Antropologie

Příroda skrze kulturu

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

Studium zpravidla volí absolventi bakalářského studia antropologie, nebo jiného bakalářského studia s podobným zaměřením a profilem absolventa. Magisterský obor Antropologie prohlubuje vzdělání a dovednosti studentů z předcházejícího bakalářského oboru a připravuje odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice. Cílem studia je zejména doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách a naučit je používat speciální počítačově založené antropologické metody. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat zejména v oblasti lidské biologické variability a adaptability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu.

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Antropologie jsou připraveni pro samostatnou vědeckou práci v základním nebo aplikovaném antropologickém výzkumu a jsou schopni navrhnout a realizovat vlastní antropologický výzkum s využitím moderních metod. Tyto schopnosti mohou realizovat v praxi nebo v některém z oborů doktorského studijního programu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v oblastech syntetizujících biologické a sociokulturní aspekty člověka v průběhu evoluce i v současnosti;
  • znát lidskou biologickou vnitropopulační variabilitu i mezipopulační diverzitu a vysvětlit její souvislosti s evolučními procesy a lidskými adaptacemi;
  • aplikovat moderní analytické metody hodnocení kosterních nálezů člověka a dalších biologických stop v oblasti archeologických a forenzních nálezů;
  • ovládat základní charakteristiky hlavních světových etnik, jejich geografické rozšíření, podobnosti a rozdíly;
  • navrhnout a realizovat regulérní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu antropologických teorií.
(?)

Absolventi magisterského oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU se mohou uplatnit v antropologicky orientovaných akademických institucích (v ústavech AV ČR, na vysokých školách, v lékařských zařízeních, ergonomických laboratořích aj.), na archeologických pracovištích jako specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři antropologických aj. sbírek, na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a specialisté na biologii člověka a ve státní správě a státních institucích jako specialisté na biologii člověka. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost pokračovat ve studiu a výzkumu v rámci doktorského studia programu Biologie, obor Antropologie.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Fakultní rozvrh je zpracován podle doporučených studijních plánů. Studentům, kteří se jím řídí, zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia.

Standardní doba navazujícího magisterského studia Antropologie je čtyři semestry. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Ve studijním programu/oboru Antropologie používáme kategorii povinné předměty, které tvoří jádro studijního plánu, a doporučené volitelné předměty, které představují doporučené rozšíření náplně předmětů povinných. Nad rámec těchto kategorií si mohou studenti volit předměty dle svého zájmu a např. potřeb z hlediska diplomové práce. Mezi povinné předměty patří terénní praxe a magisterská diplomová práce (Terénní cvičení II, Diplomová práce I - IV). Před státní zkouškou musí student složit odbornou zkoušku pokročilého stupně z anglického jazyka.

(?)

Studenti během navazujícího magisterského studia Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU absolvují praxi v rozsahu 2 týdnů podle pokynů Ústavu antropologie. Na základě splněné (resp. dokončované) praxe si studenti v jarním semestru 2. ročníku studia zapíší povinný předmět Bi8910 Terénní cvičení II a po naplnění rozsahu praxe jim je udělen zápočet.

Těžiště výuky terénního cvičení spočívá na archeologických výzkumech kostrových pohřebišť organizovaných Ústavem antropologie. Na nich jsou studenti školeni v celé vědecko-výzkumné proceduře od prospekce a zaměření naleziště, přes exkavaci kosterních pozůstatků a artefaktů, jejich písemnou, měřičskou a fotografickou dokumentaci, rekonstrukci objevených památek, analýzy nalezeného materiálu, až po interpretaci a formulaci výsledků v závěrečné zprávě. Finální části postupu probíhají v laboratoři. Studenti magisterského studia jsou v terénu školeni především v pokročilých technikách terénní dokumentace a odběrů vzorků pro specializované laboratorní analýzy (analýza aDNA, absolutní datování aj.). Studenti musí v magisterském studiu povinně absolvovat minimálně jeden týden na tomto terénním výzkumu. Zbývající praxi mohou absolvovat i na jiných pracovištích (archeologické organizace, vědecké ústavy, muzea, nemocnice, pracoviště policie ČR aj.) s antropologicky orientovanou činností. Tato praxe jim umožňuje získávat již během studia profesionální kontakty s potenciálními zaměstnavateli. Souvislost činnosti s oborem posuzuje garant. Zápočet je studentům udělen na základě komunikace vyučujícího předmětu (Bi8910 Terénní cvičení II) s vedoucím výzkumu (resp. pracoviště, kde praxe probíhala) a potvrzení o absolvovaném obsahu a rozsahu praxe, které vystaví vedoucí výzkumu/pracoviště studentovi.

