve spolupráci se zvoleným externím pracovištěm.

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává ze tří povinných předmětů: 1) Struktura a reaktivita organických molekul a mechanismy jejich reakcí; 2) Organická syntéza; 3) Metody strukturní analýzy organických sloučenin.

Zkouška klade důraz na důkladné porozumění souvislostem a poznatkům získaným absolvováním povinných a povinně volitelných kurzů magisterského studia, přihlédnuto je ke specializaci kandidáta, dané zaměřením jeho diplomové práce, jejíž obhajoba je také součástí státní závěrečné zkoušky. Diplomová práce má experimentální charakter. Její téma student volí z nabídky jednotlivých pracovišť Ústavu a pracuje na něm samostatně pod vedením učitele.

Více informací lze nalézt na stránce Ústavu chemie: http://ustavchemie.sci.muni.cz/files/pdf/pozadavky_mgr_orgchem.pdf

(?)

Absolventi chemie jsou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní pokračovat v dalším vzdělávání v doktorských programech oborů chemických nebo jiných příbuzných přírodních nebo technických věd na univerzitách nebo ústavech Akademie věd, případně také studovat na zahraničních univerzitách.

(?)
0
Aktivní studenti
71

Specifikace oboru

Obor: Organická chemie
Zkratka: ORGA
Kód: 1402T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1407 N-CH Chemie