Fyzická geografie (angl.)

Zvedni si Ego, studuj u nás Geo.

Rozbalit vše

Cílem je vybavit studenty hlubokými teoretickými znalostmi a vychovat z nich vyhraněné vědecké osobnosti, které jsou schopny dále pracovat v oblasti teoretického i aplikovaného vědeckého výzkumu. Student je veden ke schopnosti samostatné formulace vědeckého problému, získání relevantních dat, jejich kvalitativního a kvantitativního hodnocení, výběru vhodné metodologie a hodnocení získaných výsledků z analytického a syntetického hlediska se zřetelem na sestavení alternativních scénářů vývoje geografických jevů a procesů v prostoru a čase. Doktorský studijní program (DSP) Geografie navazuje na poznatky studentů získané v magisterském programu Geografie a kartografie. Orientuje se na prohloubení a rozšíření jejich znalostí, schopností a dovedností ve specializovaných oborech geografického a kartografického výzkumu s akcentováním studia příčinných vztahů a souvislostí v širokém komplexu studovaných jevů a procesů. Hlavní důraz se klade na aktivní osvojování nových poznatků zejména ze zahraniční odborné literatury a absolvováním specializovaných přednášek jak na vlastním pracovišti, tak na pracovištích jiných. Studenti jsou vedeni k používání moderních metod a technologií zpracování a hodnocení geografických dat s využitím stávajících možností počítačového zpracování dat a metod dálkové detekce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • adekvátně formulovat a řešit vědecké problémy týkající se studia procesů a jevů v krajinné sféře Země, a to jak z pohledu jednotlivých fyzickogeografických složek, tak v celostním pohledu na systém fyzickogeografické sféry Země;
  • ovládá široké spektrum metod fyzickogeografického výzkumu, vícerozměrných statistických metod, GIS a metod dálkové detekce, stejně jako vlastní práce v terénu;
  • má přehled o stavu řešené tématiky v ČR a v zahraničí, zejména pak v oblasti své specializace dané tématem doktorské disertační práce;
  • komunikovat se speciality dalších vědních oborů zabývajících se krajinnou sférou Země, kde má předpoklady plnit vůdčí roli při formulaci, provádění a zpracování projektů díky komplexnímu chápání procesů a jevů odehrávajících se v ní;
  • připraven pro další samostatnou vědeckou práci v oblasti fyzické geografie i jednotlivých složek (reliéf, klima, vodstvo, biota, půdy), stejně jako krajinné ekologie, kde může uplatnit zejména svoji hlubokou teoretickou přípravu;
  • dobře připraven pro řešení praktických problémů v oblasti aplikované fyzické geografie.
(?)

Absolvent DSP fyzické geografie má požadované předpoklady k uplatnění v základním výzkumu na ústavech Akademie věd ČR, stejně jako v pedagogickém a vědeckém působení na vysokých školách.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů. Pro přístup ke státní doktorské zkoušce musí student získat minimálně 240 kreditů v požadované struktuře (při vyčerpání 4 roků studia). Studium se řídí individuálním studijním plánem, vypracovaným studentem ve spolupráci se školitelem a schváleným oborovou radou. Struktura studijního programu je představována následujícími okruhy předmětů:

a) povinné předměty (Globální klima a užitá hydrologie, Vybrané kapitoly z pedogeografie a biogeografie, Antropogenní transformace reliéfu) - 16 kreditů;

b) povinně-volitelné předměty (3 předměty rozšiřující vědní základ) - 12 kreditů;

c) povinné oborové semináře - 8 kreditů;

d) pomoc při výuce v rozsahu 6 semestrů - 18 kreditů;

e) předměty spojené s prací na dizertaci (studium literatury, teze dizertační práce, příprava dizertační práce) - 176 kreditů;

f) ostatní předměty (referát na mezinárodním fóru a publikace v recenzovaném periodiku) - 10 kreditů.

Hlavní důraz je tak kladen na samostatnou tvůrčí práci studentů spojenou s vypracováním doktorské dizertační práce a publikování dosažených výsledků.

(?)

Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, která se skládá z obhajoby disertační práce a ústní zkoušky. Student u státní doktorské zkoušky prokazuje, že zvládl do hloubky problematiku fyzické geografie, včetně odpovídajících technik a dovednosti. Cílem je prověřit jak znalostní úroveň, tak schopnosti aktivního řešení problému, včetně jejich komplexního chápání a aplikace odpovídajících metod analýzy a syntézy. Vlastní ústní zkouška zahrnuje zkušební okruhy ze tří oblastí: Obecná fyzická geografie (složky, procesy, jevy, celostní chápání fyzickogeografické sféry); Metody fyzickogeografického výzkumu (získávání a hodnocení dat, metody jejich zpracování); a předmět, z něhož je předkládána disertační práce (metodologie, poznatky, regionální aspekty, perspektivy, scénáře, impakty). V disertační práci student předkládá výsledky své vlastní tvůrčí činnosti z vybraného tématu z fyzické geografie, které získal v průběhu studia v daném programu. Státní doktorská zkouška (tj. obhajoba dizertační práce a ústní zkouška) probíhá podle Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity.

Více informací lze nalézt na stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/doktorske-studium#fyzicka-geografie

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Fyzická geografie (angl.)
Zkratka: FYGRA
Kód: 1301V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1314 D-GR4 Geografie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/doktorske-studium#fyzicka-geografie