Sociálně pedagogické asistentství

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Jednooborový bakalářský studijní obor je určen zájemcům o výchovně-vzdělávací práci s dětmi, mládeží i dospělými především z nerůznějšího sociálně znevýhodněného prostředí. Sociálně pedagogický asistent by měl ve studiu získat kompetence, které ho budou opravňovat pomáhat při utváření podmínek pro začleňování těchto jedinců do společnosti a podílet se na samotném procesu integrace spolu s dalšími odbornými pracovníky.

(?)

Absolvent je vybaven profesními kompetencemi zaměřenými na práci s dětmi, mládeží a dospělými zejména v oblastech vzdělávání a výchovy. Jeho kompetence jsou orientovány směrem k sociálně znevýhodněným jednotlivcům a skupinám v kontextu jejich integrace do společnosti. Absolvent je připraven na pozitivní výchovné působení a rozvoj osobnosti dětí, mládeže a dospělých, které ovlivňuje po stránce hodnotové, a významnou měrou se podílí na utváření a výchovu sociálních vztahů a postojů jako motivačních zdrojů pro integraci sociálně znevýhodněných skupin do majoritní společnosti a utváření smyslu života. Asistent pedagoga je klíčovým pracovníkem nejen v oblasti školství, ale i v oblasti sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém se nalézají skupiny obyvatelstva, v jejichž prospěch se bude profesně angažovat a také ve škole se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Další jeho příprava předpokládá utváření kompetencí, které umožní jeho aktivní zapojení v prostředí školy a třídy, tedy i přímou asistenci při řešení edukativních i výchovných problémů. Sociálně pedagogičtí asistenti mohou pracovat v mateřských školkách, v přípravných ročnících, na 1. a 2. stupni základních, speciálních škol, na odborných učilištích, při dětských domovech a výchovných ústavech, dále pak v oblasti sociálních aktivit zaměřených na multikulturní výchovu a integraci sociálně znevýhodněných skupin ve společnosti.

(?)
  • Asistent pedagoga
(?)

Významným prostředkem pro vlastní edukační činnosti je spektrum pedagogicko-psychologických disciplín, které jsou vzhledem k zaměření profese doplňovány disciplínami zahrnujícími oblast sociální práce, multikulturní výchovy a volnočasových edukativně stimulačních aktivit. Součástí vzdělávání je také příprava asistenta pedagoga v oblasti školní pedagogiky, didaktiky a vybraných učebních předmětů, které zahrnují mimo jiné český jazyk a matematiku.

Součástí studia je také výuka cizího jazyka (anglický, německý), kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje.

Standardní doba programu činí 3 roky.

(?)
0
Aktivní studenti
45

Specifikace oboru

Obor: Sociálně pedagogické asistentství
Zkratka: SPA
Kód: 7507R068
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Pedagogická fakulta
Obor zajišťuje:
Pedagogická fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty