Materiálová chemie (angl.)

Rozbalit vše

Materiálová chemie je významná součást materiálové vědy, která zaujímá centrální místo ve všech oborech výrobní činnosti. Studium vlastností materiálů a jejich využití je spojeno s lidskou činností od pradávna a objevování nových materiálů s lepšími vlastnostmi je motorem materiálního a technického pokroku společnosti. Od původních empirických metod zpracování přírodních materiálů lidstvo dospělo k dnešnímu stavu, kdy můžeme cíleně připravovat kovové, keramické, polymerní, polovodičové a hybridní materiály s předem určenými vlastnostmi. Toho je dosaženo na základě detailního poznání vztahů mezi atomovou strukturou, mikrostrukturou a morfologií na straně jedné a fyzikálními a chemickými vlastnostmi daného materiálu na straně druhé. Ovlivněním struktury při zpracování je pak dosaženo požadovaných vlastností výrobku. Syntetická materiálová chemie úzce navazuje na příbuzné chemické discipliny, jako je anorganická, organická a makromolekulární chemie a v poslední době i biochemie. Studium materiálových vlastností je založeno na poznatcích matematiky, fyziky, fyzikální a analytické chemie. Výsledky výzkumu materiálové chemie jsou pak využity v různých výrobních oborech od elektrotechniky a strojírenství přes stavebnictví až po medicínu a ovlivňují rozvoj celé společnosti. Cílem studia je připravit absolventy, kteří mají dobré znalosti základních chemických disciplin a získali dostatečný přehled ve specializovaných oblastech syntézy pokročilých kovových a nekovových anorganických materiálů, polymerních materiálů, teoretických výpočtů a široké palety charakterizačních fyzikálně-chemických technik.

Znalosti absolventů jsou založeny na dobrých základech fundamentálních disciplin anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a fyziky pevné fáze. Studium těchto předmětů vede k pochopení struktury a chemických a fyzikálních vlastností anorganických a organických látek. Specializované předměty materiálové chemie budují znalosti o vztahu struktury materiálů a jejich vlastností. Důraz je kladen na širokou škálu metod přípravy, charakterizace a teoretického studia nových materiálů. Mnohostranné praktické zkušenosti s fyzikálně-chemickými metodami rentgenové difrakce, optické a elektronové mikroskopie, termické analýzy, hmotnostní spektrometrie, měření povrchových vlastností, vibrační, atomové a NMR spektroskopie umožní rychlou adaptaci absolventů i na jiné metodiky, se kterými se ve své praxi střetnou. Hlubší specializace na materiály kovové, anorganické, polymerní a polovodičové je dosaženo vypracováním disertační práce v některé z těchto oblastí.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • se dobře orientovat ve výsledcích současného moderního výzkumu materiálové chemie
  • samostatné tvůrčí vědecké práce
  • využít hluboké znalosti chemických, fyzikálních a matematických disciplin
  • aplikovat praktické dovednosti v oblasti výpočetní a přístrojové techniky, zpracování dat a získávání informací a dat z databází i ze všech dalších informačních zdrojů
  • jasně a srozumitelně presentovat výsledky své práce před odbornou veřejností i v cizím jazyce
  • být nejen veden, ale rovněž i vést podřízené (díky práci v badatelském týmu a získáváním zkušeností při pedagogické pomoci)
(?)

Absolventi budou vybaveni teoretickými a praktickými znalostmi, které jim umožní vědecky pracovat v oborech materiálových a chemických věd na univerzitách, technických univerzitách nebo výzkumných ústavech u nás i v zahraničí, nebo tyto obory vyučovat. Stejně budou připraveni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole.

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni orientované na vývoj, přípravu, zpracování a charakterizaci jak klasických materiálů kovových, keramických, skel, polymerních, polovodičových, tak všech nových progresivních materiálů, jako kompozitů, biomateriálů, hybridních materiálů a nanomateriálů. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti a obsahu materiálové chemie budou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném příbuzném oboru technických nebo přírodních věd.

(?)

Průběh studia se řídí individuálním studijním plánem schváleným oborovou radou/komisí na návrh studenta předložený prostřednictvím školitele. Individuální studijní plán má přednost před harmonogramem akademického roku. V průběhu studia je student povinen prokázat kompetenci v akademické a odborné angličtině nebo jiném světovém jazyce obvyklém pro program nebo obor. Součástí studia v doktorském programu jsou kromě přípravy disertační práce (čl. 8 odst. 3) zejména: a) předměty rozšiřující a prohlubující znalosti širšího vědního oboru nad rámec studia v magisterském programu, b) předměty prohlubující specializované znalosti, c) specializované odborné semináře, d) příprava a pomoc ve výuce v bakalářských a magisterských programech. Součástí studia je příprava tezí disertační práce.

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Materiálová chemie (angl.)
Zkratka: MATRA
Kód: 1407V007
Typ: doktorský
Titul: Ph.D.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: P1417 D-CH4 Chemie (čtyřleté)
Přírodovědecká fakulta
Obor zajišťuje:
Přírodovědecká fakulta