Analytická chemie

Rozbalit vše

Cílem programu je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti analytické chemie, vycházející z aktuálních požadavků praxe. Studium je založeno na samostatné tvůrčí činnosti a výzkumu experimentálního charakteru pod vedením školitele. Široké teoretické znalosti chemie, které student získá absolvováním předmětů, jsou doplněny praktickými zkušenostmi s moderními technikami instrumentální analýzy. Student se naučí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury i sám sepisovat publikace a zprávy v anglickém jazyce a bude pomáhat s výukou studentů bakalářského či magisterského studia. Dosažené vědecké poznatky student publikuje v renomovaných odborných časopisech a shrne v podobě doktorské disertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v metodách klasické i moderní analýzy anorganických, organických a biologicky významných látek;
  • s nabytými zkušenostmi a teoretickými znalostmi reagovat na variabilní požadavky praxe, vyvíjet nové analytické metody;
  • zodpovídat za chod provozní nebo výzkumné analytické laboratoře a řídit pracovní tým;
  • orientovat se v chemické literatuře a dalších zdrojích chemických informací;
  • posoudit rizika práce s nebezpečnými chemickými látkami a dodržovat zásady bezpečného zacházení s nimi;
  • o výsledcích své práce sepsat v českém nebo anglickém jazyce zprávu nebo vědeckou publikaci a výsledky prezentovat s použitím moderní počítačové techniky na odborných domácích a mezinárodních fórech.
(?)

Absolvent doktorského studia oboru Analytická chemie má široké znalosti ze všech základních oborů chemie, které dokáže aplikovat na řešení zadaných úkolů v akademickém prostředí i v oblasti průmyslu. Během doktorského studia rutinně využívá chemickou literaturu a další informační zdroje, rozšíří si teoretické znalosti a prohloubí praktické dovednosti nejen v konkrétní oblasti vlastního výzkumu. Absolvent zvládne moderní metody spektrometrické analýzy a separační metody včetně počítačového zpracování výsledků a chemometrie pro správné vyhodnocení výsledků analýz a validaci metod. Zná a je schopen realizovat principy správné laboratorní praxe.

Naši absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd a ve výzkumných ústavech nebo podnicích s hutním, strojírenským, geologickým, geochemickým, sklářským, agrochemickým, klinickým, hygienickým, zemědělským, veterinárním, potravinářským, lékařským, farmaceutickým nebo ekologickým zaměřením. Absolventi jsou flexibilní; dovedou se přizpůsobit požadavkům i ostatních pracovišť s chemickým zaměřením při řešení úkolů komplexního charakteru. Široký přehled v analytické instrumentaci a znalost analytické problematiky napříč výrobními obory, službami a zdravotnictvím umožňují absolventům doktorského studia analytické chemie uplatnění ve sféře vývoje a výroby analytických přístrojů jakož i jejich kvalifikovaného prodeje a servisu.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Standardní doba studia oboru činí osm semestrů; během studia musí student získat celkem 240 kreditů za povinné, povinně volitelné a volitelné předměty:

1. Povinné:

a. Příprava disertační práce XD 100: zápočet, 5 až 30 kreditů/semestr.

b. Pomoc při výuce XD 102: zápočet, implicitní počet kreditů (1 hod. týdně pomoci při výuce odpovídá kreditové hodnotě 1).

c. Odborná přednáška v cizím jazyce XD 106: zápočet, 2 až 5 kreditů.

d. Seminář DSP Chemie XD 107: zápočet, 1 kredit/semestr.

e. Oborový seminář CD n01: zápočet, 2 kredity/semestr.

f. Zacházení s chemickými látkami C7777: zápočet, 0 kreditů/semestr.

2. Povinně volitelné:

a. Předměty rozšiřující teoretické vědomosti: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu, například 1+2, 2+2, 3+2.

b. Předměty prohlubující znalosti oboru: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu, například 3+1, 2+1, 1+1.

3. Volitelné:

a. Studium literatury XD 101: zápočet, 1 až 5 kreditů.

b. Zahraniční pracovní pobyt XD 110: zápočet, až 30 kreditů.

c. Rešeršní projekt XD 104: zápočet, 1 až 5 kreditů.

d. Příprava publikace XD 105: zápočet, 2 až 10 kreditů.

e. Volitelný předmět: implicitní počet kreditů + počet kreditů za ukončení předmětu.

Podrobná pravidla lze nalézt na: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Analyticka-chemie

(?)

1. Získání 240 kreditů za celé studium.

2. Získání nejméně 120 kreditů za předmět Příprava disertační práce (XD 100).

3. Získání nejméně 150 kreditů v součtu za následující předměty s proměnnou kreditovou hodnotou:

a. Příprava disertační práce (XD 100).

b. Studium literatury (XD 101)

c. Příprava publikace (XD 105)

4. Získání nejméně 24 kreditů za předmět Pomoc při výuce (XD 102).

5. Získání nejméně 24 kreditů za povinně volitelné předměty, vybrané z nabídky Studijních katalogů PřF MU, Studijních katalogů MU nebo jiné vysoké školy:

a. Předměty rozšiřující teoretické vědomosti; zapisují se 4x během studia. Jedná se o předměty, definované ve Studijním a zkušebním řádu MU jako „předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu“. Předmět je zakončen zkouškou.

b. Předměty prohlubující znalosti oboru; zapisují se 4x během studia. Jedná se o předměty, definované ve Studijním a zkušebním řádu MU jako „předměty prohlubující specializované znalosti“. Předmět je zakončen kolokviem.

6. Získání zapsaného počtu kreditů za následující semináře, na nichž je účast povinná po skutečnou dobu studia:

a. Oborový seminář (CD n01, kde n = 1 až k, přičemž k je počet skutečně absolvovaných semestrů studia DSP, maximálně však n = 8. Seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia.

b. Seminář DSP Chemie (XD 107) po dobu studia, maximálně v celkové hodnotě 8 kreditů. Student před obhajobou své disertační práce vystoupí na semináři s přednáškou obsahující výsledky jeho disertační práce. Seminář není povinný pro studenty kombinovaného studia, přednáška před obhajobou je však povinná pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).

7.Získání zapsaného počtu kreditů za předměty s proměnnou kreditovou hodnotou:

a. Zahraniční pracovní pobyt (XD 110)

b. Rešeršní projekt (XD 104)

c. Odborná přednáška v cizím jazyce (XD 106)

8. Získání počtu kreditů, který doplňuje počet kreditů získaných v bodech 1. až 7 na celkovou hodnotu 240 kreditů. Zbývající počet kreditů lze získat absolvováním jednoho nebo více dalších volitelných předmětů:

a. Volitelný předmět 1 zakončený zkouškou.

b. Volitelný předmět 2 zakončený kolokviem.

c. Volitelný předmět 3 zakončený zápočtem.

9. Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v periodiku, v němž jsou uveřejňovány práce po recenzním řízení. Počet publikací podmiňující přístup k obhajobě doktorské disertace se řídí následujícím kritériem, přičemž současně platí, že doktorand je prvním autorem alespoň jedné z publikací:

a. publikace v periodiku s impaktním faktorem (IF); hodnota součtu IF není stanovena.

b. publikace v periodiku s IF; hodnota součtu IF je rovna nejméně 4.

Podrobná pravidla lze nalézt na: http://www.sci.muni.cz/cz/DoktorskeStudium/Prehled-programu-a-oboru/obor/Analyticka-chemie

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Analytická chemie
Zkratka: ANAL
Kód: 1403V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta