Evropská studia (angl.)

Studujte Evropu bez bariér

Rozbalit vše

Doktorský stupeň studia oboru Evropská studia slouží k přípravě vysoce kvalifikovaných specialistů v oblasti evropské integrace a evropské politiky. Studium je určeno absolventům magisterského studia oboru Evropská studia, případně příbuzných oborů sociálních a humanitních věd. Studium se zaměřuje především na pokročilou analýzu a výzkum teorie evropské integrace, evropské politiky, zájmových skupin a dalších politických aktérů v rámci Evropské Unie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné analytické práce vycházející z teoretické znalosti;
  • formulovat inovativní výzkumné problémy a jejich řešení;
  • interpretovat nejnovější výzkum oboru;
  • rozumět a používat vhodné odborné metody analýzy;
  • publikovat v odborných platformách.
(?)

Absolventi doktorského studia oboru Evropská studia získají kvalifikaci, díky níž se mohou uplatnit jako badatelé podílející se na realizaci základního a aplikovaného výzkumu, akademičtí pracovníci v oblasti vědecko-pedagogické činnosti, či experti a analytici, působící v evropských institucích, v mezinárodních organizacích, v institucích státní správy a samosprávy, jakož i v soukromém a neziskovém sektoru.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Doktorské studium na Fakultě sociálních studií MU lze studovat v prezenční nebo kombinované formě, v českém nebo anglickém jazyce. Prezenční studenti jsou zapojeni do výzkumných a výukových činností katedry a pobírají stipendium. Katedra klade důraz na schopnost studentů působit na domácích i zahraničních akademických a výzkumných institucích, a proto v rámci doktorského studia nabízí širokou paletu příležitostí ke krátkodobým i dlouhodobým zahraničním studijním výjezdům.

Standardní doba studia v doktorských studijních programech je čtyři roky, v odůvodněných případech lze studium se souhlasem školitele a předsedy oborové rady prodloužit.

Povinností studentů je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který schvaluje oborová rada. Studenti jej vypracují se svým školitelem v prvním měsíci studia. Tento plán obsahuje etapy studia, termíny pro složení zkoušek a úkoly, související s publikováním v odborném tisku. Plnění uvedeného plánu kontroluje a hodnotí školitel. Studenti a studentky prezenčního doktorandského studia se zapojují do činnosti katedry, a to zejména participací na vědeckých a pedagogických úkolech a aktivitách dle dohody se školitelem a vedoucím katedry.

(?)

Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertace a k závěrečné státní doktorské zkoušce je získání 240 kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba doktorské práce.

Předmětem státní závěrečné zkoušky oboru Evropská studia je odborná rozprava, jejíž témata budou vycházet ze zadané povinné a volitelné literatury. Délka zkoušky je zpravidla 20-40 minut a každý přítomný člen komise během rozpravy položí zpravidla jednu otázku. Okruhy vychází z publikací následujících autorů, např. N. Nugent, S. Hix, G. Majone, T. Risse. Kromě výše uvedených sedmi povinných knih si student vybere dalších pět knih, které se musejí vztahovat v oboru. Výběr podléhá schválení předsedy oborové rady.

Na základě úspěšné obhajoby disertační práce a složení státní doktorské zkoušky je absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Evropská studia (angl.)
Zkratka: EVSA
Kód: 6702V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P6706 D-MS4 Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)