Obecné otázky matematiky

The difference between the poet and the mathematician is that the poet tries to get his head into the heavens while the mathematician tries to get the heavens into his head. (G.K. Chesterton)

Rozbalit vše

Obor Obecné otázky matematiky je určen absolventům magisterského studia Učitelství matematiky pro střední školy. Obor má dva podobory: Dějiny matematiky a Výuka matematiky na středních a vysokých školách. V podoboru Dějiny matematiky je pozornost věnována hlavně problematice 19. a 20. století a speciálně české matematice; nejsou však opomíjeny ani biografické a bibliografické aspekty. Historie matematiky úzce souvisí s otázkami výuky matematiky, neboť vývoj je podmiňován i předáváním poznatků prostřednictvím učitelů a učebnic. V zahraničí je často didaktika s historií matematiky spojována do jednoho oboru. Podobně tomu bylo dříve i u nás - viz díla Q. Vettera (1881-1960) a F. Balady (1902-1961).

Doktorské studium podoboru Výuka matematiky je zpravidla zahajováno až po několikaleté učitelské praxi uchazeče a to zejména mimořádnou (distanční) formou (současné prověřování poznatků v učitelské praxi). Jednou částí disertační práce může být např. sepsání učebního textu, sbírky úloh apod., včetně metodického komentáře, rozboru obtížných partií apod. To vše však musí být podloženo vyhodnocením závěrů ve školské praxi a fundovaným shrnutím získaných závěrů.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit zásady, postupy a metody práce při vedení výuky matematiky;
  • vytvářet a obhajovat své postupy při výuce matematiky žáků na střední škole;
  • popsat hlavní směry historického vývoje matematiky;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe.
(?)

Absolventi jsou dobře orientovaní ve struktuře a historii matematiky a jejího vyučování. Mají znalosti a dovednosti k uplatnění jako špičkoví středoškolští učitelé.

(?)
  • Učitel střední školy
(?)

Individuální studijní plány pro každý akademický rok zahrnují přednášky z vyšší matematiky, studium literatury, pomoc při výuce, zahraniční stáže, práci na vědeckých publikacích, jež mají vztah k tématu plánované disertace, a samotnou přípravu disertace.

Student musí získat celkem 30 kreditů za semestr.

Před státní doktorskou zkouškou je povinné alespoň jedno vystoupení doktoranda v angličtině (nebo jiném cizím jazyku) během mezinárodní konferenci nebo sympoziu.

(?)

Státní doktorská zkouška probíhá ústní formou, při které student odpovídá na tři otázky zadané z následujících oblastí: 1) Odborná matematika; 2) Historie matematiky; 3) Didaktika matematiky.

Studium je ukončeno obhajobou doktorské disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
3

Specifikace oboru

Obor: Obecné otázky matematiky
Zkratka: OOMA
Kód: 1101V025
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1102 D-MA4 Matematika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta