Nutriční terapeut

Nechť je jídlo tvým lékem

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního programu je připravit nutričního terapeuta, který bude schopen samostatně působit v preventivní péči, v péči o nemocné a v problematice výživy všech věkových skupin. Absolventi bakalářského studijního oboru Nutriční terapeut jsou připraveni pro výkon zdravotnického nelékařského povolání se stanovenou působností. Získané vzdělání připravuje absolventy k činnostem ve třech oblastech: v managementu stravovacích služeb, kde je zodpovědný za poskytování nutričně vhodné, kvalitní stravy pro zdravé i nemocné jednotlivce a skupiny v institucích nebo komunitních zařízeních, při plánování, edukaci, dohledu a hodnocení týkajícího se klinicky doporučeného stravovacího plánu přispívajícího k obnově funkčního nutričního zdraví klienta nebo pacienta a v oblasti podpory zdraví a formulování politiky, která vede k podpoře výběru potravin u jednotlivců i skupin s cílem udržet nebo podporovat jejich nutriční zdraví a minimalizovat rizika onemocnění související s výživou.

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat proces nutriční péče, tj. stanovit nutriční diagnózu, intervenci, monitoring a hodnocení;
  • aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétních podmínkách;
  • svou odbornou činností napomáhá brzkému návratu pacienta do domácího prostředí – zkrácení doby nutné hospitalizace zajištěním individuálního nutričního postupu;
  • informovat pacienty a příslušné zdravotnické pracovníky i pracovníky stravovacího provozu o změnách nutričních postupů konkrétních nemocných a tyto organizačně zajistit;
  • připravit odborné názorné propagační materiály, vytvořit odbornou stať, postery;
  • informovat v rámci prevence nemocí o jejich předcházení i léčbě vhodnou výživou.
(?)

Absolventi oboru znají hlavní směry současného vývoje zdravotní péče.

Znají příslušnou legislativu a adekvátně ji uplatňují ve své práci.

Jsou schopni spolupráce v multidisciplinárním týmu na úrovni oddělení, organizační jednotky i v terénu. Zapojují se do odborné spolupráce na všech úrovních prevence i nutriční terapie.

Nutriční terapeut je připraven i pro práci v nemocnicích, v lázních, sanatoriích, ústavech sociální péče, penzionech, stacionářích, hospicích, v agenturách domácí péče, v provozovnách společného stravování, ve školách, hotelech a edukačních zařízeních.

Absolventi mohou provádět odborná hodnocení nového sortimentu v oblasti stravování a odbornou konzultační činnost pro různá zařízení a firmy. V potravinářském průmyslu dokáží posoudit vhodné směry výroby potravin a pokrmů s ohledem na rozšíření jednotlivých onemocnění v populaci.

Bakalářský profesně orientovaný studijní obor je koncipován tak, aby absolventi získali po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 Sb, § 14.

(?)
  • Nutriční terapeut
(?)

Standardní doba studia oboru činí 6 semestrů. Pro přístup ke státní závěrečné zkoušce musí studenti získat celkově 180 kreditů + 30 kreditů za praxi.

Studenti se řídí při průchodu studiem studijním katalogem svého imatrikulačního ročníku. Přístup ke studijním katalogům jednotlivých imatrikulačních ročníků naleznete na stránkách fakulty.

(?)

Povinnou součástí studia oboru je odborná praxe provázená supervizí v celkovém rozsahu 480 hodin praxe (individuálních i skupinových). Praxe začíná ve třetím semestru studia a předchází jí předmět Ošetřovatelství a Edukace v práci nutričního terapeuta a Technologie přípravy pokrmů.

Samotný výkon praxe je rozložen do čtyř semestrů. První typ praxe probíhá v nutričních poradnách a věnuje se individuálnímu poradenství zdravých a nemocných osob. Druhý typ praxe probíhá v nemocnicích – kuchyně, kliniky a nutriční poradny. V posledním semestru se studenti zaměřují na skupinovou nebo komunitní práci v oblasti výživy.

(?)

Státní závěrečná zkouška má komplexní charakter, je vymezena studijním plánem v oboru Nutriční terapeut a zahrnuje následující vzdělávací okruhy: Teoretické základy výživy, Výživa v prevenci, Klinická výživa a dietologie a Ošetřovatelství.

Součástí státní závěrečné zkoušky je rovněž obhajoba bakalářské práce.

(?)

Absolvent bakalářského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu Nutriční terapeut se specializací – Výživa dětí a Výživa dětí.

(?)
0
Aktivní studenti
267

Specifikace oboru

Obor: Nutriční terapeut
Zkratka: NUT
Kód: 5345R027
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B5345 B-SZ Specializace ve zdravotnictví
Lékařská fakulta
Obor zajišťuje:
Lékařská fakulta
Garant oboru:
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty