Kardiologie

Salus aegroti suprema lex

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Rozbalit vše

Praktická i teoretická příprava znalostí kardiologie pro funkci praktického lékaře. Kultivuje jeho znalosti z kardiologie, učí ho analýzu i syntézu problematiky po teoretické i praktické stránce. Chápe souvislosti jednotlivých částí praktické i teoretické kardiologie - experimentální kořeny pro praktický přístup k pacientovi a jeho další postup v klinické praxi. Využívá poznatků evidence based medicíny a řídí se guidelines pro jednotlivé subspecializace kardiologie

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Odebrat anamnézu kardiologického onemocnění.
  • Nemocného klinicky vyšetřit.
  • Zhodnotiti EKG, laboratoř, a další vyšetřovací metody.
  • Zahájit patřičnou léčbu anebo odeslat nemocného kardiologovi.
  • Respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti pacientů
  • Zhodnotit komorbidity a jejich vliv na kardiologické onemocnění
  • Stanovit léčebný plán a taktiku prevence v dlouhodobém sledování pacientů
(?)

Vyšetřit, zhodnotit a zahájit léčbu nebo odeslat na kardiologické pracoviště. Sledovat pokroky v daném oboru s přihlédnutím k rozvoji poznatků, studovat doprovodnou literaturu a vycházet z těchto závěrů a tím modifikovat své rozhodování. Připravit si možnosti pro vedení investigátorem vedeného výzkumu a nové myšlenky implementovat do své praxe.

(?)
  • Lékař specialista
(?)

Jsou daná v systému OPTIMED!!

Struktura a studijní plán doktoranda vychází z tématu disertační práce, především však z požadavků školitele. Student musí během studia získat min. 240 kreditů. Standartní doba studia je 8 semestrů. Povinným předmětem je angličtina, povinně volitelné předměty si student vybírá z nabídky předmětů dle svého zájmu a orientace. Student se řídí studijním řádem. Přístup k informacím má na webových stránkách doktorského studia a oborové rady v rámci lékařské fakulty.

(?)

Jsou daná v systému OPTIMED!!

Student pracuje na svém mateřském pracovišti, nejčastěji kardiologické klinice ( není ale podmínkou). Jeho školitelem je zkušený lékař, habilitovaný nebo schválený s prováděním funkce školitele, který školence vede. Tento školitel je zaměstnancem kardiologické kliniky. Student se řídí zdravotnickou náplní své práce, která je daná podmínkami pro atestaci v jeho oboru ( pokud je vyžadována)

(?)

Státní rigorózní zkouška z kardiologie, splnění všech předepsaných kreditů, napsání a obhájení dizertační práce.

Publikační aktivita, která je uvedena v podmínkách OR Kardiologie, za kterou odpovídá školitel doktoranda.

(?)

Studium navazuje na magisterský obor všeobecné lékařství.

(?)
0
Aktivní studenti
32

Specifikace oboru

Obor: Kardiologie
Zkratka: KARD
Kód: 5103V073
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P5149 D-VL4 Všeobecné lékařství (čtyřleté)