Zoologie (angl.)

Jdi dál, nebuď jako Cimrmann.

Rozbalit vše

V rámci oboru Zoologie jsou studováni jedinci, populace, druhy, taxonomické a ekologické skupiny živočichů a jejich funkce v přírodě apod. Jsou však používány i metody zkoumající části živočišných těl, např. morfologické a morfometrické, karyologické nebo molekulárně biologické. Na rozdíl od lékařských, veterinárních a dalších věd považuje zoologie všechny druhy živočichů jako předmět výzkumu významem za rovnocenné. Na rozdíl od paleozoologie se zaměřuje na recentní faunu, avšak věnuje pozornost i evoluci a příbuzenským vztahům jednotlivých druhů a vyšších taxonů. Dělí se jednak podle zaměření studia, např. na taxonomii, anatomii, ekologii a etologii živočichů, jednak podle zaměření na živočišnou skupinu, např. na protozoologii, entomologii, malakozoologii, ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii. Vzhledem k existenci příbuzných oborů biologie, které se také částečně zabývají živočichy, částmi jejich těl nebo jejich životními funkcemi, nezahrnuje studium DSP v rámci Zoologie studium živočišných parazitů (viz OK Parazitologie), vodních bezobratlých živočichů (viz Hydrobiologie), imunologii a fyziologii živočichů (viz Fyziologie živočichů).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • napsat vědeckou publikaci
  • navrhnout design studie
  • statisticky analyzovat data
  • determinovat vybrané skupiny živočichů
  • napsat grantový projekt
(?)

Absolvent oboru Zoologie zůstává biologem, avšak má vyšší kvalifikaci v oblasti biologie živočichů. Absolventi se uplatňují zejména na Přírodovědeckých fakultách, v ústavech AV ČR, rezortních výykumných ústavech, přírodovědeckých odděleních muzeí, v agenturách ochrany přírody a na správách národních parků a CHKO.

(?)
  • Laboratorní pracovník
  • Rostlinolékař
(?)

Standardní doba studia oboru činí čtyři roky. Každý semestr musí studenti získat 30 kreditů z předmětů rozšiřujících znalosti oboru, oborových seminářů a pomoci ve výuce. Plnění povinností studenta stanovených individuálním studijním plánem kontroluje školitel a na konci každého akademického roku připraví písemné hodnocení. Kromě splnění všech povinností, uvedených v individuálním studijním plánu, musí student doložit při uzavření studia (před vykonáním SDZ a obhajobou) nejméně jednu aktivní účast na oborové mezinárodní konferenci s vlastním orálním vystoupením v angličtině.

(?)

Není požadována.

(?)

Státní doktorská zkouška vychází z oboru a tématu dizertační práce doktoranda, avšak členové komise mohou položit otázky z kterékoli související disciplíny. Kromě znalostí vycházejících z vlastní vědecké práce doktoranda, zaměřuje se zkouška jak na širší obor, např. Zoologie (bezobratlých nebo obratlovců), Ekologie (obecná i speciální) apod., tak i na oborovou specializaci (např. Entomologie, Ichtyologie, Ornitologie, Etologie apod.). Nejde ani tak o zjišťování detailních poznatků naučených zpaměti, ale o prověřování celkového rozhledu uchazeče, jeho schopnosti samostatně pracovat v oboru a jeho zájmu o nejnovější informace. Před odevzdáním dizertační práce, student musí být publikačně aktivní a musí mít minimálně 2 publikace s IF, z nichž alespoň u jedné musí být prvním autorem.

(?)

Není.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Zoologie (angl.)
Zkratka: ZOOLA
Kód: 1502V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1527 D-BI4 Biologie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta