Speciální andragogika

Jinakost je výhoda.

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Magisterské navazující kombinované jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studia oboru Speciální andragogika je připravit absolventy na práci v oblasti diagnostiky, intervence, výchovy, vzdělávání a poradenství, a to nejen v oblasti školské, ale zejména v rámci resortů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra. Speciální andragogika se zaměřuje na dospělé jedince se speciálními potřebami, zejména zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Vedle edukace dospělých osob nelze opomíjet také přesah do dalších oblastí života, zejména pracovního uplatnění, trávení volného času, atp. Obor Speciální andragogika reaguje na demografické změny v populaci – zejména zvyšující se věk populace, lidé s postižením se dožívají vyššího věku a narůstá jak počet lidí s demencí, tak počet aktivních seniorů, dále reaguje na legislativní změny zohledňující tento vývoj a rovněž na dění ve společnosti, které se odráží do života lidí, jejich chování a mezilidských vztahů. Speciální andragogika vychází z respektování a naplňování práv každého člověk, zejména práva na participaci ve všech oblastech života a podporu života v přirozeném prostředí. Obsahová náplň studijního oboru vychází ze skutečnosti, že je i po ukončení povinné školní docházky nutná kontinuita ve vzdělávání a rozvoji schopností a kompetencí nezbytných pro život v současné společnosti. Cílem studia je připravit odborníky pro práci s lidmi s postižením nebo znevýhodněním v dospělém a seniorském věku, se zaměřením na jejich další vzdělávání, podporu, poradenskou činnost a intervenci v kritických bodech jejich životní dráhy. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě studia. Je členěn na dvě povinně volitelné specializace, které jsou zaměřeny na okruh jedinců se zdravotním postižením nebo sociálně patologickými projevy chování.

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Studijní obor Speciální andragogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou praxí a její reflexí. Pedagogicko-psychologické disciplíny zajišťují přípravu na edukační a výchovnou práci.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

 • aplikovat odborné znalosti a dovednosti z oblasti speciální pedagogiky a speciální andragogiky;
 • používat vhodné komunikační strategie u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a aktuální životní situaci;
 • zvolit a uplatňovat adekvátní přístupy k lidem s postižením či znevýhodněním;
 • orientova se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí (diagnostika, individuální plán podpory, intervence, práce s jednotlivcem a s
 • analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a volit vhodný postup pro intervenci a podporu, jsou schopni vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti;
 • provádět speciálně pedagogickou či poradenskou činnost;
 • metodologicky navrhnout a zpracovat aplikovaný výzkum se zaměřením na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.
(?)

Absolventi studia najdou uplatnění v zařízeních resortů školství, práce a sociálních věcí, v resortu spravedlnosti, v rámci neziskových organizací a ve státní správě. Budou schopni provádět speciálně pedagogickou/andragogickou diagnostiku, intervenci, poradenství a plánování u jedinců se zdravotním postižením a poruchami adaptace, chování a emocí v dospělém věku a lidí v seniorském věku. Absolventi získávají kompetence ke speciálně pedagogické činnosti v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi studia speciální andragogiky budou kvalifikováni pro speciálně pedagogickou, poradenskou i řídící činnost u lidí v období dospělosti a v seniorském věku zejména v těchto zařízeních a institucích:

- v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, seniory a osoby s tzv. problémovým chováním (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy),

- v terénních i ambulantních sociálních službách (např. stacionáře, sociálně-terapeutické dílny, centra denních služeb),

- v institucích zaměřených na vzdělávání a další vzdělávání dospělých osob,

- v chráněných dílnách i dalších alternativních formách zaměstnávání (sociální podniky atp.),

- ve státní správě (úřady práce, krajské a okresní úřady, odbory sociálních věcí),

- v nestátních a neziskových organizacích podporujících jedince s postižením nebo znevýhodněním a jejich rodiny (včetně agentur podporovaného zaměstnávání),

- ve zdravotnických zařízeních (psychiatrické nemocnice, oddělení, hospice),

- v poradenských centrech,

- v zařízeních nápravné péče,

- v rámci probační a mediační služby,

- ve vazebních věznicích a věznicích,

- v centrech pro léčbu závislostí, terapeutických komunitách,

- ve střediscích pro uprchlíky.

(?)
 • Asistent pedagoga
 • Pedagog volného času
 • Sociální pracovník
 • Speciální pedagog
 • Vychovatel
(?)

V průběhu studia si student volí specializaci Speciální andragogika osob se zdravotním postižením nebo osob se sociálně patologickými projevy chování. Součástí studia je společný pedagogicko-psychologický základ včetně výuky cizího jazyka (anglický, německý), ukončené zkouškou.

Předměty jsou sestaveny do těchto modulů:

- všeobecný základ: pedagogika, psychologie, cizí jazyk ve společném základu, metodologie, statistika, internacionalizace oboru speciální pedagogika,

- teoretických předmětů speciální andragogiky – speciální andragogika a geragogika, sociální politika a sociální práce, sociologie postižení a znevýhodnění,

- předmětů medicínské propedeutiky – patopsychologie, oftalmologie, neurologie,

- speciálně pedagogických předmětů – povinně volitelných specializací se zaměřením na jedince se zdravotním postižením nebo jedince se sociálně patologickými projevy chování,

- aplikovaných předmětů praktických dovedností – poradenství a intervence 1 a 2, krizová intervence, behaviorální přístupy v učení, podpora dospělých osob se smyslovým postižením, penitenciaristika a penologie, prevence a intervence závislostního chování,

- odborných praxí a reflektivních seminářů ke všem praxím.

Společenskovědní a univerzitní základ: 20%. Speciálněpedagogický základ: 30%. Medicínská propedeutika: 5%. Odborná praxe: 30%. Praktické dovednosti dle studijního oboru: 15%.

Standardní délka programu činí 2 roky (4 semestry). Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 120 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (viz standardy oboru Speciální pedagogika). Studenti se řídí průchodem studia studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků lze nalézt na stránkách fakulty.

(?)

Odborná praxe souvislá 1 – 3 týdny

Odborná praxe souvislá 2 – 3 týdny

Odborná praxe souvislá 3 – 4 týdny

Ke všem praxím probíhají současně reflektivní semináře.

Při realizace praxí se postupuje podle Manuálu pro pedagogickou praxi (autoři Bartoňová, M., Pipeková, J. Brno: MU, 2011). Bližší informace viz http://www.ped.muni.cz/wsedu.

(?)

Studium je ukončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky - předměty zahrnují:

Pedagogika a psychologie (společný základ zajišťuje katedra pedagogiky a psychologie), Speciální andragogika a zkouška z jedné z povinně volitelných specializací: A) Speciální andragogika osob se zdravotním postižením nebo B) Speciální andragogika osob se sociálně patologickými projevy chování.

Dále je součástí SZZ obhajoba diplomové práce (pokud je práce vedena na Katedře speciální pedagogiky nebo Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání). V případě, že bude diplomová práce vedena na jiné katedře PdF MU, např. na Katedře psychologie, bude téma práce vždy speciálně pedagogické/andragogické. Viz Oborové standardy Speciální pedagogiky pro závěrečné práce (http://www.ped.muni.cz/wsedu).

(?)

4letý Doktorský studijní program/obor Speciální pedagogika.

(?)
0
Aktivní studenti
243

Specifikace oboru

Obor: Speciální andragogika
Zkratka: SPAN
Kód: 7506T040
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7506 N-SPD Speciální pedagogika

Bližší informace o studiu viz internetové stránky katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU pod odkazem studium (http:// http://www.ped.muni.cz/wsedu) institutut výzkumu inkluzivního vzdělávání (http:// http://www.ped.muni.cz/iviv) .