Fyzioterapie

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující prezenční jednooborové, angličtina, 2 roky 
Rozbalit vše

Absolvováním tohoto oboru se stanete kvalifikovanými specialisty s vysokoškolským vzděláním, díky kterému budete oprávněni vykonávat činnosti na úseku léčebně-preventivní péče v rámci léčebné rehabilitace a dalších složek ucelené rehabilitace a na odpovídajících pracovištích ve státním i soukromém sektoru. Prohloubíte si teoretické vědomosti a praktické dovednosti, získané během studia bakalářského studia Fyzioterapie.

Studium je rozděleno na teoretickou a praktickou část. Praktická klinická výuka probíhá v odborných učebnách a přímo ve zdravotnických zařízeních. Předepsané klinické části studia jsou uskutečňovány formou klinických cvičení a stáží. O prázdninách vás pak čeká odborná praxe.

Dvouleté magisterské studium ukončíte vypracováním diplomové práce, která je aplikačně a experimentálně zaměřena a směřuje k výchově k vědecké práci. Ověříte si tak vědomosti a dovednosti nabyté v průběhu studia.

Je studium oboru pro vás?

- Zajímá vás práce s lidmi?

- Chcete pomáhat lidem při udržení dobrého zdravotního stavu a zlepšovat jejich zdravotní stav po operacích či úrazech?

- Chcete pomáhat lidem, které trápí bolesti či poruchy pohybového aparátu?

- Máte zájem o vědecko-výzkumnou činnost ve fyzioterapii a rozšíření znalostí a dovedností nabytých v bakalářském studiu Fyzioterapie?

Pro absolvování navazujícího studijního oboru Fyzioterapie musíte absolvovat bakalářský program Fyzioterapie, kterým se získává odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta. Bez jeho absolvování není možné pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • uplatnit nové teoretické a metodologické poznatky z oblasti léčebné rehabilitace a dalších lékařských věd, o něž se rehabilitace opírá;
  • vysvětlit moderní trendy vývoje ucelené rehabilitace, vycházející z nových poznatků lékařských věd;
  • vhodně aplikovat vysoce specializované rehabilitační a fyzioterapeutické postupy v závislosti a na jednotlivých diagnózách;
  • na základě poznatků vědecké metodologie připravit vědecký výzkumný projekt z oblasti fyzioterapie a je schopen metodologicky korektně argumentovat a obhájit výsledky své vlastní vědecké práce;
  • specializovaného kontaktu s nemocnými v rámci stávajícího systému zdravotnické péče na základě etických principů.
(?)

Absolvováním studia se stáváte odborným fyzioterapeutem se specializovanou způsobilostí. Uplatnění najdete na odděleních léčebné rehabilitace a fyzioterapie, v rehabilitačních centrech a na všech odděleních nemocnic včetně jednotek intenzivní péče (JIP).

Dále pak v rehabilitačních ústavech, v ústavech sociální péče, v lázních, na jednotkách a odděleních léčby bolesti a v dalších zařízeních, a to s využitím velké šíře neinvazivních a nefarmakologických fyzioterapeutických postupů.

Budete připraveni být součástí širšího týmu pro koordinaci péče o nemocné jak s akutním, tak i chronickým onemocněním v rámci komplexního rehabilitačního procesu.

Kromě toho budete připraveni pokračovat v další vědecko-výzkumné kariéře formou doktorského studia, uskutečňovaného na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

Díky kvalitní praktické i teoretické výuce budou vaše schopnosti zcela srovnatelné s aktuálními světovými trendy. Dosažená úroveň erudice je zárukou bezproblémového uplatnění na trhu práce jak v České republice, tak i v zemích Evropské unie.

(?)
  • Fyzioterapeut
(?)

Požadované studijní povinnosti vyplývají zejména ze studijního plánu a zavedené organizace studia. Student musí absolvovat předepsané zápočty, kolokvia a zkoušky ze studijních předmětů, prázdninovou odbornou praxi, obhájit diplomovou práci a vykonat státní závěrečnou zkoušku (SZZ).

(?)

Při studiu vás čekají klinická cvičení, stáže a prázdninová praxe.

Klinická cvičení v průběhu studia budou probíhat na lůžkových odděleních nemocnic s různým odborným zaměřením. Díky klinickým cvičením a stážím si prohloubíte znalosti a dovednosti v diagnostických, terapeutických a preventivních postupech v oblasti fyzioterapie, v postupech manuální terapie dle Levita a v dalších technikách.

Ucelené období praktické výuky je také směřováno na poskytování specializované fyzioterapeutické péče a probíhá v ambulantních zařízeních na specializovaných pracovištích, kterými jsou dětská neurologie, dětská ortopedie, urologie, gynekologie, spinální jednotka a ambulance psychiatrie.

Díky praxím navštívíte v průběhu semestru většinu brněnských nemocnic, které jsou našimi smluvními pracovišti: Fakultní nemocnici Brno, Vojenskou nemocnici či Nemocnici u Milosrdných bratří. Praktické znalosti získáte i v Centru Kociánka, ParaCentru Fenix nebo v Domově pro seniory Věstonická v Brně.

O prázdninách budete praxi plnit ve Fakultní nemocnici u sv. Anny.

(?)

Podmínkou podání žádosti o vykonání SZZ je splnění všech studijních povinností a uzavření posledního ročníku studia.

Součástí státní zkoušky v navazujícím magisterském programu je obhajoba diplomové práce, která je založena na nejmodernějších vědeckých poznatcích v medicíně a fyzioterapii. Podmínkou přístupu k obhajobě diplomové práce je její předchozí odevzdání a zveřejnění podle čl. 38, v souladu s ustanovením § 47b zákona. Obhajoba diplomové práce je ústní.

Teoretická část SZZ má komplexní charakter a zahrnuje následující vzdělávací okruhy: kinezioterapie obecná a aplikovaná včetně nejnovějších specializovaných rehabilitačních postupů ve všech oborech léčebně-preventivní činnosti (v interních, chirurgických a ostatních specializovaných oborech) a komprehenzivní rehabilitace v uceleném rozsahu.

Praktická část SZZ sestává ze specializovaného kineziologického vyšetření, návrhu rehabilitačního plánu a provedení specializované odborné fyzioterapie včetně vysoce specializovaných metod.

Po úspěšném ukončení studia v magisterském studijním oboru Fyzioterapie získá jeho absolvent titul Mgr.

(?)

Po absolvování navazujícího magisterského studia Fyzioterapie můžete pokračovat v doktorských studijních programech, uskutečňovaných na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

(?)
1
Aktivní studenti
356

Specifikace oboru

Obor: Fyzioterapie
Zkratka: FYZI
Kód: 5342T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.