Biofyzika (angl.)

Interdisciplinarita v přírodních vědách.

Rozbalit vše

Cílem je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu v doktorském studijním programu Fyzika a to v oboru Biofyzika, který má velmi dobrou úroveň a tradici na Přírodovědecké fakultě MU a především v kooperujících ústavech AV. Student DSP Fyzika/Biofyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích. Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v laboratořích univerzit nebo vědeckých ústavů doma i v zahraničí;
  • sestavovat podklady pro jednoduché grantové projekty pro podporu základního výzkumu;
  • vyučovat ve svém oboru studenty pregraduálního studia.
(?)

Absolvent DSP Biofyzika má znalosti zejména o fyzikálních a fyzikálně-chemických vlastnostech biologicky významných molekul, jejich komplexech a interakcích s fyzikálními a chemickými činiteli vnějšího prostředí. Znalosti má rovněž o fyzikálních aspektech mechanismů uplatňujících se při základních biologických dějích, jako jsou například přenos genetické informace, buněčný cyklus, fotosyntésa. Také díky znalostem z řady oborů úzce souvisejících nebo hraničících s oborem biofyzika (fyzika, matematika, biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie) nachází široké uplatnění jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu orientovaném na problémy ekologie, zemědělství, zdravotnictví a potravinářství.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Podmínky doktorského studia jsou definovány Studijním řádem MU. Studijní plány mají zpravidla individuální charakter a za jejich sestavování odpovídají školitelé doktorských studentů. Jádrem studijních plánů je vedle vedle postupu vědecké práce též plánování zahraničních stáží, účasti na konferencích a publikačních výstupů v mezinárodně uznávaném odborném tisku.

Viz též http://www.muni.cz/sci/study/phd/guide

(?)

Student absolvuje na závěr svého studia státní doktorskou zkoušku, která se skládá z obhajoby disertační práce a teoretické zkoušky, která má dokládat znalosti studenta v širším teoretickém pozadí disertační práce. Podrobněji jsou tyto podmínky definovány v Hlavě 5. a dalších oddílech Studijního řádu - viz http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

(?)

Žádná

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Biofyzika (angl.)
Zkratka: BFA
Kód: 1702V005
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1703 D-FY4 Fyzika (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Organizace studia v doktorských studijních programech: http://www.muni.cz/sci/study/phd/guide