Tělesná výchova a sport

Rozbalit vše

Posláním tříletého bakalářského studia tělesné výchovy a sportu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách. Obor je současně prvním stupněm učitelského (jednooborového) zaměření na tělesnou výchovu.

Studijní směr: Trenérství

Rozhodčí fotbalu

Rozhodčí florbalu

Rozhodčí ledního hokeje

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • umí popsat praktické dovednosti ve sportech a sportovních disciplínách
  • je schopen vysvětlit historii, pravidla, teorii, biomedicínskou problematiku, psychologii a pedagogiku aplikovanou na vybrané sporty
  • je schopen aplikovat poznatky z teorie sportovního tréninku na konkrétní sport a konkrétní věkovou a výkonnostní úroveň
  • umí analyzovat základní poznatky vědecké práce trenéra
  • umí sestavit strukturu pohybového výkonu v dané sportovní disciplíně
(?)

Absolvent bakalářského studia je vzdělán buď jako specialista na tvorbu specifických tréninkových programů realizovaných s výkonnostními sportovci, nebo jako specialista na tvorbu specifických tréninkových programů realizovaných ve volnočasových zařízeních s různými skupinami obyvatel. Touto diferenciací je podmíněno i jeho uplatnění ve sportovních klubech, svazech v prvním případě, ve fitcentrech, posilovnách, Asociaci sportu pro všechny, občanských sdruženích atd. ve případě druhém. Jejich vzdělání je postaveno především na znalostech a dovednostech kinantropologických a biologicko-medicínských s důrazem na zvolenou specializaci. Poněvadž se mohou uplatnit i jako funkcionáři klubů, je jejich vzdělání doplněno o informace z oblasti společensko-vědní a managementu sportu a rekreace.

Absolvent směru Trenérství plní v rámci studia podmínky pro získání kvalifikace maximálně druhé nejvyšší třídy (licence) ve zvoleném sportovním odvětví (licenci vydává po absolvování studia příslušný sportovní svaz). Bude způsobilý tvořivě a samostatně pracovat jako trenér vybraných sportů nebo odborník v oblasti volnočasových aktivit. Uplatnění najde ve sportovních klubech a sportovně vzdělávacích institucích orientovaných na individuální nebo kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli, ale i v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

Absolvent směru Rozhodčí ledního hokeje, Rozhodčí fotbalu, Rozhodčí florbalu bude teoreticky a prakticky připravený pro řízení utkání, orientovaný v problematice ekonomie a práva, v organizaci a systémech řízení soutěží, získá základní povědomí o etických otázkách, bude disponovat schopnostmi aktivně se podílet na výchově a vzdělání rozhodčích, na zabezpečení sportovních soutěží, řízení sportovního klubu.

(?)
  • Trenér
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů za povinné a povinně volitelné předměty.

Pro všechny studenty platí povinnost absolvovat zkoušku z anglického jazyka.

Studenti se řídí při průchodu studiem kontrolní šablonou přiřazenou při zahájení studia v Informačním systému MU.

(?)

Povinnou součástí studia je odborná praxe. Po absolvování specializace ve 2. a 3. semestru student absolvuje TMP-I ve sportovním klubu, který je mu přidělen. Po splnění TMP-I absolvuje TMP-II v 5. semestru. Celkem musí splnit 13 tréninkových jednotek á 90 min.Je zde vypracování zadaného úkolu na základě využití software Dartfish, dále využití Spottesterů Garmin. V 6. semestru je specializace ukončena zkouškou v dané specializaci.

(?)

V bakalářském studiu zisk nejméně 180 kreditů, obhajoba bakalářské práce. Státní závěrečné zkoušky, které se skládají z 1) Lékařsko - biologické vědy 2) Sociální aspekty tělesné výchovy a sport 3) Teorie TV a sportu 4) Specializace trenérství. U rozhodčích ledního hokeje a fotbalu je to Specializace rozhodcovství fotbalu a Rozhodcovství ledního hokeje

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím magisterském studiu. Nejvhodnější je pokračování v magisterském studiu v oboru UTV a UTV-Kondiční trenér.

(?)
0
Aktivní studenti
0
Obhájené závěrečné práce

Specifikace oboru

Obor: Tělesná výchova a sport
Zkratka: TVS
Kód: 7401R005
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7401 B-TV Tělesná výchova a sport