Fyzikální chemie

Abychom pochopili, jak svět funguje!

Rozbalit vše

Fyzikální chemie studuje vlastnosti souborů molekul metodami klasické a statistické termodynamiky, používá spektroskopických metod k objasňování struktury jednotlivých atomů a molekul a analyzuje rychlost a mechanizmus chemických reakcí. Hlavní úsilí výzkumu ve fyzikální chemii se soustřeďuje na termodynamiku, kvantovou chemii, chemickou strukturu, elektrochemii, chemickou kinetiku, povrchové jevy, spektroskopické metody (NMR, EPR, IR, MS), fázové a chemické rovnováhy a nerovnovážné stavy. Trvalý kontakt s vývojem fyziky a používání matematických metod činí z fyzikální chemie nepostradatelný základ pro studium problémů v mezioborových směrech výzkumu, orientovaných na výzkum vlastností složitých molekul, které jsou základem živé i neživé hmoty (biomolekuly, pokročilé materiály).

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků ve výše uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích
  • informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů
  • pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia
  • dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech
  • sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce
  • aplikovat široké znalosti ze všech základních disciplín chemie na řešení vybraného problému
  • vyhledávát relevantní informace v literatuře a zpracovávat svoje výsledky počítačem
  • znát principy správné laboratorní praxe a dokázat svoje myšlenky srozumitelně prezentovat
(?)

Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

(?)
  • Bez profesního postavení
(?)

Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé discipliny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti, jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů.

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou/komisí na návrh studenta předložený prostřednictvím školitele. Individuální studijní plán má přednost před harmonogramem akademického roku. V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro program nebo obor. Součástí studia v doktorském programu jsou kromě přípravy disertační práce (čl. 8 odst. 3) zejména: a) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu, b) předměty prohlubující specializované znalosti, c) specializované odborné semináře, d) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Součástí studia je příprava tezí disertační práce.

(?)

Státní závěrečná zkouška doktorského studijního programu

je ústní a obsahové okruhy jsou zaměřeny na pokročilou fyzikální chemii. Zkouška ověří především znalosti té částí fyzikální chemie, která byla aplikována při zpracování disertační práce. Jednou ze součástí státní závěrečné PhD zkoušky je rovněž obhajoba disertační práce. Zkušební komise je složena z nejméně 2 oponentů, vedoucího práce a nejméně 3 komisařů, včetně předsedy komise.

(?)

------------

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Fyzikální chemie
Zkratka: FCHE
Kód: 1404V001
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta