Biochemie (angl.)

Životní pochody viděné očima chemie

Rozbalit vše

Je určen studentům, kteří chtějí získat detailní znalosti a praktické dovednosti potřebné ke studiu molekulárních mechanismů metabolických procesů probíhajících v roztoku, v biologických membránách a v živých buňkách a při nejrůznějších typech biochemických analýz (zjišťování struktury biomolekul a analýzy jejich složitých směsí, možnosti kontinuálního monitorování substrátů a produktů probíhajících enzymových reakcí, analýzy s biologickým principem detekce). Při specializované části výuky se využívá dosavadních zkušeností pracovníků Katedry biochemie v oblasti metabolismu bakterií a hub (aerobní respirace a denitrifikace, bakteriální oxidace sulfidických minerálů, interakce parazitických hub s rostlinami), strukturní a funkční enzymologie a biochemické analytiky (vývoj nových variant separačních metod, použití biosenzorů při stanovení polutantů v životním prostředí a klinicky významných metabolitů). Nabídku rozšiřuje spolupráce s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně (imunochemické metody, liposomy, vakciny, metabolické transformace xenobiotik) a s některými pracovišti v zahraničí. Obor biochemie je charakteristický svou otevřeností a interdisciplinární povahou, takže se klasické biochemické přístupy běžně kombinují s přístupy jiných disciplin, např. mikrobiologie, molekulární biologie, informatiky a biofyziky. To zvyšuje adaptabilitu absolventů a možnosti jejich uplatnění v praxi. Cílem studia je příprava vysoce kvalifikovaných pracovníků pro vědeckou práci v oboru biochemie. V úvodním období si studenti absolvováním vybraných přednášek a konzultací prohloubí a upevní potřebné teoretické základy nad rámec předchozího magisterského stupně. Paralelně probíhá zpracování samostatné literární rešerše k zadanému tématu doktorské disertace. Při tom by se studenti měli naučit účinně využívat databází aktuálně přístupných z PřF, knižních a časopisových fondů MU a Moravské zemské knihovny, meziknihovních služeb a v některých případech i přímé komunikace s autory publikací. Těžiště činnosti studentů spočívá v jejich vlastní experimentální práci a aktivním zapojení do řešení výzkumných projektů školitele. Jsou ale také vedeni k tomu, aby samostatně připravili návrh dílčího projektu a zúčastnili se s ním veřejné soutěže. Měli by dokonale zvládnout zpracování získaných experimentálních dat, jejich interpretaci a následnou prezentaci v různých formách (vystoupení na semináři a na konferencích, příprava posteru, příprava publikace). Důraz je kladen na zdokonalení vyjadřovacích schopností v cizím jazyce, s preferencí angličtiny (konference, krátkodobé zahraniční stáže).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět na pokročilé úrovni biochemické podstatě metabolismu, biologické přeměny energie a funkční regulaci u různých organismů;
  • interpretovat a kriticky posuzovat primární literární zdroje v biochemii;
  • navrhovat experimenty, kriticky analyzovat, logicky interpretovat a vyhodnocovat experimentální data, a tím přispět k prohlubování znalostí v oblasti biochemie;
  • spolupracovat s jinými vědci, včetně lidí z různých kulturních a etnických skupin;
  • účinně sdělovat myšlenky, výsledky a závěry odborníkům v dané oblasti prostřednictvím písemných zpráv/publikací, vizuální a ústní prezentace;
  • vysvětlovat důležitost a význam vlastního výzkumu nevědeckému publiku;
  • napsat přesvědčivý a realistický návrh výzkumného projektu;
  • stát se odborníkem v určité oblasti biochemie.
(?)

Absolvent nabude obecného povědomí o všech aspektech moderní biochemie a hlubších teoretických znalostí z aktuálně se rozvíjejících oblastí. Získá zkušenosti se samostatným plánováním výzkumné činnosti v kompetitivním prostředí grantových systémů, s hodnocením získaných výsledků včetně statistické analýzy a vyvozováním logických závěrů ze svých poznatků. Zvládne celou škálu laboratorních metod biochemických experimentů na úrovni buněčné i subbuněčné a řadu technik instrumentální analýzy biologických vzorků. Naučí se využívat moderních informačních technologií k získávání a zpracování vědeckých informací ze světových elektronických databází, ke sběru a zpracování dat v on-line zapojení přístrojů, k testování validity modelů a k přípravě vlastních graficky hodnotných prezentací. Zdokonalí se ve schopnosti odborné komunikace v českém i anglickém jazyce v psané i mluvené podobě. Studium je směrováno k dosažení maximální adaptability pro řešení nejrůznějších koncepčních otázek a problémů teoretického i aplikačního charakteru. Absolventi mohou pokračovat v akademické kariéře na vysokých školách a výzkumných ústavech v ČR nebo i v zahraničí (např. formou postdoktorandských pobytů). Uplatní se na řídicích funkcích a jako vědeckovýzkumní a vývojoví pracovníci v soukromých firmách a v biochemických laboratořích nejrůznějších institucí zaměřených na humánní nebo veterinární medicínu, farmacii, zemědělství a biotechnologii. Odborná specializace většiny z nich je rovněž kompatibilní s dalším působením ve správě fondů ochrany životního prostředí a v ekologických hnutích a iniciativách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Doktorské studium může mít formu prezenční nebo kombinovanou (při zaměstnání). Standardní doba studia v prezenční formě studia jsou 4 roky, u formy kombinované je to maximálně 8 let. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který určuje časové rozložení studia, odborné a vědecké činnosti se zaměřením na vypracování disertační práce, případné studijní pobyty na jiných pracovištích včetně zahraničních, rozsah výpomoci při pregraduální výuce, termíny předmětových zkoušek a jiné povinnosti. Rámcový studijní plán a roční individuální studijní plány sestavuje po dohodě s doktorandem školitel.

V průběhu studia je nezbytné splnit následující podmínky:

1) Je nutno získat minimálně 20 kreditů absolvováním povinně volitelných předmětů zaměřených na rozšíření znalostí vědního oboru jako celku a na prohlubující znalosti studenta ve vztahu k tématu disertační práce. Předměty lze v rámci individuálního studijního plánu po dohodě se školitelem volit z nabídky sekce Chemie, dalších sekcí PřF, případně i z mimofakultních zdrojů.

2) Požaduje se získání 16 kreditů za absolvování oborového semináře.

3) Doktorandi pod vedením pověřených učitelů vypomáhají při zajišťování seminární a laboratorní výuky v bakalářských a magisterských programech (20 kreditů).

4) Student musí prokázat kompetenci v odborné angličtině svým vystoupením před odbornou veřejností (2-10 kreditů).

(?)

Studium je zakončeno ústní zkouškou. První část (1 hod) se zaměřuje na tři vědecká témata známá kandidátovi předem. Druhou částí (1 hod) je obhajoba doktorské dizertace. Dizertační práce musí být posouzena dvěma oponenty, kteří obvykle rovněž tvoří dva z pěti členů zkušební komise. Aby byla akceptovatelná pro obhajobu, disertační práce musí obsahovat výsledky uveřejněné nebo přijaté ke zveřejnění. Preferovanou formou je soubor již uveřejněných nebo do tisku nebo k jinému typu zveřejnění přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem. Alespoň u jedné z publikací musí být student hlavním autorem. Požadují se alespoň 3 publikace v recenzovaných časopisech s impakt faktorem; pokud souhrnný impakt faktor přesahuje 4, stačí i menší počet.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Biochemie (angl.)
Zkratka: BIOCHA
Kód: 1406V002
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1416 D-BCH4 Biochemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta