Paralelní a distribuované systémy

Svět je jeden velký počítač.

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor poskytuje specifické znalosti pro práci s paralelními a distribuovanými systémy. Obor klade důraz na získání praktických dovedností, které se uplatňují při návrhu, implementaci, analýze, testování a provozu paralelních a distribuovaných systémů. Poskytuje základní znalosti o počítačových sítích a o realizaci výpočtově náročných systémů. Obor zároveň poskytuje studentům i potřebné teoretické znalosti, na které mohou navázat v magisterských studijních programech. Nedílnou součástí studia je i práce na projektu, typicky v malém týmu a zpravidla orientovaném na experimentální a prototypové řešení zajímavých problémů z předmětné oblasti.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní principy a architekturu distribuovaných a paralelních systémů;
  • analyzovat a navrhnout jednoduché distribuované a paralelní systémy;
  • vysvětlit základní distribuované a paralelní algoritmy, porozumět specifickým komunikačním protokolům;
  • vysvětlit algoritmy pro základní směrování a přepínání v počítačových sítích;
  • spravovat menší počítačové sítě.
(?)

Studenti mohou po ukončení studia nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizované podle potřeb zaměstnavatele, pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku včetně studia teoretické informatiky.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30 minutová písemná příprava, během které si uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolvent může pokračovat studiem libovolného oboru navazujícího magisterského studia na fakultě informatiky. Na oborová specifika navazujících magisterských oborů je možné se připravit vhodnou volbou volných předmětů na bakalářském studiu.

(?)