(?)

Obecné podmínky ukončení studia se řídí Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz/do/rect/normy/vnitrnipredpisy/Studijni_a_zkusebni_rad.pdf). Státní závěrečná zkouška magisterského studia Antropologie se skládá ze tří dílčích předmětů: (1) Fyzická antropologie, (2) Sociokulturní antropologie a (3) Obhajoba diplomové práce.

Při ústní zkoušce z Fyzické antropologie má uchazeč prokázat ucelené znalosti o evoluci člověka, biologické variabilitě a adaptabilitě současných lidských populací, individuálním vývoji a růstu člověka, lidské sexualitě a reprodukční biologii a aplikacích moderních antropologických metod v praktických aplikacích (archeologie, růstová antropologie, ergonomie, forenzní antropologie). Ústní zkouška ze Sociokulturní antropologie prověřuje znalosti studentů v oblasti antropologických teorií, kulturních adaptací člověka, přehledu lidských etnik, vztahu člověka a prostředí a chování člověka. Hodnocena je schopnost studenta orientovat se širokém časoprostorovém rozsahu a integrovat poznatky různých disciplín v oblasti posuzovaného tematického okruhu. Detailní rozpis tematických okruhů k oběma ústním zkouškám je uveden na stránkách Ústavu antropologie (http://www.sci.muni.cz/anthrop/informace-o-szz/).

Diplomová práce v rozsahu minimálně 80 stran textu je vypracována na téma, které schvaluje ředitel ústavu antropologie a student si je zapisuje zpravidla na počátku studia. Formální pravidla pro vypracování diplomových prací se řídí Opatřením děkana č. 5/2014 (http://www.sci.muni.cz/NW/predpisy/od/OD-2014-05.pdf). Vedoucím práce je obvykle akademický pracovník ústavu, konzultanty bývají odborníci z univerzit, muzeí a ústavů AV ČR. Teoretická část práce prokazuje korektní práci s odbornou literaturou, zejména schopnost vyhledávat, zpracovat a interpretovat údaje k tématu řešenému v diplomové práci. Praktická část má ukázat zvládnutí antropologických metod při řešení zadaného úkolu. Obhajoba diplomové práce probíhá na konci 4. semestru při rozpravě studenta s odbornou komisí, během níž uchazeč přednese teze své práce, seznámí komisi s řešeným tématem a stěžejními částmi práce. Odborná komise prověřuje schopnost studenta navrhnout a uskutečnit řešení zadaného úkolu, zhodnotit výsledky, interpretovat je, srozumitelně je prezentovat a obhájit je relevantními argumenty. Oponent a vedoucí práce v posudcích a členové komise při obhajobě se vyjadřují k celému průběhu realizace i výsledkům diplomové práce. V diskusi student reaguje na dotazy, podněty a připomínky všech zúčastněných.

(?)

Absolvent navazujícího magisterského studia antropologie se může (po splnění podmínek přijetí) ucházet o přijetí do doktorského studia v programu Biologie, obor Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU.

(?)
0
Aktivní studenti
131

Specifikace oboru

Obor: Antropologie
Zkratka: ANTR
Kód: 1512T001
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1512 N-AN Antropologie

Doplňující údaje ke studiu oboru Antropologie, odkazy na studijní literaturu a další informace lze nalézt na stránkách Ústavu antropologie a stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA):

http://www.sci.muni.cz/anthrop

http://www.sci.muni.cz/lamorfa