Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy

Čestní občané a dobří křesťané.

Bakalářské prezenční dvouoborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium křesťanské výchovy se zaměřením na vzdělávání otvírá studentům cestu k pochopení rozličných forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Studium oboru představuje křesťanskou výchovu jako moderní a společnosti užitečnou vědeckou disciplínu využívající nejnovější informační technologie. Věnuje se nejen všem základním teologickým disciplínám, ale zaměřuje pozornost též na filozofii, psychologii, sociologii a dějiny křesťanství a kultury. Studium je celkově zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy. Posláním tříletého bakalářského programu je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků k výkonu profese pedagogického asistenta učitele křesťanské výchovy. Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný a zodpovědný výkon povolání. Studium oboru je koncipováno tak, aby studentům poskytlo kompletní pohled na vývoj křesťanství od starověku po současnost. Již ve třetím ročníku se realizuje týdenní odborná praxe a začíná výuka didaktiky křesťanské výchovy.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vykonávat profesi pedagogického asistenta učitele křesťanské výchovy;
  • vykonávat práci instruktora ve střediscích volného času;
  • provádět výchovnou a pomocnou edukační práci;
  • působit jako vychovatel v domovech mládeže;
  • pracovat jako vychovatel ve školních družinách.
(?)

Znalosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese pedagogického asistenta učitele křesťanské výchovy a ve výchovné a pomocné edukační práci. Uvedené kompetence dávají též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve střediscích volného času. U větší části absolventů se předpokládá pokračování v navazujícím magisterském studiu, ve kterém prohloubí své znalosti v syntetizujících předmětech a rozšíří své praktické dovednosti o další poznatky. Budoucím zaměstnavatelům mohou absolventi bakalářského studia nabídnout své znalosti psychologie, praktické schopnosti ovládat informační technologie a jazykové kompetence.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Standardní doba programu činí 3 roky. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor. Pro přistoupení ke SZZ musí student získat na oboru 55 ECTS kreditů povinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů. Studenti se při průchodu studiem řídí studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je oborová praxe v rozsahu jeden týden ve III. ročníku. Podle nové akreditace od roku 2017 bude zavedena výuková praxe i v bakalářském studiu.

(?)

Během státní závěrečné zkoušky z křesťanské výchovy posluchač prokáže teoretické znalosti základních složek své předmětové specializace, tj. biblistka, teologie, filozofie, historie křesťanství a umění. Prokáže rovněž znalost vzniku a vývoje didaktiky křesťanské výchovy a postavení křesťanské výchovy jako integrujícího předmětu společenskovědního vzdělání. Součástí státní závěrečné zkoušky je také obhajoba bakalářské práce. Během ní student/ka prokáže schopnost formulovat své myšlenky a závěry, které přináší alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu. SZZ je ústní. Účelem zkoušky je prověřit, že absolvent je schopen vést debatu na odborné úrovni. Smyslem SZZ je prokázat všeobecný přehled o základních pojmech jednotlivých disciplín a širších souvislostech mezi nimi.

(?)

Bakalářské studium kombinace oborů se zaměřením na vzdělávání může pokračovat v navazujícím magisterském studiu kombinace studijních oborů Učitelství pro střední školy.

(?)
0
Aktivní studenti
46

Specifikace oboru

Obor: Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Zkratka: KR3
Kód: 7507R065
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice

Nejčastěji zapisované předměty