Norský jazyk a literatura

Norština: Komunikace jako osobní prožitek. Norština – krok správným směrem.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor Norský jazyk a literatura je filologické studium s interdisciplinárními přesahy především k areálovým studiím. Východiskem je praktické zvládnutí norského jazyka, doplněné lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie) a praktickou aplikací jazykových znalostí v praxi. Koncepce studia se zaměřuje na získání přehledu a osvojení detailních znalostí norské kultury, literatury, historie a současné společnosti. Důležitou součástí oboru jsou norsko-české vztahy na poli literárním, kulturním, hospodářském a politickém. Významným aspektem ve všech předmětech je dimenze skandinávská, evropská a bilaterární. Za nejvyšší hodnotou oboru je považována přirozená integrace vědění a růstu osobnosti studenta, rozvoj zkušeností a komunikačních dovedností.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatného kultivovaného písemného i ústního projevu v norštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Norsku a dalších skandinávských zemích;
  • aplikovat jazykové znalosti v různých oborech a formách komunikace;
  • komentovat a interpretovat literární a odborné texty v norštině na úrovni B2;
  • analyzovat norské a skandinávské poměry v dějinách a v současnosti.
(?)

Absolvent oboru najde uplatnění jako překladatel, tlumočník s různými specializacemi. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Absolvent může působit jako pedagog na veřejných i soukromých jazykových školách.

Kromě práce v oboru se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení při identifikaci, reflexi a řešení problémů, stejně jako dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Tříleté studium se opírá o dvě paralelní strategie – první je komunikační, která pokrývá praktické zvládnutí norštiny (bokmål) v denním i odborném styku, je propojená s běžnými lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie, syntax). Druhou částí je kontext tohoto jazyka: pokrytí pestré škály okruhů norské a skandinávské kultury, literatury, reálií, historie a současnosti. Adekvátním počtem hodin je dotována literatura – dějiny klasického období i autoři a literární motivy ze současnosti. Závěrečná bakalářská práce prezentuje získané teoretické znalosti a odborné dovednosti, je psána v mateřštině, norštině, nebo angličtině.

(?)

Obor Norský jazyk a literatura zajišťuje praxi formou studijních pobytů a stáží v zahraničí, formou workshopů se zahraničními pedagogy, formou příležitostných překladů a tlumočení (skupinově, nebo individuálně).

(?)

Státní závěrečná zkouška bakalářského studijního programu:

Obhajoba diplomové práce

Písemná zkouška z norského jazyka

Ústní zkouška obsahuje otázky/okruhy z profilujících předmětů.

Bakalářská práce a státní závěrečná zkouška mají za úkol prokázat samostatnost ve výběru a identifikaci základních problémů, kreativitu a kritické myšlení při jejich řešení. Student má prokázat dovednost vědecké práce s primárními a sekundárními prameny v rámci lingvistiky a literární historie studijního programu.

Výstupní jazyková kompetence: B1 - B2.

(?)

Ukončené bakalářské studium umožňuje (po splnění podmínek přijetí) pokračovat ve studiu norského jazyka a literatury na magisterském stupni nebo na podobných oborech na filozofických fakultách v České republice nebo v zahraničí.

(?)
0
Aktivní studenti
53

Specifikace oboru

Obor: Norský jazyk a literatura
Zkratka: NO
Kód: 7310R111
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B-FI Filologie