Chemie životního prostředí (angl.)

Learn, discover, prove and apply

Rozbalit vše

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v níže uvedených studijních oborech chemie, založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje, zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo na teoretickou činnost pod vedením školitele. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé discipliny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti, jak experimentálních technik, tak nových metod, jež získává studiem volitelných předmětů; učí se kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a o nich, stejně jako o svých výsledcích, informovat odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů a při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech, naučit se sepisovat publikaci v anglickém jazyce a své výsledky shrnout v podobě doktorské disertační práce.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • využívat široké znalosti z oborů chemie pro řešení problémů v ochraně prostředí a zdraví člověka;
  • samostatně realizovat výzkumnou činnost v oboru chemie životního prostředí;
  • plánovat, realizovat a interpretovat výsledky a data z dílčích studií;
  • popsat principy metod v oboru a znát jejich širší využití.
(?)

Absolventi se mohou uplatnit ve výzkumné sféře zaměřené na chemické znečištění prostředí a jeho vlivy, ekotoxikologie, při kontrole kvality složek životního prostředí, v podnikových laboratořích. Absolventi se uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a vědeckých laboratořích. Absolvent je flexibilní a dovede se přizpůsobit i požadavkům jiných chemických pracovišť, vyhoví jejich požadavkům na řešení úkolů.

(?)

1. Student má povinnost během studia získat objem kreditů roven počtu semestrů x 30 kr. tedy za 4 roky standardní doby studia získat 240 kreditů.

2. Během studia pracuje student zejména na disertační práci (XD100), jejíž kreditová hodnota během studia narůstá, čemuž odpovídá i zvyšující se čas věnovaný řešení disertační práce. Celková kreditová hodnota disertační práce během studia by měla být od jedné poloviny do dvou třetin minimální kreditové hodnoty studia, tj. 120-160 kreditů při čtyřletém studiu.

3. V prvním ročníku studia se student m.j. věnuje detailnímu studiu literatury k řešenému problému a zapisuje si příslušný kod XD101. Ze získaných informací vypracuje v angličtině nebo češtině rešerši (XD104), kterou předloží školiteli.

4. V průběhu studia je nutno prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině. Kompetenci student získává na příslušných kurzech (Angličtina pro biology, Akademická angličtina apod.) a prokazuje se splněním povinnosti předmětu XD106 (následující bod).

5. Během studia, povinně před přihlášením k teoretické SDZ, student alespoň jednou získá zápočet za přednesení cizojazyčné přednášky (v angličtině) na kvalifikovaném odborném fóru (XD106).

6. Během studia (není povinné před přihlášením k teoretické SDZ) student alespoň jednou získá zápočet za přípravu cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník (XD105).

7. V prvních čtyřech semestrech studia mají studenti povinnost pomoci s výukou v bakalářských a magisterských studijních programech (XD102). Formou plnění XD102 jsou kromě kontaktní výuky a pomoci při cvičeních také další vzdělávací a tréningové aktivity a pomoc při letních školách a workshopech organizovaných např. na MU a v centru RECETOX. Počet zapisovaných kreditů za splnění XD102 je 6 kr/semestr.

8. V průběhu standardní čtyřleté doby studia (osm semestrů) studenti zapisují a navštěvují specializované semináře relevantní pro svůj obor - povinně: oborový seminář (CD101-CD801) a seminář DSP chemie (XD107)

9. Povinnosti v kombinované formě studia - semináře a pomoc při výuce XD102. Školitel na začátku každého semestru, příp. školního roku, stanoví studentovi povinnosti/úkoly, které nahradí povinnost docházky na oborový seminář. Na konci školního roku školitel tyto zadané úkoly vyhodnotí a na základě jejich splnění jsou uděleny zápočty.

10. Odborné kurzy (a) rozšiřují znalosti širšího vědního oboru a (b) prohlubují specializované znalosti. Je doporučeno rozšiřující kurzy absolvovat během 1.-4. semestru studia. Minimální počet kurzů, které je třeba absolvovat - 4 kurzy rozšířující znalosti širšího vědního oboru a 4 kurzy prohlubující specializované znalosti

11. Možná alternativa v kterémkoli semestru je Zahraniční stáž (XD103) či Zahraniční pracovní pobyt (XD110). Tematicky by měla náplň stáže nebo pobytu souviset s disertační prací. Kreditové ohodnocení: 1 týden = 5 kr, 1 měsíc = 10 kr, 1 semestr = 30 kr.

(?)

V rámci doktorského studijního programu je automaticky integrována praktická výzkumná činnost - zejména práce na vlastním dizertačním projektu. Během studia jsou studenti motivováni k zahraničním praktickým stážím a výzkumným pobytům - viz pravidla pro vytváření studijních plánů.

(?)

Podmínky pro státní doktorskou zkoušku

Státní doktorskou zkoušku může student vykonat nejdříve po 5. semestru studia za těchto podmínek:

> zápočet za XD100 v každém semestru,

> absolvování předmětů rozšiřujících širší znalosti oboru a předmětů rozšiřujících specializaci (podle požadavků oborů),

> minimálně 1x zápočet XD101,

> minimálně 4x zápočty XD102,

> minimálně 1x zápočet XD106,

> zápočty za oborové semináře

> minimálně 1 x zápočet XD104

Pokud se teoretická zkouška koná odděleně od obhajoby dizertace vypracuje student "Teze dizertační práce".

Při státní doktorské zkoušce je požadován širší přehled a orientace studenta v oborech SDZ a dále jsou požadovány detailní a hluboké znalosti v oblastech přímo se dotýkajících tématiky konkrétního doktorského projektu.

Obory SDZ: (i) Chemie životního prostředí, (ii) Ekotoxikologie a humánní toxikologie, (iii) Analýza rizik .

Požadavky na disertační práci:

V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce komentovaný soubor článků nebo rukopisů vyšlých, přijatých nebo připravených k publikaci. Nejvhodnější formou prezentace je předložení celé práce v jazyce anglickém.

Dizertační práce vychází standardně ze tří publikací/rukopisů, pro které jsou stanoveny minimální požadavky. Jsou-li články a rukopisy obsažené v disertační práci nebo předkládané k obhajobě psány se spoluautory, musí doktorand v disertační práci jasně vymezit svůj věcný podíl na každém z nich.

Text dizertační práce obsahuje přehledný teoretický úvod do řešené problematiky (v rozsahu cca 10-20 stran bez referencí) a ucelenou stať k vlastním výsledkům (10-20 stran textu bez referencí), která logicky propojí jednotlivé studie (články, rukopisy) a zasadí získané výsledky do kontextu současného poznání. V textu musí doktorand prokázat svůj odborný nadhled a širší orientaci v oboru než jen ve specializovaných tématech jednotlivých článků.

(?)

Doktorský obor Chemie životního prostředí je nejvyšším stupněm studia.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Chemie životního prostředí (angl.)
Zkratka: CHZPA
Kód: 2805V003
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta

Kontaktní osoba: prof. Jana Klánová (klanova(zavináč/atsign)recetox(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz)

http://www.recetox.muni.cz