Sociální pedagogika a volný čas

Nadchnout pro život

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření.

Cílem oboru Sociální pedagogika a volný čas je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi ostatní odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích, a vyplní tak zatím chybějící místo ve společenském systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory. Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností. Důraz je kladen nikoliv jen na rozvoj faktických vědomostí, ale velký prostor je otevřen pro zkušenostní učení, osobnostní rozvoj a konfrontaci poznatků s vlastní a nezprostředkovanou praktickou zkušeností, získávanou jak ze simulovaných situací (hry, rozvojové aktivity), tak prostřednictvím spektra reálných pedagogických situací (pedagogické a sociální praxe, vlastní výzkumná šetření apod.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Porozumět souvislostem předmětu svého pedagogického oboru (včetně oborů hraničních), na úrovni soudobého stavu poznání.
  • Koncipovat a realizovat výchovnou a sociální práci s rozmanitými cílovými skupinami, včetně schopnosti reflexe vlastní práce.
  • Znát a ovládat základní procesy řízení institucí a vedení pedagogických pracovníků.
  • Realizovat kvalitativní a kvantitativní výzkumná šetření ve vybrané oblasti, orientovat se v základních postupech analýzy kvalitativních a kvantitativních dat s hlubokou mírou porozumění, koncipovat odborný text.
  • Orientovat se ve vybraných psychologických a sociálních teorií a aplikovat je do prostřední konkrétní edukační praxe.
  • Koncipovat a vést konkrétní programy pro zvolené cílové skupiny (kurzy, tábory, výchovně vzdělávací a sociální projekty).
(?)

Absolvent studia je kvalifikovaným odborníkem, který je vybaven kompetencemi pro výchovně-vzdělávací a sociální práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin.

Sociální pedagog nachází uplatnění:

- oblast školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resort spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblast sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resort vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

(?)
  • Asistent pedagoga
  • Pedagog volného času
  • Sociální pracovník
  • Vychovatel
(?)

Standardní doba studia jsou 4 semestry (dva roky). Student plní povinné předměty a prostřednictvím povinně volitelných a volitelných předmětů se profiluje dle vlastního zájmu.

Součástí studia jsou také výuka cizího jazyka (anglický, německý, ruský), kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň B1 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

(?)

V rámci studia absolvuje student ucelený systém průběžných a souvislých praxí, které pokrývají spektrum oblastí, ve kterých absolvent nachází uplatnění. Systém je popsán zde:

http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/profesni-praxe

(?)

Státní závěrečná zkouška sestává z předmětů:

- Obhajoba diplomové práce;

- Sociální pedagogika a volný čas - obecná část a metodologie sociální pedagogiky, - aplikovaná část (pedagogika volného času, sociální patologie, sociální práce a sociální politika);

- Aplikovaná psychologie;

- Pedagogika.

Okruhy otázek a další informace jsou dostupné z webu katedry zde: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/studium/statni-zaverecne-zkousky

(?)

Po ukončení magisterského studia se absolventi mohou ucházet o studium v doktorském studijním programu Pedagogika, obor Sociální pedagogika. Základní informace jsou dostupné ZDE:

http://www.ped.muni.cz/studium/doktorske-studium

(?)
15
Aktivní studenti
212

Specifikace oboru

Obor: Sociální pedagogika a volný čas
Zkratka: SOVC
Kód: 7502T021
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7501 N-PD Pedagogika
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Studium je určeno pro absolventy bakalářského stupně studijního programu Pedagogika, Speciální pedagogika a příslušných oborů sociálně pedagogického zaměření.

Ukázka oborového testu z některého z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na http://www.ped.muni.cz.

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre a facebooku: https://www.facebook.com/socialnipedagogika/