EN

Organická chemie – Katalog oborů MU

Organická chemie

„Organická chemie jako cesta od neživého světa k živému“

Doktorské prezenční, čeština, 4 roky 
Doktorské kombinované, čeština, 4 roky 
Doktorské prezenční, angličtina, 4 roky 
Doktorské kombinované, angličtina, 4 roky 
Rozbalit vše

Organická chemie je obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi a reakcemi organických molekul a materiálů. Tento obor vychází z obecných poznatků o struktuře organických molekul, metodách jejich syntézy, metodách strukturní analýzy, empirických vztazích mezi strukturou a chemickým chováním, a metodách kvantové organické chemie a molekulového modelování. Zabývá se přípravou nových organických sloučenin, studiem chemické reaktivity, poznáváním mechanismů chemických reakcí, sledováním chemické kinetiky, hledáním nových syntetických metod a sledováním stereochemického chování a určováním struktury nových chemických individuí založeném na aplikacích nejmodernějších fyzikálně-chemických metod, jako jsou nukleární magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, absorpční, emisní a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakční analýza či chromatografické metody.

Doktorské studium je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, získání schopností obor rozvíjet a naučit se kriticky a sebekriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na zadaných tématech i při zpracovávání vědeckých výsledků a získání schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Posláním studia oboru Organické chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Ovládat hluboké širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
  • Používat dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
  • Navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
  • Ovládat principy všech základních fyzikálně-chemických technik a využívat je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
  • Ovládat metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
  • Aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení nového vědeckého problému.
(?)

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, v nejrůznějších výzkumných ústavech i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent je však flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, a bude schopen uplatnit své vzdělání a schopnost samostatně pracovat i v řídicích funkcích nebo v oborech zcela jiných, než byl předmět studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro doktorské studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Plán studentům zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia. Průběh vlastního studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou/komisí, který byl navržen školitelem po diskusi se studentem. Kreditová hodnota součástí studia je dána pravidly uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity ze dne 1. února 2012 a dále systémem proměnné kreditové hodnoty schváleným v rámci akreditace pro čtyřleté studium v DSP Chemie. V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Součástí studia v doktorském programu jsou kromě přípravy disertační práce zejména: a) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu, b) předměty prohlubující specializované znalosti, c) specializované odborné semináře a d) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Součástí studia je příprava tezí disertační práce. Studijní povinnosti studia jsou zveřejněny na stránkách fakulty: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Organicka-chemie.

(?)

Studenti oboru mají možnost v rámci výuky navštívit domácí i zahraniční pracoviště za účelem dalšího vzdělání v oboru, konzultace nebo práce na společném projektu, buď formou studentských výměnných programů jako je Erasmus nebo díky podpoře ústavu či kontaktům školitele. Nedílnou součástí je podpora aktivní účasti studentů na národních a zejména mezinárodních konferencích.

(?)

Podmínky pro řádné ukončení studia jsou dána pravidly uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity ze dne 1. února 2012. Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia jsou zveřejněny na stránkách fakulty: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/prijimaci-izeni#ukončení-studia.

Jednou z částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška, jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 při splnění povinností daných čl. 28. Součástí státní doktorské zkoušky je i obhajoba dizertační práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Doktorská disertační práce má zejména obsahovat souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, popis významných podnětů, které byly nezbytné pro vlastní práci, experimentální část popisující detailně všechny provedené experimenty, výsledky vlastní práce, které se diskutují v kontextu současných poznatků vědy, a nakonec závěrečné shrnutí výsledků. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň zaslány jako vědecký článek a přijaty k tisku v renomovaných odborných časopisech podle kritérií oborové rady, zveřejněných na výše uvedených stránkách fakulty.

(?)

Studium doktorských studijních oborů nemá přímou návaznost na jiný typ vzdělání.

(?)
15
Aktivní studenti
55

Specifikace oboru

Obor: Organická chemie
Zkratka: ORGA
Kód: 1402V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 5. 2020
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)