Teorie interaktivních médií

Nová média v umění a kultuře.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční dvouoborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění nových médií. Slovní spojení umění nových médií označuje široké spektrum uměleckých děl a postupů, které reflektují klíčový aspekt současné civilizace – všudypřítomnost informačních a komunikačních technologií (IKT) a jejich transformační vliv na kulturu a společnost. Posláním oboru je vyvažovat instrumentální a utilitární přístup informatiky a počítačové vědy k IKT studiem kreativních způsobů práce s novými médii s využitím metod filozofie médií a estetiky médií, případně mediálních studií, tedy oborů navazujících na tradici humanitních věd.

Obor Teorie interaktivních médií je vhodný zejména pro generaci tzv. „born digital“ vybavenou počítačovou gramotností získanou zkušenostmi s hraním počítačových her, s budováním vztahů napříč sociálními sítěmi a fyzickým světem nebo s vlastní audio/vizuální tvorbou v prostředí nových médií, pro kterou je přirozené chápat počítač jako prostředek a prostředí kreativity a interaktivity.

Absolventi navazujícího magisterského studia oboru Teorie interaktivních médií se bezpečně orientují v historii umění nových médií a rozumí hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií jako praxe a jako akademické disciplíny. Znají a vhodně využívají terminologii a metodologii uměnověd a teorii médií. Znají hlavní přístupy ke studiu umění nových médií i hlavní myšlenky významných teoretiků nových médií a umění nových médií. Jsou schopni propojit znalosti historie a teorie umění nových médií se znalostí funkčních vlastností nových médií při hodnocení a interpretaci umění nových médií.

Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • porozumět hlubším souvislostem rozvoje umění nových médií a vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými etapami historie umění nových médií;
  • vhodně užívat terminologii a metodologii uměnověd a teorie médií při analýze a interpretaci umění nových médií;
  • vysvětlit hlavní přístupy ke studiu umění nových médií a hlavní myšlenky významných teoretiků umění nových médií;
  • popsat specifika kurátorství audiovizuální tvorby a umění nových médií;
  • samostatně formulovat výzkumný problém a napsat odborný text.
(?)

Absolventi magisterského stupně studia Teorie interaktivních médií jsou způsobilí k samostatné vědecké, publikační a tvůrčí činnosti v oblasti umění nových médií, která je významnou součástí kreativních odvětví informačních společností.

Jako odborníci na umění nových médií najdou uplatnění jako kurátoři či dramaturgové v rámci tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Mohou působit v kulturních a paměťových institucích, v nichž využijí znalosti nových estetických a komunikačních strategií rozvíjejících se v prostředí nových médií. Řada z nich své dovednosti uplatní v médiích různého druhu (rozhlas, televize, tisk, on-line publicistika).

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia činí čtyři semestry. Pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů.

Studenti jednooborového studia musí získat celkem 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Z toho 47 kreditů za povinné předměty (včetně 15 a 15 kreditů za Seminář k magisterské diplomové práci I a II), 65 kreditů za povinně volitelné předměty a 8 kreditů za volitelné předměty.

Studenti dvouoborového studia, pokud je Teorie interaktivních médií jejich diplomovým oborem, musí absolvovat všechny povinné oborové předměty v rozsahu 70 kreditů. Z toho povinné oborové předměty v rozsahu 47 kreditů (včetně Seminářů k magisterské diplomové práci I a II), povinně volitelné předměty minimálně za 19 kreditů a volitelné předměty za 4 kredity.

Studenti dvouoborového studia Teorie interaktivních médií, kteří nemají TIM jako diplomový obor, absolvují všechny povinné oborové předměty v rozsahu 50 kreditů. Z toho povinné předměty v rozsahu 47 kreditů (včetně Semináře k oborové práci) a povinně volitelné předměty minimálně za 3 kredity.

Posluchači kombinované formy studia musí během čtyř semestrů získat celkem 120 kreditů. Z toho 66 kreditů za povinné předměty (včetně 15 a 15 kreditů za Seminář k magisterské diplomové práci I a II), 46 kreditů za povinně volitelné předměty a 8 kreditů za volitelné předměty. Studenti kombinované formy studia navštěvují přednášky spolu se studenty prezenční formy studia. Kontaktní výuku absolvují minimálně 4krát za semestr v termínech, které určí vyučující.

Studenti všech forem studia se při průchodu studiem řídí aktuální registrační šablonou, kontrolní šablonou svého imatrikulačního ročníku a doporučeným studijním plánem (obsahuje jen povinné předměty oboru).

(?)

Odborná praxe je součástí nabídky povinně volitelných předmětů oboru TIM.

V průběhu čtyř semestrů mohou studenti absolvovat kurz Praxe v kulturních institucích v rozsahu minimálně 40 hodin, v jehož rámci získají praktické zkušenosti s provozem kulturních institucí, organizací festivalů a s praxí nezávislé umělecké scény se zaměřením na nová média v umění a kultuře. Instituci, v níž student praxi absolvuje, si vybírá po konzultaci s garantem oboru. Obvykle se jedná o galerie, muzea a festivaly umění nových médií v České republice i v zahraničí.

(?)

Státní závěrečná zkouška magisterská je tvořena ze dvou částí – obhajoby magisterské diplomové práce (v případě diplomového ukončení studia) a zkoušky z oboru Teorie interaktivních médií.

Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce magisterské z oboru Teorie interaktivních médií jsou dostupné zde:

http://www.phil.muni.cz/music/teorie-interaktivnich-medii/komisionalni-zkousky/magisterska-zkouska-z-teorie-interaktivnich-medii.

(?)

Absolventi magisterského stupně studia Teorie interaktivních médií mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu doktorských studijních programů v oborech zaměřených na mediální studia, současné umění a kreativní odvětví na FF MU, FSS nebo PdF MU, případně na jiných vysokých školách.

(?)
0
Aktivní studenti
186

Specifikace oboru

Obor: Teorie interaktivních médií
Zkratka: INME
Kód: 8104T014
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Web pracoviště: http://www.phil.muni.cz/music/

Facebook spravovaný studenty oboru TIM: https://www.facebook.com/tim.ffmu/