Analytická biochemie

Jára Cimrman zasáhl prakticky do všech vědních oblastí. Jaký je jeho podíl na rozvoji biochemie?

Rozbalit vše

Navazující magisterský studijní obor Analytická biochemie zahrnuje znalosti o metodách používaných pro analýzu, separaci a strukturní charakterizaci biologicky významných molekul z hlediska základního a aplikovaného biochemického výzkumu a o metodách, jež využívají jejích biologickou aktivitu v nejrůznějších analytických přístupech. Součástí oboru je metodika zpracování a vyhodnocení naměřených dat a oblast bioinformatiky. Tento magisterský program přitom navazuje na základní poznatky získané v bakalářském studiu biochemie a doplňuje je poznatky získávanými zejména ve výběrových povinně volitelných a volitelných přednáškách, které si posluchač volí podle svého budoucího zaměření. Ve srovnání s tradičním studiem biochemie bude studium zaměřeno metodologicky, a to především na oblast biosenzorů, imunochemických a klinicko-biochemických metod, metod molekulární biologie, separačních metod a oblast hmotové spektrometrie orientované na genomický, proteomický a metabolomický výzkum

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět experimenty v oblastech věnované analytické biochemii;
  • použít moderní separační a strukturní metody v genomice, proteomice a metabolomice;
  • použít biomolekuly jako analytické systémy;
  • použít pokročilé statistické metody pro vyhodnocování těchto experimentů;
  • zpracovat výsledky svých experimentů do podoby odborných publikací – protokolů, tezí, článků atd.;
  • využít své jazykové znalosti, především anglického jazyka, pro studium literatury a zpracování výsledků.
(?)

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v biochemickém, farmaceutickém, veterinárním a zdravotnickém výzkumu, a to jak s orientací na základní, tak i aplikovaný výzkum, a v biotechnologických výrobách s výše uvedeným zaměřením. Absolventi oboru jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba trvání magisterského studia jsou 4 semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí student získat 120 kreditů kombinací povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Základní povinné a povinně volitelné předměty zahrnují pokročilé biochemické a biologické předměty a tvoří 82 kreditů (včetně kreditů za oborové a diplomové semináře a za vypracování diplomové práce). Zbývající volitelné předměty za 38 kreditů si student volí podle svého zájmu na základě doporučení v doporučeném studijním plánu.

Student dále musí vykonat zkoušku z Pokročilé angličtiny, pokud tuto nevykonal v rámci svého bakalářského studia.

(?)

Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou nezávisle hodnocených části. První z nich je obhajoba diplomové práce, druhá je ústní zkouška. Zde si student, kromě povinné části z analytické biochemie, vybere další dvě disciplíny z variant: klinická biochemie a patobiochemie, imunologie a imunochemie, molekulární biologie a genetika nebo instrumentální analytická chemie. V rámci této zkoušky jsou testovány pokročilé znalosti studentů z výše uvedených chemických a biologických disciplín.

Více informací lze nalézt ne webových stránkách ústavu: http://orion.sci.muni.cz/student.htm (uvedené stránky jsou pouze v češtině).

(?)

Absolventi mohou po ukončení navazujícího magisterského studia pokračovat po splnění přijímacích podmínek v následujícím Ph.D. studiu především z programu biochemie - v oborech Biochemie, Biomolekulární chemie nebo Genomika a Proteomika (nový Ph.D. obor Bioanalytická chemie je připravován), z Analytické chemie nebo Molekulární biologie.

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Analytická biochemie
Zkratka: ANBI
Kód: 1406T008
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: R1406 Rig-BCH Biochemie
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta