Estetika a kulturní studia

Poznávání umělecké nejvyšší jest poznání lidské. T. G. Masaryk

Rozbalit vše

Estetika je moderní humanitní disciplína, která se opírá o bohatou písemnou tradici sahající od modernity až k antice. Zabývá se vztahy mezi uměním, vnímáním, literaturou a společenskými a přirozenými normami, které je utvářejí. Estetika rozvíjí schopnosti porozumění a odborného výkladu (interpretace) uměleckých děl a otázek souvisejících s lidskou kulturou, jako například: Jak porozumět umění? Proč existují umělecké druhy, styly a období? Jak a proč se měnil dobový vkus či vkus jednotlivých vrstev? Jaké hodnoty nám umění a kultura zprostředkuje, jak nás vzdělává? Jak spolu souvisí jazyk, pojmy a vnímání? A konečně: jak na takové otázky odpovídaly různé epochy evropské civilizace a jejich vynikající autoři? Smysl estetiky je tudíž informativní i formativní, má za cíl poznání i vzdělání, zisk znalostí i dovedností.

Není divu, že estetická zkoumání načas zaměstnávala i takové osobnosti, jakými byly historik František Palacký (Přehled dějin krásovědy a její literatury), Bernard Bolzano (O pojmu krásna), T. G. Masaryk (O studiu děl básnických) nebo Karel Čapek. Zakladatelem oboru na Univerzitě Karlově se stal roku 1883 Otakar Hostinský a mezi jeho následovníky zvláště vynikli Otakar Zich a Jan Mukařovský (Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty), autor strukturalistické školy, která se v druhé polovině XX. století stala světově proslulou. Na Masarykově univerzitě zase působil Karel Svoboda, jehož spisy Aristotelova estetika a Estetika sv. Augustina patří ve světě k nejcitovanějším ve svém oboru. Oleg Sus přednášel estetiku v Brně před r. 1968 a zároveň byl známým literárním kritikem a redaktorem Hosta do domu. Sémiotiku umění zde pěstovali Jiří Fukač a Ivo Osolsobě, teoretik muzikálu.

Již z toho je patrné, že estetika stojí na křižovatce humanitních disciplín, k níž lze dojít po různých cestách – studiem jazyka a literatury, psychologie, filosofie nebo kulturní historie. O podobně integrující úlohu se snaží sémiologie, totiž obecná teorie znaků, která interpretuje projevy jednotlivých kultur jako produkci a výměnu znaků; ostatně nejznámějším profesorem estetiky je italský spisovatel a sémiolog Umberto Eco.

Estetika se studuje v zemích Evropské unie i ve Spojených státech, ale častěji pod hlavičkou Cultural Studies, Literary Theory and Criticism, Cultural Anthropology, Semiotics and Theory of Communication, Art History nebo Cognitive Science aj.

Estetiku je možno studovat v rámci řádného denního tříletého bakalářského studia (Bc.), na něž navazuje studium dvouleté, ukončené magisterským diplomem s rozšířeným názvem Estetika a kulturní studia a získáním akademického titulu (Mgr.), dále je zde studium doktorské (Ph.D.). Budoucí bakaláři i magistři mohou studovat jednooborově, anebo v kombinaci s jiným oborem. Osvědčuje se kombinace s moderními a klasickými jazyky, s češtinou nebo historií.

Magisterské studium estetiky a kulturních studií navazuje na bakalářský program estetiky, ale je otevřeno i absolventům bakalářského studia příbuzných humanitních oborů. Dále rozvíjí a předává poznatky z české i světové estetiky, které rozšiřuje o teorii kultury; učí chápat, popisovat a interpretovat umělecké a kulturní fenomény, rozvíjí jazykové a komunikační schopnosti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s porozuměním a jistotou poznávat, analyzovat a předávat umělecké a kulturní hodnoty;
  • používat světové jazyky v humanitním studiu, při překládání, výměně informací a v praktickém životě;
  • chápat proměny vkusu, preferencí a estetických funkcí na pozadí vlastních znalostí historie, umění a výchovy;
  • vést k duchovnímu obohacení a přitom kriticky posuzovat umělecké a společenské jevy a normy;
  • bezchybně a přesně se vyjadřovat ústní i písemnou formou a komunikovat s odbornou i laickou veřejností.
(?)

Magistr estetiky a kulturních studií (Mgr.) je univerzálně vybaven znalostmi a dovednosti pro oblast kultury a komunikace v širokém smyslu. Má znalosti z oblasti české i evropské kultury a pojmové nástroje k analýze nových problémů, seznámil se s exemplárními díly uměleckých žánrů, z nichž může čerpat svá kritéria; naučil se vytříbeně používat mateřský jazyk a dva cizí jazyky v praxi; ovládá PC a software pro psaní, ediční činnost a prezentaci (tvorba www, power point); dovede vyhledávat informace, ale také je interpretovat a racionalizovat. Dokáže učit i komunikovat s veřejností a senzibilizovat ji pro hodnoty českého i evropského kulturního dědictví.

(?)

Magisterské studium:

Všichni studenti magisterského studia musí povinně absolvovat šest základních předmětů, které tvoří pomyslný teoretický a akademický profil pracoviště (ESA225 Úvod do estetiky, ESA107 Terminologický seminář, ESA108 Latina pro estetiku I., ESA109 Latina pro estetiku II., ESA132 Sémiotika, ESA199 Česká estetika). Studentům, kteří absolvovali bakalářské studium estetiky na FF MU, jsou tyto předměty automaticky uznávány – cílem je vytvořit společný základ, na němž navazující magisterské studium staví, a srovnat znalosti s těmi studenty, kteří přicházejí z jiných oborů, fakult a univerzit.

Toto opatření je pak zohledněno i při požadavcích na rozložení jednotlivých typů kreditů: Jednooborovým magisterským studentům, absolventům bakalářského programu Estetika postačuje získat 60 kreditů A (včetně jazykové přípravy) a zbývající množství doplnit kredity B a C, přičemž kredity C nesmí přesáhnout 10 % z celkového počtu kreditů u všech studijních programů. Jednooboroví magisterští studenti, kteří neabsolvovali bakalářský program Estetika, musí získat 87 kreditů A (včetně jazykové přípravy) a odpovídající množství kreditů B a C, přičemž kredity C nesmí přesáhnout 10 % z celkového počtu kreditů u všech studijních programů.

Podobně je tomu i v případě dvouoborového magisterského studia, kde se ještě navíc zohledňuje, na kterém oboru student odevzdává a obhajuje závěrečnou diplomovou práci. Absolventi bakalářského programu Estetika: diplomové studium 52 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C; nediplomové studium 29 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C. Nově přijatí studenti, tedy neabsolventi bakalářského programu Estetika: diplomové studium 60 kreditů A (včetně jazykové přípravy), nediplomové studium 43 kreditů A (včetně jazykové přípravy) + kredity B a C.

Povinné předměty (kredity A) tedy tvoří čtvrtinu až polovinu studia (v závislosti na formě studia a absolvovaném bakalářském programu v případě magistrů). Kromě výše uvedeného estetického základu sem patří také předměty nezbytné k sepsání závěrečné práce a práce samotná. Povinné předměty zajišťují odbornou přípravu studentů pro budoucí povolání a také ověřují schopnost písemně formulovat a ústně obhajovat problémy z oblasti dějin a teorie estetiky.

Povinně volitelné předměty (kredity B) opět v rámci studia tvoří minimálně třetinu či více. Tyto předměty vedou k prohlubování již získaných znalostí, aplikaci těchto znalostí, případně zaměření na konkrétní problémy související s obecným tématem. Právě v rámci povinně volitelných předmětů dochází k prohlubování akademických dovedností a specializaci na vybrané oblasti estetiky.

Volitelné předměty (kredity C) mohou studenti získat na příbuzných pracovištích Semináře estetiky, čímž je posilován interdisciplinární charakter oboru (např. dějiny umění, hudební věda, filmová věda, teorie interaktivních médií, mediální studia atd.).

(?)

Navazující magisterské studium předepisuje povinnou dvoutýdenní praxi v kulturních institucích (80 hodin) v rámci předmětu (A) ESB099 Kulturní praxe a prezentace. Výstupem je závěrečná zpráva z vykonané praxe a sdílení zkušeností v rámci studijní skupiny.

Na praxi v oblasti učitelství estetické výchovy připravuje studenty prakticky zaměřený kurs ESA700 Didaktika estetické výchovy.

(?)

Navazující magisterské studium estetiky se ukončuje v souladu se Studijním a zkušebním řádem, a to obhajobou závěrečné diplomové práce v rozsahu 140 000 znaků (včetně mezer). Pokyny pro psaní diplomových prací jsou upřesněny na stránkách Semináře estetiky: http://www.phil.muni.cz/estetika/studium.htm.

Státní zkouška má tři části: 1) dějiny estetiky, česká estetika a strukturalismus; 2) pojmosloví, metodologie, analytická estetika a sémiotika; 3) evropská kulturní studia a výzvy přítomnosti.

(?)

Absolvent magisterského studia programu Estetika a kulturní studia může po splnění podmínek přijetí plynule pokračovat v doktorském studiu estetiky nebo zkusit kterýkoli typ doktorského studia v humanitních vědách, pro nějž ho magisterské studium dobře připravilo a kvalifikovalo.

(?)
0
Aktivní studenti
4

Specifikace oboru

Obor: Estetika a kulturní studia
Zkratka: EKS
Kód: 8109T018
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8109 N-OT Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Filozofická fakulta
Obor zajišťuje:
Filozofická fakulta