Organická chemie (angl.)

Organická chemie jako cesta od neživého světa k živému

Rozbalit vše

Organická chemie je obor, který se zabývá strukturou, vlastnostmi a reakcemi organických molekul a materiálů. Tento obor vychází z obecných poznatků o struktuře organických molekul, metodách jejich syntézy, metodách strukturní analýzy, empirických vztazích mezi strukturou a chemickým chováním, a metodách kvantové organické chemie a molekulového modelování. Zabývá se přípravou nových organických sloučenin, studiem chemické reaktivity, poznáváním mechanismů chemických reakcí, sledováním chemické kinetiky, hledáním nových syntetických metod a sledováním stereochemického chování a určováním struktury nových chemických individuí založeném na aplikacích nejmodernějších fyzikálně-chemických metod, jako jsou nukleární magnetická rezonance, infračervená spektroskopie, absorpční, emisní a Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakční analýza či chromatografické metody.

Doktorské studium je vhodné pro nadané studenty s širším multidisciplinárním rozhledem přesahujícím hranice oboru a odhodláním k hlubokému a specializovanému studiu a experimentální nebo teoretické práci na nadstandardně vybavených pracovištích. Cílem studia v oboru je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností, získání schopností obor rozvíjet a naučit se kriticky a sebekriticky vědecky pracovat. V pokročilejších fázích studia se předpokládá značná míra samostatnosti při práci na zadaných tématech i při zpracovávání vědeckých výsledků a získání schopnosti psát kvalitní odborné texty v českém i anglickém jazyce a kvalifikovaně vystoupit na vědeckých konferencích. Posláním studia oboru Organické chemie je příprava mezinárodně kompetitivních kvalifikovaných odborníků pro samostatnou a kreativní práci v akademické nebo aplikační/firemní sféře.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Ovládat hluboké širší i specifické znalosti oboru organické chemie s multidisciplinárním přesahem do dalších přírodovědných oborů.
  • Používat dostupnou literaturu k získávání vědeckých informací.
  • Navrhnout a provést syntézu nových organických sloučenin.
  • Ovládat principy všech základních fyzikálně-chemických technik a využívat je k určování struktury chemických látek a studiu jejich reakcí.
  • Ovládat metody molekulového modelování a jednoduché kvantové výpočty pomocí běžných komerčně dostupných programů.
  • Aplikovat získané znalosti a dovednosti při řešení nového vědeckého problému.
(?)

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, v nejrůznějších výzkumných ústavech i v soukromých firmách zaměřených na organicko-chemický a farmaceutický výzkum. Absolvent je však flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, a bude schopen uplatnit své vzdělání a schopnost samostatně pracovat i v řídicích funkcích nebo v oborech zcela jiných, než byl předmět studia.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studijní plány programů a oborů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se řídí Opatřením děkana č.8/2012 „Výuka a tvorba studijních programů“. Závazná pravidla pro doktorské studium jsou uvedena ve studijním katalogu daného imatrikulačního ročníku, kde jsou uvedeny i doporučené studijní plány. Plán studentům zaručuje správnou návaznost předmětů a splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během standardní doby studia. Průběh vlastního studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou/komisí, který byl navržen školitelem po diskusi se studentem. Kreditová hodnota součástí studia je dána pravidly uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity ze dne 1. února 2012 a dále systémem proměnné kreditové hodnoty schváleným v rámci akreditace pro čtyřleté studium v DSP Chemie. V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Součástí studia v doktorském programu jsou kromě přípravy disertační práce zejména: a) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu, b) předměty prohlubující specializované znalosti, c) specializované odborné semináře a d) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Součástí studia je příprava tezí disertační práce. Studijní povinnosti studia jsou zveřejněny na stránkách fakulty: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Organicka-chemie.

(?)

Studenti oboru mají možnost v rámci výuky navštívit domácí i zahraniční pracoviště za účelem dalšího vzdělání v oboru, konzultace nebo práce na společném projektu, buď formou studentských výměnných programů jako je Erasmus nebo díky podpoře ústavu či kontaktům školitele. Nedílnou součástí je podpora aktivní účasti studentů na národních a zejména mezinárodních konferencích.

(?)

Podmínky pro řádné ukončení studia jsou dána pravidly uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity ze dne 1. února 2012. Studijní povinnosti a podmínky ukončení studia jsou zveřejněny na stránkách fakulty: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/prijimaci-izeni#ukončení-studia.

Jednou z částí řádného zakončení doktorského studia je státní doktorská zkouška, jejíž obecné náležitosti jsou dány Studijním a zkušebním řádem MU, čl. 31 při splnění povinností daných čl. 28. Součástí státní doktorské zkoušky je i obhajoba dizertační práce, při níž má uchazeč prokázat schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší disciplíny na současné odborné úrovni. Doktorská disertační práce má zejména obsahovat souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, popis významných podnětů, které byly nezbytné pro vlastní práci, experimentální část popisující detailně všechny provedené experimenty, výsledky vlastní práce, které se diskutují v kontextu současných poznatků vědy, a nakonec závěrečné shrnutí výsledků. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň zaslány jako vědecký článek a přijaty k tisku v renomovaných odborných časopisech podle kritérií oborové rady, zveřejněných na výše uvedených stránkách fakulty.

(?)

Studium doktorských studijních oborů nemá přímou návaznost na jiný typ vzdělání.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Organická chemie (angl.)
Zkratka: ORGAA
Kód: 1402V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta