Zdravotní laborant

Polyfunkční zdravotní laborant v konsolidované medicínské laboratoři

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské kombinované jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního bakalářského oboru je připravit absolventy na vysoce kvalifikovanou činnost v medicínských klinických a výzkumných laboratořích, zvláště v oborech: klinická biochemie, klinická hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, klinická imunologie, klinická mikrobiologie, klinická genetika, a histopatologické vyšetřovací metody. Zvýší se tak teoretická připravenost a startovací praktické dovednosti polyfunkčně vzdělaných zdravotních laborantů, kteří jsou schopní přizpůsobit se nárokům jednotlivých oborů a jejich rozvoji, zvláště s ohledem na proces konsolidace oborů laboratorní medicíny. Absolventi získají profesní kvalifikaci a způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v ČR s možností uplatnění v rámci EU. Studium poskytne zájemcům o profesní uplatnění v medicínských laboratorních provozech vysokoškolskou alternativu studia na VOŠ.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zastávat pracovní pozici s použitím analytické, instrumentální a počítačové techniky ve všech typech medicínských laboratoří klinické biochemie, klinické hematologie, transfuzní služby, mikrobiologie, apod.;
  • mít přehled o preanalytických, analytických a postanalytických postupech v jednotlivých laboratorních oborech, včetně znalosti kritických míst a principů správné laboratorní praxe (SLP);
  • rozumět postupům akreditačního procesu klinických laboratoří s ohledem na národní standardy a požadavky norem ISO 9001:2000, 17025:1999 and 15189:2013.;
  • zajistit správnou identifikaci a verifikaci biologických vzorků, přípravu analytických vzorků, jejich zpracování a archivaci;
  • obsluhovat analytické a instrumentální přístroje v souhlasu se standardními operačními postupy, včetně správné manipulace, skladování a kontroly reagenčních setů;
  • provádět specializované laboratorní metody a podílet se na zavádění nových metod a postupů včetně programů interní kontroly kvality a mezilaboratorního porovnání;
  • podílet se na zpracování dat jednak pro ekonomické potřeby i jako součást sběru a vyhodnocení výzkumných dat.
(?)

Absolventi naleznou uplatnění při vysoce kvalifikované práci v laboratořích zdravotnických zařízení nebo výzkumných pracovišť. Absolvent bakalářského studijního programu Zdravotní laborant vybavený solidními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi získanými v prostředí medicínských laboratoří má předpoklad širokého uplatnění ve všech typech medicínských laboratorních pracovišť ve státním i privátním sektoru, výzkumných i školských ústavech, jakož i v laboratořích hygienické služby a zdravotních ústavů.

(?)
  • Zdravotní laborant
(?)

Struktura povinných předmětů představuje studijní plán, který odpovídá cílům a záměrům studijního oboru Zdravotní laborant, profilu absolventa a představě o jeho úspěšném uplatnění v praxi.

První ročník obsahuje předměty, které představují teoretické základy pro jejich úspěšnou aplikaci v profesně zaměřených klinických laboratorních oborech (Lékařská chemie, Biochemie, Mol. Biologie, Histologie, Fyziologie, Anatomie, Biofyzika). Výjimku tvoří předmět Instrumentální technika II. (2.semestr), který studentům přináší znalosti o laboratorní, instrumentální a analytické technice a jejich aplikacích v medicínských laboratorních provozech. Během semestru přijdou všichni studenti do kontaktu s laboratorní technikou v rámci praktických cvičení.

Druhý ročník je věnován především teoretické a praktické výuce sedmi hlavních laboratorních oborů (Klin.biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, Imunohematologie a transfuzní lékařství, Lékařská genetika a Patologie).

Třetí ročník je v celém 5.semestru věnován Odborné praxi v již uvedených laboratorních oborech a přípravě Bakalářské práce (I.)

Studenti mají možnost v 3.-6. semestru výběru z nabídky 5 povinně volitelných předmětů. Nejčastěji je volen předmět Likvorologie, některý předmět z nabídky elektronického zpracování dat a nově zavedený předmět Aplikované instrumentální a analytické techniky v laboratorní praxi.

(?)

Studijní program klade důraz na zajištění kvalitní praktické výuky v maximální míře situované do rutinního prostředí klinických laboratoří. Umožní získání kvalitních praktických dovedností při používání současné analytické a instrumentální laboratorní techniky včetně rutinních logistických a provozně-organizačních postupů laboratorních pracovišť. Postihne hlavní prvky preanalytického, analytického a postanalytického procesu včetně poznání významu a praktického uplatnění týmové práce.

Odborná praxe na pracovištích 7 hlavních klinicko-laboratorních oborů probíhá v 5. semestru ve dvou čtyřdenních blocích (Po-Čt, 7,00-13,00 hod.).

Místem konání odborné praxe je: Fakultní nemocnice Brno - Oddělení klinické biochemie, Odd. klinické hematologie, Oddělení lékařské genetiky, Oddělení klinické mikrobiologie, Transfuzní oddělení a Patologicko-anatomický ústav. Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mikrobiologický ústav, Imunologický ústav.

Obsahová náplň odborné praxe v jednotlivých laboratorních oborech je dána vypracovaným sylabem. Její průběh, absolvování a hodnocení jsou zaznamenávány do jednoduchého logbooku.

(?)

Státní závěrečná zkouška má dvě části:

a) Obhajoba předložené bakalářské práce.

b) Ústní zkouška zahrnující 3 tématické okruhy.

* Komplexní teoretické znalosti (klinika) z oborů klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, imunologie, mikrobiologie, genetiky a patologie

* Laboratorní vyšetřovací metody v oborech klinické biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služby, imunologie, mikrobiologie, genetiky a patologie

* Laboratorní instrumentální a analytická technika

Témata tří okruhů, každý zahrnující všech sedm laboratorních oborů, ověřují úroveň znalostí a dovedností získaných absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů včetně odborné praxe. Úspěšné absolvování/složení státní závěrečné zkoušky potvrzuje odbornou způsobilost polyfunkčního zdravotního laboranta-bakaláře, jako cíl profesně zaměřeného studijního oboru.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru Zdravotní laborant může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách, které je akreditované MŠMT i MZČR na PřF MU.

(?)
0
Aktivní studenti
301

Specifikace oboru

Obor: Zdravotní laborant
Zkratka: ZDRL
Kód: 5345R020
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.