Bioinformatika

Stavíme mikroskop z nul a jedniček!

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Multidisciplinární obor, který díky spojení systémového myšlení, pochopení principů informatiky a elementárních znalostí biologie umožňuje lépe porozumět procesům odehrávajícím se v živé přírodě. Bioinformatika se zabývá analýzou biologické informace a nabízí nástroje a techniky pro interpretaci a integraci biologických dat. Systémová biologie zkoumá emergentní dynamické chování biologických systémů jako výsledek interakcí uvnitř a vně systému. K tomu využívá matematické a informatické metody pro modelování, simulaci a pokročilou analýzu.

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat základní znalosti v informatice a zároveň získat základy pro její aplikace v oblasti molekulární biologie, genetiky, medicíny a nově se rozvíjejících oborech, jakými jsou např. bioinformatika, proteomika a genomika. Studenti získají základní vzdělání v oblasti informatiky ve skupině předmětů, které jsou společné pro všechny obory Aplikované informatiky, získají základy organické chemie a molekulární biologie v kurzech nabízených Přírodovědeckou a Lékařskou fakultou MU a absolvují specializované předměty z oblasti bioinformatiky, zaměřené na zpracování, analýzu a prezentaci hromadných dat v oblasti molekulární biologie, genomiky a proteomiky.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní principy biologických dějů;
  • vysvětlit pojmy DNA, RNA a proteinová sekvence a strukturní analýza dat;
  • pochopit matematické modely biochemických procesů a analyzovat je;
  • uplatnit důležité algoritmy používané v bioinformatice.
(?)

Absolventi oboru budou i nadále plnohodnotnými profesionály v informatice. Jejich speciální zaměření jim ale umožní velice efektivní zapojení do interdisciplinárních týmů, které se podílejí např. na vývoji efektivních a bezpečných biotechnologií, na vývoji nových léků ve farmakologickém průmyslu nebo na vývoji biopaliv třetí generace. Kromě specifických znalostí o modelování a počítačové analýze komplexních biologických systémů je to právě zkušenost ze spolupráce s neinformatiky, která je pro absolventy cennou devizou do budoucna. Existuje rovněž celá řada firem, které se zabývají vyrobou zařízení a programového vybavení pro vědecké i komerční aplikace bioinformatiky a předpoklady dalšího rozvoje těchto oblastí jsou více než dobré.

(?)
  • Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
(?)

Standardní doba studia oboru činí šest semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Povinné předměty tvoří základ odborně profilujících předmětů oboru. Povinně volitelné předměty si student volí podle svého zájmu a své budoucí odborné orientace. Studenti se při průchodu studiem mohou řídit studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Katalog obsahuje doporučený průchod studiem včetně volby povinně volitelných předmětů. Informace ze studijních katalogů jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na studijním oddělení nebo na stránkách fakulty, viz https://www.fi.muni.cz/katalog/.

(?)

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústního přezkoušení odborných znalostí. Ústní zkoušce předchází 30 minutová písemná příprava, během které si uchazeč vypracuje přípravu na dvě jemu přidělené otázky. Otázky jsou náhodně losované. Písemná příprava je přiložena k protokolu o státní zkoušce. Členové komise mohou při zkoušení pokládat doplňující dotazy k vypracované přípravě a k dalším tématům vylosovaných otázek. Celá zkouška (obhajoba i ústní zkoušení) trvá obvykle 30 minut, z toho přibližně polovinu zabírá obhajoba a polovinu zkoušení.

Více informací o státní závěrečné zkoušce a o otázkách lze nalézt na stránkách fakulty https://www.fi.muni.cz/studies/szz_bc/.

(?)

Absolventi obvykle pokračují ve studiu na FI, v navazujícím magisterském programu Bioinformatika a systémová biologie. Fakulta informatiky má jako jediná ve střední Evropě akreditované ucelené studijní programy zaměřené na systémovou biologii, a to jak na bakalářské, tak i na magisterské úrovni. Je možné v této oblasti pokračovat i v doktorském programu.

(?)
1
Aktivní studenti
48

Specifikace oboru

Obor: Bioinformatika
Zkratka: BIO
Kód: 1802R026
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B1802 B-AP Aplikovaná informatika
Fakulta informatiky
Obor zajišťuje:
Fakulta informatiky
Garant oboru:
prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.

Nejčastěji zapisované předměty