Molekulární a buněčná biologie (angl.)

Nebojte se molekul!

Rozbalit vše

Studijní obor Molekulární a buněčná biologie je zaměřen na studium vztahu struktury nukleových kyselin a proteinů (včetně jejich interakcí) k funkcím a vlastnostem bakteriálních, rostlinných, živočišných nebo lidských buněk, eventuálně virů. Cílem studia tohoto oboru je využití přístupů molekulární biologie pro pochopení procesů, které se odehrávají na úrovni buněčné, tkáňové i organismální. Obor má interdisciplinární povahu a do značné míry využívá přístupů biochemie, genetiky, molekulární fyziologie, či molekulární patologie.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědecké práce v jakékoliv oblasti molekulární a buněčné biologie;
  • prokázat experimentální a metodicko-technické zkušenosti;
  • prezentovat výsledky vědecké práce písemnou i ústní formou.
(?)

Široké teoretické znalosti předurčují absolventy tohoto oboru k tvůrčí vědecko-výzkumné práci, která je stále více žádána na nejrůznějších pracovištích výzkumných ústavů, vysokých škol, nemocnic a laboratoří, které se zabývají problematikou virologickou, mikrobiologickou, genetickou, biochemickou, imunologickou, fyziologickou, farmakologickou, patologickou atd.

(?)
  • Biotechnický asistent
  • Laboratorní asistent
  • Laboratorní pracovník
  • Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
(?)

Standardní doba studia oboru činí 8 semestrů. Hlavní součástí studijního plánu je systematická tvůrčí vědecká práce na tématu disertační práce a absolvování kurzů zaměřených na rozšíření znalostí z molekulární a buněčné biologie:

a. předměty, které rozšiřují znalosti širšího vědního oboru nad rámec magisterského studia, které student absolvuje zpravidla v průběhu prvního a druhého semestru (zpravidla jeden za semestr);

b. předměty, které prohlubují znalosti specializovaných částí oboru ve vazbě k tématu disertační práce, které absolvuje během prvního až šestého semestru (zpravidla jeden za semestr);

c. odborné semináře, tj. doktorský seminář a Life Science seminar, které jsou povinné v každém semestru po celou dobu studia;

d. pomoc při zajišťování praktické výuky v pregraduálním studiu;

e. prezentace průběžných výsledků disertační práce na konci 4. semestru členům Oborové komise;

f. přednesení výsledků své práce na mezinárodně uznávaném odborném fóru v anglickém jazyce.

(?)

Podmínkou řádného ukončení studia je splnění veškerých studijních povinností, složení státní doktorské zkoušky a obhajoba doktorské disertační práce. Doktorská disertační práce může být předložena k obhajobě, je-li založena na výsledcích, které byly publikovány (nebo byly přijaty k publikaci) v mezinárodním recenzovaném odborném časopise s IF = 1 nebo >1, přičemž uchazeč musí být prvním autorem této publikace. Podmínku publikace v mezinárodním recenzovaném časopise nelze nahradit jinou formou odborného sdělení (příspěvky na kongresech, abstrakta atd.).

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Molekulární a buněčná biologie (angl.)
Zkratka: MBBIA
Kód: 1515V004
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta