Parazitologie

Rozbalit vše

Současná parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem všech aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem, hostitelem a prostředím. DSP oboru parazitologie na přírodovědecké fakultě MU je proto koncipován tak, aby se jeho absolventi seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu; a sice od diverzity na molekulární úrovni po studium procesů určujících časoprostorovou dynamiku populací a společenstev cizopasníků v reálném i experimentálním prostředí. Paraziti díky svým biologickým vlastnostem představují vynikající model pro studium řady obecně biologických a evolučně ekologických zákonitostí. Na modelových parazito-hostitelských systémech jsou studovány procesy ovlivňující distribuci a způsoby přenosu parazitů v populacích a společenstev hostitelských organismů. Analýzou kvalitativně-kvantitativních charakteristik modelových skupin cizopasníků je na úrovni infra, meta a supraspolečenstev cizopasníků je studován vliv jejich evolučních strategií na formování těchto společenstev a na způsoby agregace, koexistence a intra a interspecifickou kompetici cizopasníků na/v organismu hostitelů. Pomocí vhodných matematických modelů jsou analyzovány vztahy mezi morfo-epidemiologickými charakteristikami cizopasníků a jejich genetickými markery. Na vybraných skupinách cizopasníků jsou prováděny fylogenetické analýzy založené na kombinaci vhodných morfologických a genetických charakteristik. Mimo studia v experimentálních podmínkách jsou cizopasníci studováni také v přirozených podmínkách, je studována jejich role při formování různých typů biocenóz s důrazem na potenciální využití cizopasníků jako bioindikátorů stupně degradace přirozeného prostředí. Opomíjeno není ani studium různých typů parazito-hostitelksých interakcí, zejména u parazitů s veterinárním a medicínským významem.

(?)

Profil absolventa je do značné míry dán cíli studia, které spočívají v přípravě absolventa pro samostatnou vědeckou práce v daném oboru. Tomu odpovídá uplatnění absolventů, kteří jsou připravováni pro práci v ústavech AV ČR a v ústavech rezortních, ve školství, zdravotnictví, veterinární medicíně, ale také ve státní správě a u soukromých firem.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Parazitologie
Zkratka: PARA
Kód: 1501V009
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta