Geologické vědy (angl.)

Geologické procesy limitují rozvoj biosféry i existenci člověka

Rozbalit vše

Obor je zaměřen na výzkum a systematickou tvůrčí činnost v těchto zaměřeních: geochemie, geologie se vztahem k hydrogeologii, ložisková geologie, mezioborové studium kvartéru, mineralogie a krystalografie, paleobotanika, petrologie, regionální a stratigrafická geologie, zoopaleontologie, geoarcheologie. Každé zaměření je garantováno nejméně jedním docentem nebo profesorem či pracovníkem s titulem DrSc. Úzce souvisí s výzkumnými aktivitami školitelů, učitelů a výzkumnými záměry Ústavu geologických věd. Často má interdisciplinární charakter a tak navazuje či prohlubuje spolupráci s dalšími vědeckými institucemi.

Navržený čtyřletý doktorský studijní program Geologie vychází z vědecké a pedagogické činnosti, která je dlouhodobě úspěšně rozvíjena na špičkové úrovni na Přírodovědecké fakultě MU v Brně a již akreditovaných participujících institucích - Geologickém ústavu AV ČR v Praze a Katedře geologie přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Takové rozšíření akreditace na uvedené instituce je významnou okolností, která umožňuje zkvalitňovat studium a přijímat studenty do specializací, které fakulta nemá. Společenská potřeba geologie a kvalitně připravených odborníků v tomto oboru roste v teoretické úrovni a ještě výrazněji v aplikacích v souvislosti:

- s potřebou globálního výzkumu planety Země a odhadu jejího možného vývoje,

- s rostoucí poptávkou po nerostných surovinách všech druhů a vodních zdrojích,

- s potřebou řešit narůstající ekologické zátěže, dané enormní produkcí odpadů při všech činnostech člověka s tím souvisejícími kontaminacemi zemského povrchu.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí vědecké práce a řešení komplexních problémů;
  • mít přehled o řešení daného problému a používané metodice na špičkových pracovištích ve světě;
  • vystupovat na mezinárodních konferencích a publikovat v domácích i zahraničních časopisech;
  • jednat podle etických principů vědecké práce;
  • vykonávat pedagogickou práci na univerzitě;
  • ovládat moderní metody geologického výzkumu, průzkumu a interpretace jejich výsledků.
(?)

Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu, tj. např. na vysokých školách, ČGS v Brně a Praze, GÚ AV ČR v Praze, Archeologických ústavech AV ČR v Brně a Praze a Moravském zemském muzeu. Další oblastí uplatnění jsou specializované laboratoře, ochrana životního prostředí i orgány státní správy.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí 4 roky.

A. Blok předmětů povinných k podání přihlášky k doktorské zkoušce:

Před podáním přihlášky k doktorské zkoušce je student povinen získat minimálně 80 kreditů za předměty tohoto bloku v předepsané skladbě, přičemž předmět GD621 Odborná publikace k disertaci (impaktované publikace) lze zapisovat opakovaně a lze jím nahrazovat kreditově i předměty tohoto bloku uvedené v bodě 4 a 5. Tento blok zahrnuje:

1. Prokázání jazykových znalostí (angličtiny) zejména přednesením cizojazyčné přednášky včetně následné diskuse na mezinárodní konferenci a sepsáním cizojazyčné publikace.

2. Nastudování odborné literatury k tématu disertační práce, které student prokazuje získáním zápočtu za předmět GD001 Odevzání rešerše. Rešerši je nutno v elektronické podobě vložit jako přílohu do archivu závěrečné práce.

3. Pomoc při výuce v bakalářských a magisterských programech nebo její přípravu, které student prokazuje získáním nejméně 6 zápočtů z předmětu GV001 Pomoc při výuce.

4. Specializované odborné semináře - nejméně 4x Geologický seminář a každý semestr předmět GD101 Seminář DSP.

5. Odborné předměty, rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu, do celkového součtu nejméně 80 kreditů za blok A.

B. Blok ostatních povinných předmětů:

Před obhajobou disertační práce je student povinen získat minimálně 240 kreditů a úspěšně ukončit tyto povinné předměty (Disertační práce 1-8 o dotaci 15-20 kreditů za semestr, Přednáška v cizím jazyku na mezinárodní konferenci a Odborná publikace).

(?)

Průběh státní doktorské zkoušky je určen Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 a čl. 33. Posluchač vykoná státní doktorskou zkoušku ze dvou předmětů, z nichž jeden si vybírá po dohodě se školitelem, druhý je volně volitelný.

Předměty státní doktorské zkoušky jsou: Environmentální geologie, Geochemie, Historická a stratigrafická geologie, Hydrogeologie, Ložisková geologie, magmatická a metamorfní petrologie, Mineralogie, Paleontologie, Regionální geologie, Sedimentologie a sedimentární petrologie, Strukturní geologie a geotektonika, Kvartérní geologie.

Disertační práci je možné předložit ve dvou formách - jako monografickou práci nebo jako soubor publikovaných článků doplněný jednotícím textem, přičemž standardně nejméně 3 články musí být impaktované publikace a splňovat podmínku předmětu GD621 Odborná publikace k disertaci.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Geologické vědy (angl.)
Zkratka: GVA
Kód: 1201V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1203 D-GE4 Geologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta