Obecná a molekulární genetika

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Moderní genetika spojuje v současné době původní tři základní odvětví: klasickou genetiku, molekulární genetiku a genetiku populací. Studuje přitom jednak samotné mechanismy dědičnosti a zároveň využívá těchto znalostí ke zkoumání základních biologických procesů a jevů. Doktorské studium oboru genetika na PřF MU je obecně zaměřeno na studium genomů eukaryot ve vztahu k normální a patologické funkci genů. Toto studium zahrnuje jak zástupce rostlin, tak živočichů (včetně člověka). U rostlin je zaměřeno zejména na molekulárně genetickou analýzu genů (včetně genů cizorodých) a studium jejich exprese u modelových i hospodářsky významných rostlin (Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum, Silene sp., Hordeum aj.). U živočichů je výzkum obecně zaměřen na genetickou strukturu populací a speciálně v populacích člověka na molekulární diagnostiku prenatálních a postnatálních patologických stavů cytogenetickými metodami a na detekci genetických faktorů asociovaných s některými polygenně založenými chorobami.

Absolvent oboru Obecná a molekulární genetika DSP Biologie získá během prvního roku studia teoretické znalosti širšího zaměření, jako je například metodologie biologických věd, biostatistika, analýza rizik, ochrana životního prostředí, biotechnologie apod. Po celou standardní dobu studia pak absolvuje předměty, které prohlubují jeho znalosti v oboru genetika a speciálně v problematice zaměření dizertační práce. Tyto specializované přednášky a kurzy připravují absolventa na samostatnou aplikaci poznatků a metod ve výzkumné činnosti. Studijní program je zaměřen také na to, aby absolvent dovedl publikovat své výsledky a přednášet na seminářích a vědeckých fórech nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné tvůrčí vědecké práce v oblasti obecné a molekulární genetiky se zaměřením na genetiku rostlin, zvířat a člověka;
  • publikovat své vědecké výsledky v tuzemských i zahraničních odborných časopisech;
  • přednášet na seminářích a vědeckých konferencích v českém i anglickém jazyce.
(?)

Absolventi DSP Biologie oboru Obecná a molekulární genetika najdou uplatnění především v základním a aplikovaném výzkumu jako samostatní vědečtí pracovníci, především v ústavech AV ČR, ve zdravotnictví a v mnoha dalších resortech.

(?)
  • Laboratorní pracovník
(?)

Doktorský studijní program (DSP) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou praktickou nebo teoretickou tvůrčí činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a vývoje. Hlavní podmínkou přijetí je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu. Standardní doba studia jsou čtyři roky (podle zákona o VŠ 111/1998 Sb. a Studijního a zkušebního řádu), která může být prodloužena do maximální doby sedmi let včetně přerušení studia (pro studia zahájená v jarním semestru 2012 a později je maximální doba studia osm let). Forma studia může být prezenční nebo kombinovaná. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a ukončuje se řádně státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce (obvykle za čtyři roky). Absolventům se uděluje akademický titul "doktor", ve zkratce Ph.D., uváděný za jménem.

(?)

Student může řádně zakončit své doktorské studium, jestliže splnil všechny studijní povinnosti svého oboru a v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, získal min. 240 kreditů za celé DSP studium a má ukončeny všechny předměty zaregistrované v ISu. Poté může podat na oddělení DSP přihlášku ke státní doktorské zkoušce i k obhajobě disertační práce. Zkoušku a obhajobu může student vykonat ve stejném termínu, nebo samostatně, přičemž připuštění k obhajobě disertační práce je podmíněno vykonáním státní závěrečné zkoušky. Na způsobu vykonání závěrečných zkoušek se student domlouvá se svým školitelem a předsedou oborové komise příslušného oboru.

Podrobné pokyny pro vypracování disertační práce obsahuje Opatření děkana č. 5/2012, kde lze najít najdete veškeré náležitosti týkající se formální stránky práce.

Podrobnější informace o státní závěrečné zkoušce lze nalézt na webových stránkách http://orion.sci.muni.cz/kgmb/genetika.html.

(?)
0
Aktivní studenti
17

Specifikace oboru

Obor: Obecná a molekulární genetika
Zkratka: OMG
Kód: 1504V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta